Čo znamená byť pod ochranou Panny Márie, a to najmä v najťažšej hodine – hodine smrti?

652

Sv. Bonaventura tvrdí, že v prípade zomierajúcich ľúdí, ktorých ošetroval posielala Panna Mária archanjela Michala spolu s ďalšími anjelmi so sv. Hostiami. Navyše prikázala sv. Michalovi, aby prijal všetky duše, ktoré sa jej sústavne odporúčali.

Panne Márii adresuje slová:

„Michal, vodca nebeskej armády, so všetkými svojimi anjelmi, počúva tvoje príkazy a získava duše veriacich, ktorí odchádzajú z tohto sveta, najmä tie, ktoré sa ti odporúčajú.“

Prorok Izaiáš hovorí, že keď človek zomiera, peklo je otvorené a vysiela von tých najhorších diablov, všetko preto, aby pokúšali dušu predtým, ako opustí telo a aby čo najtvrdšie človeka obviňovali pred Ježišovým súdom.

Prorok hovorí: „Podsvetie zdola sa pre teba rozruší v ústrety tvojmu príchodu; vzbudzuje pre teba tiene.“, Iz.14,9.
Ale Richard zo Saint Lawrence hovorí, že keď vašu dušu bráni Mária, diabol sa ju neodvažuje ani obviniť. Vie, že takáto duša nikdy nebola odsúdená a nikdy ani nebude.

Sv. Hieronym písal Eustochovi, že Mária svojim služobníkom nielen pomáha, ale prichádza im v ústrety na ceste do večnosti, čím ich povzbudzuje a sprevádza ich na ceste k Božiemu tribunálu.

To je v súlade s tým, čo počula sv. Brigita priamo od Panny Márie, hovoriac o smrti tých, ktorí sú jej oddaní:
„Potom ja, ich pani a matka, nemeškajúc zostúpim k nim, potešiť a posilniť ich.“

Svätý Vincent Ferrer píše:

„Táto milujúca kráľovná vezme duše zomierajúcich pod svoju ochranu a uvedie ich pred sudcu, svojho Syna, a celkom iste spásu dosiahne. “ Toto sa potvrdilo na kauze Karola, syna sv. Brigity, ktorý zomrel na bitevnom poli, ďaleko od svojej matky.

Panna Mária svätej Brigite odhalila, že Karol bol spasený na základe svojej lásky k Nej a že Ona sama mu v hodine smrti smrti pomohla a navrhla mu vykonať skutky viery, nádeje, lásky a kajúcnosti, ktoré je treba vykonať. V tej istej vízii videla svätá Brigita Ježiša, sediaceho na tróne, ako Mu diabol žaluje na Pannu Máriu v dvoch veciach:

Prvou malo byť to, že Mária mu zabránila Karola v momente smrti pokúšať a druhým problémom malo byť, že bez toho aby mala akýkoľvek dôvod tvrdiť, že je jej oddaný, prezentovala ho tak pred Ježišom, a tak ho zachránila.

Sv. Brigita videla, ako Sudca diabla zahnal a Charlesovu dušu pozvihol do neba.

Zaznamenal sv Alfonz Ligúrsky
magnificat.sk

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie,
plný dôvery prichádzam k Tebe.
Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa.
Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, svoju dušu
a svoje schopnosti, radosť i úspech.
Všetko, čím som, čo mám a čo robím,
všetko nech je Tvojím majetkom a vlastníctvom.
Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť
Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou,
nad mojou rodinou a nad všetkými,
ktorých mi chceš zveriť.
Stále chcem myslieť na to,
že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, sľubujem Ti,
že Ti budem zasväcovať obety
a snaženia každého dňa,
že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec
a oslavovať Tvoju pamiatku;
a tak uzmierovať Boha za všetky urážky
i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoj som teraz i naveky.
Skrze Teba a s Tebou chcem
navždy celkom patrit Ježišovi.
Amen.