Dechtice 3. júla 2011: Mária nás objíma

616

 

Je prvá júlová nedeľa. Pútnici zo Slovenska, Moravy, Čiech, Maďarska, Rakúska, Poľska sa schádzajú na námestí v Dechticiach. Tu sa  za dosť daždivého a sychravého počasia začína tradičná púť. Zahájili ju vizionári modlitbou Anjel Pána. Potom sa sprievod pútnikov presunul na horu Boričky k miestu zjavenia Panny Márie.  Počas presunu sa pútnici modlili sv. ruženec.

Prvé zastavenie pútnikov bolo pri kríži, kde všetkých pútnikov privítal vizionár Jozef. Povedal, že v uplynulé obdobie sme prežívali duchovné hody Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, jeho Tela a krvi, a Srdca Panny Márie. Každý, kto chcel mohol vojsť do brány Božieho milosrdenstva. Vďaka Ti Bože, za tieto chvíle, vďaka za svätú cirkev, za svätých apoštolov Petra a Pavla, vďaka za kňazov a veľká vďaka za blahoslaveného Jána Pavla II. Pane Bože, Ty si nesmierne veľký, dobrotivý a milosrdný, a  aj touto našou púťou chceme poďakovať za všetko, čo sa nám dostáva. Ďakujeme aj za orodovanie a posolstvá Panny Márie a krížovú cestu, ktorú vykonáme a obetujeme za všetkých, ktorí nám pomáhajú pri týchto pútiach.

Na vrchu Boričky sa Martin Gavenda modlil:
Príď Duchu Svätý a naplň naše srdcia láskou, príď na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, prosíme Ťa Duchu Svätý, my sami nič nedokážeme, preto Ťa prosíme zjednotení so Svätým Otcom s našimi duchovnými partnermi v našich farnostiach i s celou cirkvou prosíme o Duchu Svätý zostup na nás. Duchu Svätý prosíme Ťa zošli nám svoje sedmore požehnanie, premeň naše životy, našu biedu a prosíme Teba Pane, ktorý si tvorcom nového života príď do našich sŕdc, príď do našich životov do našich rodín, príď všade tam, kde Ťa vyhnal hriech, príď Duchu Svätý a daruj nám nový život, život s Tebou Duchu Svätý.
Medzi jednotlivými desiatkami modlitby svätého ruženca Simona čítala staršie posolstva Panny Márie.

Prenechajte srdcia a myseľ Bohu
Moje deti,
Povedala som Vám svoje posolstvo a chcem, aby ste o ňom uvažovali s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou. Deti vy otvárate svoje srdcia a mysle myšlienkam, ktoré Vás robia nešťastnými vaše srdcia sa stávajú uzavretými a prestávajú duchovne rásť, prenechajte svoje srdcia a myseľ Bohu, ktorý Vás pozdvihne a vaše srdcia opäť duchovne ožijú robte všetko s Ježišom a pre neho, rozmýšľajte o Ježišovi pracujte s ním, úplne sa mu otvorte a Vaše srdcia sa stanú veľkými v jeho láske. Koľko krát umožnite Bohu pretvoriť Vaše srdcia, toľko krát Vás on urobí šťastnými.

Posledné prostriedky záchrany
Moje deti,
Chcem Vám povedať, aké je dôležité, aby ľudstvo skočilo hriechu v ktorom kráča a nastúpilo cestu pokánia, odovzdala som Vám pobožnosť prvých siedmych nedieľ je to jeden z posledných prostriedkov, ktoré Vám so svojim Synom dávam. Ježiš tak veľmi túži po záchrane všetkých ľudí, preto ma posiela, aby som Vám pomohla k obráteniu. Dávam Vám posledné prostriedky pre Vašu záchranu preto robte pobožnosť prvých siedmych nedieľ modlite sa svätý ruženec, postíte sa a konajte malé obety za záchranu sveta. Ak ľudia opovrhnú aj týmito prostriedkami už iné nedostanú. Ľudstvo musí zanechať hriech a prestať urážať dobrotivého Boha.

Nebojte sa vstať
Moje deti,
Deti, dnes by som Vás chcela povzbudiť, aby ste sa snažili zmeniť svoj život, snažte sa aj dnes dôverovať Ježišovi, Deti Vy sa vzdávate hneď pri svojich prvých pádoch a pokleskoch. Nebojte sa vstať a znova vykročiť na cestu spolu s Ježišom on Vás povedie po správnej ceste ja som vždy s Vami, ale proste Ducha Svätého, aby ste vždy vedeli pokračovať na ceste do večnosti.
Pokľaknite pred kríž

Moje deti,
Dnes Vás chcem povzbudiť k spoločnej modlitbe a žitia mojich posolstiev. Moje drahé dietky vyzývam Vás, aby ste spoločne v túto dobu pokľakli pod kríž a odprosovali Boha Otca za všetky urážky. Boh Vám dáva svoje dary vtedy stojte s otvoreným srdcom a s otvorenou náručou prichádzajte k svojim blížnym. Deti buďte príkladom, k tomu Vám pomôže spoločná modlitba a vzájomné sa povzbudzovanie sa k svätosti a k tomu Vám žehnám, veľmi Vás milujeme.

