Turzovka, výročie Pútnického miesta Živčák 2012

2303

 

Nádherný  teplý a slnečný víkend (20. – 21. októbra 2012)  prilákal na horu Živčák stovky pútnikov. Konala sa tu tradičná jesenná púť.

Púť sa začala v piatok modlitbou svätého ruženca a večernou krížovou cestou, ktorú viedol kňaz – správca pútnického miesta Živčák Ondrej Sabo (na obr.). Potom nasledovala svätá omša a celonočná adorácia. Svätú omšu celebroval kňaz Ondrej Sabo, ktorý mal aj kázeň v ktorej sa pútnikom prihovoril vyberáme :

„Srdečne všetkých vítam a prajem Vám požehnaný čas na tomto svätom mieste a nebojte sa  prosiť Pána o milosti a potreby pre seba a tiež pre potreby druhých, aby obeta, ktorú  ste vynaložili na túto púť nebola márna“.

Po svätej omši pokračovala adorácia, ktorú viedol kňaz a mládežníci z Korne, na záver s Eucharistickým požehnaním. Celonočná adorácia bola ukončená svätou omšou.

Nedeľa ráno začala krížovou cestou a večeradlom k Panne Márii. V nedeľu prichádzali pútnici z každej strany z Turzovky aj od Korne –  z každého kúta republiky, z Čiech, Moravy, Poľska. Slávnostnú svätú omšu slúžilo 11 kňazov, hlavný celebrant bol  Mons. Ladislav Stromček (na obr.).

Pútnikov privítal dekan Mahrik Ivan a ospravedlnil Otca biskupa, ktorý nemohol prísť, lebo je na vizitáci v Anglicku a preto poslal svojho zástupcu generálneho vikára.

Dnes si chceme pripomenúť v slávnostnej svätej omši posvätenie kaplnky, deň vyhlásenia  hory Živčák za pútnické miesto a požehnanie stavebného miesta pre chrám Panny Márie Matky Cirkvi a základného kameňa pre tento chrám. Chceme dnešnou púťou osláviť Pána Boha a poďakovať sa mu, že máme v nebi najlepšiu Matku, ktorá sa prihovára za nás, ktorá nám sprostredkováva mnohé milosti, ktoré dostávame z hora.

Len si to často nevieme uvedomiť a ďakovať. Aj dnešný deň je taký krásny máme zaň ďakovať. Prosme za seba samých aj za našich blízkych v rodine, za zdravie telesné a duševné aj za našu celú spoločnosť a aj za tých, ktorí nás predišli do večnosti. Prosme Pannu Máriu, našu Matku, aby nám vyprosovala pomoc Božiu a teraz odovzdávam slovo Mons. Ladislavovi Stromčekovi, generálnemu vikárovi, tajomníkovi  presbyterskej rady.

Generálny vikár  Mons. Ladislav Stromček privítal pútnikov odovzdal im pozdrav od pána biskupa Mons. Tomáša Gálisa,  ktorý je v Londýne na vizitácii Slovenskej misie a vo svojej kázni sa takto prihovoril k pútnikom:

Vyberáme:

Tieto chvíle, ktoré tu strávite na tejto hore Živčáková, nech sú vyjadrením, že nám záleží na tom, aby sme patrili Bohu celým srdcom, aby svoj život zmenili, poslúchli to, čo nám Panna Mária hovorí, ako nás ona vedie na ceste viery. Nech aj táto svätá omša k tomu prispeje pre nás a všetkých blízkych, naše rodiny, deti, vnukov, všetkých tých, ktorí sú v našom srdci a prinášate ich k nohám Ježiša a do rúk Panny Márie.

Naviazal by som na výzvu pápeža Benedikta XVI „ ROK VIERY“ a tiež by som sa duchovne spojil s Lurdami, kde sú záplavy. Tieto záplavy, ale inej forme zaplavujú celu Európu. Je to nebezpečenstvo, odklonu od viery od Boha mnohých národov, ktoré vyrástli na kresťanských základoch. Toto nebezpečenstvo zla, tento duchovný boj, ktorý nastal a musíme ho zvládať, to nie je len problém, čoho by sme sa mali báť a sme zneistení z toho všetkého.

