Synoda 2014: Prihorieva! Poľskí biskupi sa búria. Naplní sa najhorší možný scenár – schizma?

369

Poľská biskupská konferencia:

Predbežná správa biskupskej synody „neprijateľná“

Vatikán/Varšava, 14.10.2014 kath.net) Masívnu kritiku biskupskej synody vyslovil arcibiskup Stanislaw Gadecki z Poznane, predseda Biskupskej konferencie Poľska pre Rádio Vatikán. Povedal, že dokument „Relatio post disceptationem“ sa odkláňa od náuky pápeža Jána Pavla II., okrem toho ukazuje, že biskupskej synode chýba jasná vízia.

„Je cieľom tejto synody pastoračná podpora rodín v ťažkostiach, alebo ide iba o niekoľko špeciálnych prípadov?“, pýtal sa arcibiskup Gadecki a odpovedal: „Našou hlavnou úlohou je rodinu pastoračne podporovať, a nie ju ešte vyšľahať.“ Ťažké situácie sa síce majú zvažovať, no z aspektu, že nepredstavujú jadro rodiny. Špeciálne prípady nevyprázdňujú potrebu podpory, ktorú by sme mali poskytovať dobrým, normálnym, priemerným rodinám, ktoré nebojujú ani tak o prežitie, ako skôr o vernosť.“

„Do diskusie o manželstve a rodine sa vniesli niektoré kritériá, ktoré by sa mali spochybniť,“ povedal predseda BKP ďalej a uviedol príklad kritéria gradualizmu: „Môžeme [manželstvu podobné] spolunažívanie skutočne považovať za putovanie po ceste svätosti? Dnešná diskusia okrem toho jasne ukazuje, že náuka, ktorá sa v dokumente prezentuje, je poznačená hriechom zanedbania“, napríklad v tom, že tu prevláda postoj sveta, že všetko nedokonalé povedie k dokonalosti.

Pozornosť si „Relatio“ získalo viac v tom, čo nepovedalo, ako v tom čo povedalo, uviedol Gadecki a ako príklad menoval „praktické výnimky, ktoré sa majú však v každom prípade prezentovať ako pravda“. Okrem toho body  o deťoch zverených homosexuálnym párom znejú, ako by sa táto situácia chválila. „Aj to je nedostatok tohto textu, ktorý by mal byť podnetom k vernosti a k hodnotám rodiny, namiesto toho ale, ako sa zdá, prijíma všetko, čo existuje,“ povedal arcibiskup a ukončil slovami:

„Vcelku zanecháva Relatio dojem, že náuka Cirkvi bola doteraz nemilosrdná, a akoby sme až teraz začínali učiť milosrdenstvu.“ –zg-

František prekvapuje: Nelepiť sa iba na náuku (?!) 

Pápež v rannej omši: „Prosme Pána o srdce, ktoré miluje zákon, pretože zákon prichádza od Boha, ale ktoré miluje aj prekvapenia Boha a vie, že svätý zákon nie je samoúčel“.

Vatikán, 13.10.2014 (KAP) 017 356 – Pápež František varoval pred silným lepením sa na náuku, takže takí katolíci sa nedokážu otvoriť pre „prekvapenia“, ktoré im Boh pripravil. Pápež sa tak vyjadril v homílii v rannej omši v pondelok v Dome sv. Marty. Kto chce byť Ježišovým učeníkom, by sa nemal lepiť na stále rovnaké predstavy, ale kráčať s Pánom a pritom objavovať stále niečo nové,“ povedal František na omši predtým, než odišiel do synodálnej auly, aby počúval pokračovania zasadnutia synody.

Pápež vychádzal z evanjelia dňa, kde ľudia žiadajú od Ježiša znamenia a ten im odpovedá, že táto generácia je „zlá“. „Prečo títo zákonníci nechápali znamenia času? Prečo žiadali mimoriadne znamenie? Ponajprv preto, lebo boli uzavretí vo svojom systéme, pretože oni tento systém nádherne zadelili – majstrovské dielo.“ Tak každý vedel, „čo sa robiť smie a čo nie, koľko krokov sa urobiť môže, všetko bolo upravené“. V rámci tohto systému si človek mohol byť istý.

No čo robil Ježiš, to sa vtedy mnohým jeho súčasníkom „zdalo zvláštne“, ako povedal pápež František: „To, že jedol s hriešnikmi a mýtnikmi. Nepáčil sa im, bol nebezpečný, pretože uvádzal do nebezpečenstva náuku, tento zákon, ktorý teológovia cez stáročia ustanovili. Pritom tento zákon“ – pripustil pápež – „bol rozhodne urobený s láskou a aby boli verní Bohu“. Ale oni boli v „ňom uzamknutí“ a zabudli, „že Boh nie je iba Bohom zákona“.