Kráčajte cestou lásky

Moje deti,
Deti prečo máte vo svojom živote toľko problémov, zastavte sa a pozrite sa akou cestou sa uberáte, Vaše srdce patri viac svetu než Bohu, ešte stále viac kráčate vlastnou cestou, než tou, ktorú Vám pripravil Otec. Práve preto je Vašich životoch viac sĺz než radosti. Moje deti modlite sa aby ste spoznali, že ste pozvané kráčať cestou lásky, cestou bez hriechu. Žehnám Vás a ponáram Vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Príďte bližšie ku Mne

Potom nasledovalo zjavenie Panny Márie a zasvätenie sa Panne Márii.
Vizionári po zjavení povedali:
Vizionár Martin:
Keď Panna Mária prišla na začiatku som sa s ňou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy.
Panna Mária mala otvorenú náruč , do tejto náruče som dával všetko, čo ste si priniesli so sebou a potom som odovzdával všetkých chorých, ktorý ste tu a všetkých tých, ktorý máte doma potom som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie chorých.
Ja som cítil, ako Panna Mária svojou láskou objíma každého jedného z nás, ktorí sme tu, potom Panna Mária ma poprosila, aby vám povedal, aby ste každý jeden z Vás prišli bližšie ku nej, aby ste jej samy každý jeden z Vás vo svojom srdci povedali, ako ju milujete, aby ste odovzdali svoje srdce ako mame. Potom nás Panna Mária na konci všetkých žehnala.
Ostatní vizionári sa modlili za určené úmysly.

Modlitbová kytica pre Pannu Máriu
15. augusta 2011 v pondelok stretnutie o 15 hod. na Svätodušníci spoločná modlitba celého diamantu.
Modlitbovú kyticu ruži pre Pannu Máriu, bol by to deviatnik, ktorý začne 6 augusta 2011 a skonči 14 augusta, tento deviatnik by spočíval v tom, že počas týchto deviatich dní sa pomodlíte aspoň jeden svätý ruženec, je na vás, ktorý si vyberiete a počas týchto dni sa budete osobitným spôsobom zasväcovať Panne Márii a skrze ňu Pánu Ježišovi a taktiež počas týchto deviatich dní sa budete modliť Magnificat. Pútnici na naše otázky sa nám zverili:

V spojení s Ježišom

Jaroslav Škorpík, Olešnice pri Brne:

Som veriaci a aj moja rodina je veriaca, povedal by som, že vo viere nás vedie mamička, ocko pochádza z neveriacej rodiny, ale vďaka mamičkiným modlitbám prijal vieru a aj dnes je tu so mnou, ja sa snažím každý deň v modlitbách byť v spojení s Ježišom a rád sa pomodlím cestou do školy jeden desiatok ruženca, mojim úmyslom na dnešnej púti je, aby aj moji kamaráti zo školy prijali Pána Ježiša, aby mal kto so mnou chodiť na festivaly mladých a aj na takéto púte.

 

 

 

Pokoj a radosť

Magová Marta, (Veľké Ripňany)

Na toto miesto chodím pravidelne už 4 roky, mám veľkú dôveru k Panne Márii a Pánu Ježišovi, odtiaľto si domov prinesiem pokoj a radosť do života, potom človek takto povzbudený a posilnený vo viere vydrží aj pokušenia a nástrahy života, ľahšie prekoná ťažkosti, starosti, lebo doba je veľmi ťažká, dá sa však aj v takejto dobe viera žiť, viacej by ju mali prežívať mladí ľudia. Ja som bola teraz v Lurdoch na púti a bolo tam veľa mladých ľudí, bolo to dojímavé, vidieť mladých ľudí s ružencom na kolenách, ktorí mali rozžiarené a radostné svoje tváre, vyžarovala z nich Kristova láska a pokoj. Vidím to aj tu v Dechticiach na mnohých tvárach ľudí, ten pokoj a radosť. Môj úmysel dnešnej púti je návrat mojich deti k živej viere v Boha a žitie posolstiev Panny Márie a pokoj pre celý svet a aby aj na púte chodilo viacej mladých ľudí.

Misia Krista Kráľa
Mária Dyrda, (Katowice- Poľsko)

„Sme spoločenstvo Pána Ježiša, ktoré rozširuje úctu ku Kristovi Kráľovi a aj tieto červené plášte to znázorňujú, za zadnej strane je Kristus Kráľ vpredu jeho koruna, celá naša skupina asi 2000 sme boli pasovaný na rytierov tejto misie a túto úctu rozširujeme po celom svete, je to vážne, je to naša budúcnosť, aby Kristus bol kráľom našich sŕdc, rodín a našich životov. Chceme, aby sa to dozvedel celý svet a toto vidíme jednu z ciest to ohlasovať, že Ježiš Kristus je Kráľ. On povedal, že nás prikryje takýmto plášťom a ochráni nás od Zlého.“

 


Mária Víziková