Svätý Otec hovorí, to je príležitosť, ktorú nám Boh dáva, je to príležitosť pre evanjelizáciu, pre upevnenie našej viery. Takto to aj berme, všetky ťažkosti, problémy, ktoré život prináša, aby človek nebol ustráchaný, zneistený. Čim nás stihne ťažšia situácia v živote, tým viac by sme sa mali upnúť na Boha a prejaviť mu dôveru. Byť trpezliví, či to funguje, či viera v Boha má silu, či sa môžu prejaviť zázraky, ktoré nevieme dokázať. Nech nám je v tom nápomocná aj naša Matka Panna Mária, nechajme sa jej viesť.

Mali by sme sa zamerať na dve veci modlitba a vzťah k Bohu. Prehlbovať si našu duchovnosť, aby sme neboli povrchní plytkí, ale prebudení ľudia k Bohu. Ak budete mať s Bohom vzťah budete viacej chápať Božie pravdy a nebudete odkázaní na rôzne deformácie a nezdravé predstavy o Cirkvi a Bohu, neovplyvnia vás škodlivé informácie v médiach, verejné mienky a podobne. Aby človek nepodľahol týmto prúdom, ale pevne stal vo viere v Boha. V modlitbe nám je príkladom Panna Mária, všimnite si ako sa modlí, „ nech sa stane Tvoja Božia vôľa v mojom živote.“ Premýšľa o tom, aby jej dal Boh porozumieť o čo ide v jej živote. Panna Mária v roku viery je tá učiteľka, našej viery od ktorej by sme sa mali učiť modlitbe a pokore s ktorou pristupuje pred Pána Boha, nech naša modlitba je taká Mariánska, ktorej rozhodnutie a odpoveď necháme na Pána Boha ako to urobila aj Panna Mária, keď povedala áno.

Po svätej omši bola krátka Eucharistická slávnosť a slávnostné požehnanie a všetci pútnici boli pozvaní na guláš.

Viacerí pútnici sa s nami podelili o svoje osobné zážitky a svedectvá:

Eva Gáboriková Žilina 32 r.

„Toto miesto vnímam ako veľmi posvätné. Vyrástla som v evanjelickej rodine, vydala som sa do katolíckej rodiny a môj manžel, praktizujúci katolícku vieru ma postupne voviedol to tajomstiev katolíckej cirkvi, modlitbe svätého ruženca, krstu, Eucharistie.

Mocne na mňa pôsobia aj sväté omše a premenenie. Putovaním na takéto miesta spolu s manželom a dcérkou načerpáme veľa síl, pokoja a radosti. Vidíme tu radosť aj na iných ľuďoch.

Keď sa modlím oslobodzovací ruženec na takomto svätom mieste za seba, rodinu dostane sa mi slobody a pokoja. Modlitba ruženca je veľká sila.“

 

Laščiaková Anna, Terchová, dôchodkyňa

„Som Mariánska ctiteľka a cely svoj život, keď bola možnosť rada som putovala na putne miesta. Vždy som tu načerpala silu a povzbudenie vo viere.

Veľmi som prosila o vieru pre moje deti, aby bola zachovaná v našom rode, čo sa aj podaril a moje deti sú veriace a praktizujúce vieru.

Moje úmysly sú za zdravie a pomoc Božiu do rodiny a za obstátie vo viere aj v tých najťažších chvíľach v živote a za pokoj vo svete. Je veľký úpadok vo viere a preto sa modlím za záchranu viery v mojom okolí na Slovensku i na celom svete.

Tam, kde vládne Boh a Panna Mária veci idú dobrým smerom.“

Roman Snopko, Banská Bystrica 45 r.