„Zákon nie je nijaký samoúčel“

„Oni nechápali, že Boh je Bohom prekvapení, že Boh je stále nový,“ povedal pápež. „Nikdy nepopiera sám seba, no vždy nás prekvapí. To oni nechápali a preto sa uzavreli do tohto systému a žiadali od Ježiša znamenia. A pritom prehliadali mnohé znamenia, ktoré Ježiš robil a ktoré jasne ukazovali, že čas bol zrelý.“

Ježišovi súčasníci prehliadli, že sú „ ľudom na ceste“. To znamená „robiť stále nové veci, veci, ktoré sme predtým nepoznali“. Cesta „nie je nikdy absolútna v sebe samej“, dodal pápež, „zákon, ktorý nevedie k Ježišovi, je mŕtvy.“

„A to by nás malo priviesť k zamysleniu: Nelepím sa na svoje predstavy,  som uzavretý? Alebo som otvorený pre Boha prekvapení? Stojím ticho, alebo som na ceste? Chápem znamenia času a som verný hlasu Pána, ktorý sa zjavuje? Položme si dnes túto otázku a prosme Pána o srdce, ktoré miluje zákon, pretože zákon prichádza od Boha – ale ktoré miluje aj prekvapenia Boha a vie, že svätý zákon nie je samoúčel.“ –zg-

 

Synoda o rodine – pastoračné zemetrasenie?

O „odvážnych pastoračných rozhodnutiach“ a nových cestách v prístupe k znovu zosobášeným rozvedeným sa chce synoda radiť tento týždeň.

Vatikán, 13.10.2014 (KAP) 017 353 – Ešte nie je nič rozhodnuté na biskupskej synode vo Vatikáne o pastorácii rodiny. Pozorovatelia po prvej predbežnej správe maďarského kardinála a relátora synody, kardinála Erdőa a jeho skupiny z pondelka, síce už hovoria o „pastoračnom zemetrasení“,  ale diskusia 190 biskupov je ešte len v polčase. A záverečný dokument, ktorý vyjde v sobotu, má iba čisto poradný charakter.  

Pravdaže „Relatio post disceptationem“, správa na záver všeobecnej diskusie, prekvapuje niektorými formuláciami a odporúčaniami. Napríklad sa v nej hovorí o „pozitívnej realite civilných manželstiev“, aj keď nezodpovedajú kresťanskému ideálu. Požaduje sa nová citlivosť v pastorácii, „naliehavosť nových pastoračných ciest“. Cirkev musí zohľadniť problémy, stroskotania a krehkosť manželstva a rodiny. „Nie je múdre myslieť iba na jednotlivé riešenia, alebo sa nechať inšpirovať logikou ‚všetko alebo nič‘, uvádza sa v správe maďarského kardinála a relátora synody, kardinála Erdőa.

Dokonalé partnerstvo vo viere je však obsiahnuté iba vo sviatosti manželstva. Preto chcú synodálni otcovia zintenzívniť prípravu mladých ľudí na manželstvo a ich sprevádzanie po sobáši. Správa sa venuje aj utrpeniu detí z rozvedených manželstiev a téme kresťanskej výchovy.

Rodinu označuje dokument ako „školu humanity“, túžba po rodine zostáva na celom svete živá. Avšak táto nevyhnutná bunka spoločnosti je vystavená mnohým nebezpečenstvám, z ktorých správa uvádza predovšetkým prehnaný individualizmus a hedonizmus, chudobu, vojnu a oddelenie rodín migráciou. U nich má Cirkev za úlohu hlásať im Ježišovo posolstvo zrozumiteľne a milosrdne.

Dokument s 58 kapitolami otvorene hovorí o mnohorakých formách ľudského života, s ktorými sa Cirkev dnes musí zaoberať – sú to: manželstvá bez sobášneho listu, rozvedení a vdovy, rodiny zaťažené chudobou, vojnou alebo migráciou. Mnohí synodálni otcovia sa vyslovili za zjednodušenie a urýchlenie anulovania manželstiev v zodpovednosti miestnych biskupov.

