Kráľovná pokoja, 25. júna 2014: Ešte môžem byť s vami

167

Drahé deti!   Najvyšší mi dáva milosť, že môžem byť ešte s vami a viesť vás v modlitbe na ceste pokoja. Vaše srdcia i duše smädia po pokoji a láske, po Bohu a jeho radosti. Preto, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, a v modlitbe odokryjete múdrosť života. Ja vás všetkých požehnávam a prihováram sa za každého z vás pred mojim Synom Ježišom. Ďakujem vám že ste prijali moje pozvanie!“

Posolství 25. júna 2014, Medžugorie, prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej


„Drahé děti!
        Nejvyšší mi dává milost, že mohu být ještě s vámi a vést vás v modlitbě na cestu míru. Vaše srdce i duše žízní po míru a lásce, po Bohu a jeho radost. Proto děti moje, modlete se, modlete se, modlete se a v modlitbě odkryjete moudrost života. Já vás všechny žehnám a přimlouvám se za každého z vás před mým Synem Ježíšem.
Děkuji Vám, že jste přijali mou výzvu!“


Vidoucí Ivanka, která od 7. května 1985 vidí Pannu Marii jednou za rok, měla i tohoto 25.6.2014 přislíbené každoroční zjevení, které trvalo 4 minuty. Ivanka potom sdělila:
„Gospa nám dala své mateřské požehnání“

Poruka, 25. lipanj 2014


„Draga djeco! Svevišnji mi daje milost da mogu biti još s vama i da vas vodim u molitvi prema putu mira. Vaše srce i duša žeđaju za mirom i ljubavlju, za Bogom i njegovom radošću. Zato, dječice, molite, molite, molite i u molitvi ćete otkriti mudrost življenja. Ja vas sve blagoslivljam i zagovaram za svakog od vas pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Messaggio, 25. giugno 2014
„Cari figli! L’Altissimo mi dona la grazia di poter essere ancora con voi e di guidarvi nella preghiera verso la via della pace. Il vostro cuore e la vostra anima hanno sete di pace e d’amore, di Dio e della sua gioia. Perciò, figlioli, pregate, pregate, pregate e nella preghiera scoprirete la sapienza del vivere. Io vi benedico e intercedo per ciascuno di voi davanti al mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Botschaft, 25. Juni 2014


„Liebe Kinder! Der Allerhöchste gibt mir die Gnade, dass ich noch bei euch sein darf und ich euch im Gebet zum Weg des Friedens führe. Euer Herz und eure Seele dürsten nach dem Frieden und der Liebe, nach Gott und Seiner Freude. Deshalb, meine lieben Kinder, betet, betet, betet, und im Gebet werdet ihr die Weisheit des Lebens entdecken. Ich segne euch alle und halte für jeden von euch Fürsprache vor meinem Sohn Jesus. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“


Message, 25. juin 2014
« Chers enfants, le Très-Haut me donne le grâce de pouvoir être encore avec vous et de vous conduire dans la prière vers le chemin de la paix. Votre coeur et votre âme ont soif de paix et de l’amour, de Dieu et de sa joie. C’est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez, et dans la prière vous découvrirez la sagesse de vivre. Je vous bénis tous et j’intercède pour chacun de vous auprès de mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel.»
Message, 25. June 2014


“Dear children! The Most High is giving me the grace that I can still be with you and to lead you in prayer towards the way of peace. Your heart and soul thirst for peace and love, for God and His joy. Therefore, little children, pray, pray, pray and in prayer you will discover the wisdom of living. I bless you all and intercede for each of you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”