Aktuálne: sviatok Nanebovzatia Panny Márie

807

Sviatok Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho spomína už pred efezským snemom, ktorý bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách – v arménskej i etiópskej. Postupom času sa šíril na celú Cirkev.

Na Prvom vatikánskom sneme v roku 1870 dvestoštyri biskupov žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu (článok viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v milostivom roku 1950, 1. novembra, vyhlásil pápež Pius XII. Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo, v ktoré máme veriť. Biskupi uvádzali tri vieroučné dôvody na základe učenia apoštolov (Rim 5,8; 1 Kor 15,24; Hebr 2,14), podľa ktorého triumf Krista nad diablom predpovedaný v raji spočíva v trojitom víťazstve – nad hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna Mária má účasť na tomto triumfe podľa Božej predpovede v raji: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ (Gn 3,15) Kristus zostal neporušený na tele, vstal zmŕtvych, a tak právom môžeme hovoriť, že aj Panna Mária bola vzkriesená a oslávená aj so svojím telom.

O mieste a čase smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič určité. Najstaršia literatúra, ktorá hovorí o Nanebovzatí, je grécke dielo De obitu S. Dominae (O smrti sv. Panny). Tradične sa o mieste smrti Panny Márie zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efez, kde pôsobil aj sv. Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku (Jn 19,25-27). Sv. Ján Damascénsky (P. G., I, 96) hovorí o tradícii jeruzalemskej cirkvi: „Sv. Juvenal, jeruzalemský biskup na chalcedónskom koncile (451) oznámil cisárovi Marciánovi a Pulcherii, ktorí si priali vlastniť telo Božej matky, že Mária zomrela v prítomnosti apoštolov; ale keď neskôr na žiadosť sv. Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli dospeli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba.“

Nanebovzatie Panny Márie má pre nás veriacich veľký význam. Upevňuje nás v nádeji, že aj naše telá budú raz vzkriesené. Nebeská Matka nám vyprosuje mnoho milostí, aby sme tak ako ona boli vzkriesení na večnú slávu, aby sme prijali pozvanie jej Syna Ježiša Krista, ktorý každému z nás pripravil v nebi miesto (por. Jn 14,1-14).

Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych chrámov.

Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok

http://www.zivotopisysvatych.sk/nanebovzatie-panny-marie/

Nanebovzatie Panny Márie v Roku viery

 Bamberg, 14.8.2013 (kath.net/bbk) 016 224 – Bavorský arcibiskup Ludwig Schick vyzval veriacich, aby sa denne modlili k Božej Matke:

„Každému človeku, ktorému želáme dobré, by sme mali darovať jednu modlitbu Zdravas Mária“, povedal arcibiskup pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, ktoré je v katolíckom Bavorsku sviatočným voľným dňom.

„Každodennou modlitbou k Panne Márii ako Anjel Pána alebo desiatok ruženca sa Rok viery stane úspešným v prospech blaha a spásy ľudí.“

„Zdravas Mária“ sa obracia na Božiu Matku, ktorá nás vedie k Ježišovi, „požehnanému plodu jej života“. V tomto zmysle sa môžu manželské páry modliť „Zdravas Mária“ za seba vzájomne, aby viedli svoje manželstvo v Kristovej láske. Rodičia môžu tak napomáhať vieru svojich detí a starí rodičia duchovný život svojich vnukov,“ odporúčal arcibiskup a pokračoval:

„Mária je Matka veriacich, ale aj pochybujúcich a hľadajúcich, Matka zblúdených a neveriacich, ba ešte viac: Ona je milujúca Matka všetkých ľudí. Pretože všetkých miluje, chce všetkých priviesť k Ježišovi. Ona vie, že každý človek v ňom nájde pokoj duše a silu milovať blížneho, prekonávať zlo a zasadzovať sa za spravodlivosť a pokoj. V spojení s Ježišom nájde človek plnosť života vo viere a nádeji, ako aj dokonalé naplnenie v nebi.“ –zg-

 

Báseň od našich čitateliek  

Vážený pán Selecký ! Z príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie Vám posielam nasledovnú báseň:

Nanebovzatie Panny Márie… Len či jej ešte niekto spieva árie !

Mária je priateľstvo, Mária je liek, len pravá priateľka pochopí

čo ti je, aj keď o tom nehovoríš. 

Je to reč bez slov, taká nadzmyslová – priamo od Boha…

S úctou  láskou  a vďakou za Vás prekrásny časopis Vás pozdravujú

Janka a Danka zo Zvolena

Danka a Janka –  ďakujeme!)