Tri odseky sú venované aj už dlhšie diskutovaným znovu zosobášeným rozvedeným. Erdő uvádza dve na synode rozhodujúce línie: jedni sa chcú držať doterajšieho kurzu, ktorý im z dôvodov náuky Cirkvi odmieta sväté prijímanie, druhí sa vyslovujú za väčšiu otvorenosť. Pritom pravdaže nemôže ísť o všeobecné riešenia, ale iba o jednotlivé prípady. Napríklad, aby sme sa vyhli novému bezpráviu a utrpeniu, ak v druhom manželstve vznikli nové záväzky. Prípadnému pripusteniu ku sviatostiam musí v každom prípade prechádzať cesta pokánia. Návrh týmto veriacim odporúčať iba „duchovné prijímanie“, vyvolal mnohé kritické otázky, pripúšťa sa v dokumente.

Aj k postoju voči homosexuálom – ktorý sa preberá takisto v troch odsekoch – obsahuje dokument prekvapujúce formulácie. U homosexuálnych spoločenstiev existujú „prípady, v ktorých vzájomná pomoc až po obetovanie sa predstavuje cenný prínos k životu partnerov“. V dokumente sa síce potvrdzuje katolícky postoj, že takéto zväzky nemožno postaviť na roveň manželstvu muža a ženy. Cirkev sa však musí týchto ľudí ujať – pravdaže bez toho, že by sa odchýlila od svojej náuky o manželstve a rodine.

Predbežná správa odzrkadľuje otvorenosť, ktorá sa na synode v minulých dňoch stále znova prejavovala. Vládne tam atmosféra, ktorá pripomína Druhý vatikánsky koncil (1962-65), ako povedal kardinál Luis Antonio Tagle z Manily žurnalistom. A skutočne, dokument zachytáva mnohé kamene úrazu, ktoré diskusia v Cirkvi v budúcnosti sotva bude môcť obísť.

V následnej diskusii sa nevyskytla iba chvála, ale aj zreteľná kritika k najrôznejším aspektom. Podrobnosti sa na tlačovej konferencii v pondelok neuviedli, okrem toho, že tretina rečníkov predniesla námietky. Pritom išlo podľa správ údajne o rozsiahle vyjadrenia k homosexualite. Tu prišla kritika predovšetkým od biskupov z Afriky. A veľmi sa kritizovala analógia so „zákonom graduality“, podľa ktorého aj v partnerských formách, ktoré katolíckej náuke protirečia, možno žiť hodnoty rodiny a hľadanie pravdy. (!)  Ale aj k otázke znovu zosobášených rozvedených sa vyjadrili výhrady.

Synodálni otcovia majú teraz štyri dni času, aby sa v jazykových skupinách o tejto správe poradili. V sobotu sa bude hovoriť o záverečnom dokumente, ktorý bude podkladom pre riadnu biskupskú synodu na jeseň 2015. -zg-

Kardináli: Predbežná správa nie je rozhodnutie o smerovaní

Vatikán, 13.10.2014 (KAP) 017 354 – Predbežnú správu zo synody nemožno podľa výpovedí jej hlavných predstaviteľov považovať za rozhodnutie o smerovaní Cirkvi. Dokument je vo všetkých bodoch „veľmi predbežný“, ako povedal kardinál Luis Tagle, jeden z troch predsedov synody, v pondelok po uverejnení správy vo Vatikáne. O mnohom sa ešte bude diskutovať. „Dráma pokračuje,“ zažartoval arcibiskup z Manily.

Správa kardinála Petra Erdőa naznačuje pripustenie znovu zosobášených rozvedených za určitých podmienok a po ceste pokánia ku svätému prijímaniu. Viackrát poukazuje okrem toho na to, že aj životné štýly, ktoré nie sú v súlade s katolíckou náukou, môžu byť morálne cenné.

Podľa správy biskupi sa hlásia k úctivému zaobchádzaniu s ľuďmi nezávisle od ich sexuálnej orientácie alebo formy partnerstva, v ktorom žijú. „Cirkev tu nie je na to, aby ľudí odsudzovala, ale aby ich sprevádzala a bránila ich dôstojnosť,“ ako povedal mimoriadny sekretár synody, arcibiskup Bruno Forte.

Aj kardinál Erdő zdôraznil, že dôstojnosť človeka nezávisí od jeho sexuálnej orientácie. Maďarský kardinál súčasne pripustil, že v dvojhodinovej rannej diskusii bola aj kritika. Zo 41 vystúpení 15 účastníci kritizovali chýbanie konkrétnych bodov, alebo žiadali upresnenie vecí. Predseda synody kardinál Tagle varoval pred tým, aby sa synoda delila na „konzervatívnych“ a „progresívnych“ účastníkov. O takomto nálepkovaní nemožno hovoriť. –zg-