„Miesto Živčák preciťujem ako zázračné miesto, kde sa Panna Mária zjavila r.1958 pánu Lašútovi. Často krát som sa s pánom Lašútom rozprával o zjaveniach P. Márie na tomto mieste a pochopil som výnimočnosť toho miesta, miesta pravého zjavenia P. Márie.

Dostávam tu veľkú duchovnú silu, prichádzam sem často aj na viac dni. Panna Mária mi veľa pomohla aj duchovného aj telesného uzdravenia sa mi dostalo ( mal som problémy s nohou). Môj úmysel dnešnej púti je vyprosiť milosti pre chorých a známych v rodine a priniesť im turzovskej vodičky z prameňov, ktorá im pomáha. Na záver by som chcel povzbudiť mužov vo viere, aby sa nehanbili prejaviť vieru v Boha a vychovávať svoje deti vo viere. Príklad veriaceho otca je veľkou výzvou pre deti.“

Michal Javorčík Banská Bystrica 29 r.

„Od mladosti som rád chodil do kostola a aj som miništroval, viera mi zostala v srdci za čo ďakujem svojim zbožným rodičom.

Svoju vieru a lásku k Bohu a Panne Márii sa mi darí udržať chodením do kostola a aj na rôzne putne miesta na Staré hory a sem na Turzovku.

Sú rôzne nástrahy zlého, ale ja sa snažím žiť s Bohom a chcem si vyprosiť aj veriace dievča, už sa dlho za to modlím. Mám aj veriacich kamarátov, ktorí radi chodia so mnou na takéto miesta, naše kamarátstvo sa aj takto upevňuje.“

 

Stríž Ľuboš, starosta obce Klokočov

„Každý rok sponzorujeme púť na Živčáku nejakým jedlom spolu s Kresťansko demokratickým klubom Rakova, dobrovoľníkmi, ich rodinnými príslušníkmi z dediny Klokočov, Vysokej nad Kysúcou a okolia.

Dnes podávame po svätej omši guláš a kofolu. Všetci dobrovoľníci, ktorí sa tu zúčastňujú a aj takýmto spôsobom slúžia, prispeli za takto prekrásneho počasia k obžive mnohých pútnikov a spokojnému prežitiu chvíľ na tejto svätej hore, kde všetci radi chodia. 

Osobne ďakujem za tento Boží deň plný spokojnosti a ďakujem všetkým, ktorí pomohli aj v tejto službe k tomu.“                                                                     Mária Víziková

 

Chrám Panny Márie Matky Cirkvi na hore Živčák 

5. februára 2008 vydal Biskupský úrad v Nitre na svojom zasadaní súhlas so zbierkou na výkup pozemkov pod budúcu stavbou kostola.

8. septembra2008 Mons.Tomáš Galis, biskup novozriadeného Žilinského biskupstva, povolil stavbu kostola Panny Márie Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na vrchu Živčáková.

19. októbra 2008 bol slávnostne posvätený základný kameň stavby kostola Panny Márie Matky Cirkvi a bola oficiálne započatá jeho stavba.

29. mája 2011 bol slávnostne posvätený Kríž, koruny Panny Márie a zvon nového chrámu.

 Prosba o finančnú podporu stavby kostola

V prípade Vášho záujmu finančne podporiť výstavbu nového kostola  je možné prispieť bezhotovostne, na účet zriadený Rímskokatolíckym farským úradom v Korni.

Vďaka všetkým dobrodincom a Pán Boh zaplať za každú Vašu pomoc.

Platby zo Slovenska:

Číslo účtu : 51981195 / 0900
Banka : Slovenská sporiteľňa
Názov účtu : Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Korňa

Platby zo zahraničia:

IBAN : SK40 0900 0000 0000 5198 1195
(SVIFT) BIC : GIBASKBX

ZDIEĽAŤ
Predchádzajúci článokVojna proti ľudstvu
Ďalší článokUpozornenie!