Aktuálne: Prípad rodiny Spáčilových – Vláda Slovenskej republiky, vyklopte pravdu!

641

TRNAVA: Protest proti odobratiu adoptovaných detí z rodiny Spáčilovcov

15. Júl 2013 / TASR

Nekomentované

 Trnava 15. júla (TASR) – Pred budovu Krajského súdu v Trnave zvolala na dnes Iniciatíva kresťanských rodín Slovenska protestné zhromaždenie. Bolo vyjadrením nesúhlasu s postupom sociálneho úradu v Skalici, ktorý stojí za odobratím dvoch adoptovaných detí z rodiny Spáčilovcov z obce Radošovce. Krajský súd má rozhodnúť vo veci koncom augusta.

Kresťania protestovali pred trnavským súdom: My si deti nedáme!

15.07.2013 12:42|Zdroj: TASR

Rodine Spáčilovcov z obce Radošovce odobrali ich adoptované deti, Timoteja (7) a Anetu (9), deň pred Vianocami v roku 2011. Materská škôlka totiž upozornila sociálku na chlapca, ktorý mal na tele modrinu. Kresťania z Trnavy sa búria a tvrdia, že spôsob akým deti odobrali bol nezákonný.

 

Zhromaždenie pred trnavským súdom malo vyjadriť podozrenie z nezákonného postupu. 

TRNAVA. Pred budovu Krajského súdu v Trnave zvolala na pondelok 15. júla Iniciatíva kresťanských rodín Slovenska protestné zhromaždenie.

Bolo vyjadrením nesúhlasu s postupom sociálneho úradu v Skalici, ktorý stojí za odobratím dvoch adoptovaných detí z rodiny Spáčilovcov z obce Radošovce. Krajský súd má rozhodnúť vo veci koncom augusta.

„My si deti nedáme!“, znelo dopoludnia opakovane pred budovou súdu. Kauza odobratia dnes 7-ročného Timoteja a 9-ročnej Anety od adoptívnych rodičov sa začala po tom, ako mala materská škôlka v obci upozorniť sociálnych pracovníkov na modrinu na tele chlapca.

Vzali ich na Vianoce

Deň pred Štedrým večerom v roku 2011 prišli sociálni pracovníci neohlásene do rodiny a deti odviedli. Manželia dôvody nepoznali, deti boli u nich už niekoľko rokov. Nastalo vyšetrovanie, behanie po úradoch a vysvetľovanie, ktoré nepreukázalo pochybenie.

Deti naďalej zostávajú v detskom domove v Skalici. Dnes na zhromaždenie prišla Aneta v sprievode svojej matky, podporená ďalšími rodinnými príslušníkmi. V apríli 2013 skalický okresný súd vyniesol rozsudok, ktorým nariadil Timotejovi ústavnú starostlivosť a Anete ju zrušil, čo by umožnilo jej návrat domov.

Znalecké posudky ku konaniu hovorili o schopnosti Spáčilovcov starať sa o deti, avšak dlhý čas pobytu Timoteja v zariadení spôsobil, že sa s rodičmi už odcudzil. Sociálny úrad sa proti rozsudku v prípade Anety odvolal a na rade je teraz druhostupňový Krajský súd Trnave.

Žiadajú vyšetrovanie

Ten by mal rozhodnúť podľa vyjadrenia hovorkyne Viktórie Kurucovej koncom augusta. Dnešné zhromaždenie vyjadrilo závažné podozrenie z nezákonného postupu úradov. Poukázalo na neprijateľný postup, akým boli deti z rodiny odobraté.

Listom sa obrátilo na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny so žiadosťou o revidovanie a opätovné vyšetrenie prípadu Spáčilovcov.

Iniciatíva kresťanských rodín, v ktorej sú občianske združenia Magnificat Slovakia, Združenie pre ochranu rodiny a Aliancia za nedeľu-Slovensko, zároveň žiada ministra o zabezpečenie, aby znenie pripravovaného zákona o ochrane detí a sociálnej kuratele bolo bezodkladne a v celom rozsahu publikované a predložené verejnosti.

„Obávame sa, že tento zákon otvorí dvere na odobratie detí z rodín v oveľa väčšej miere, tak, ako to poznáme napríklad z Anglicka. Bojíme sa, aby takých prípadov ako Spáčilovci nepribúdalo,“ povedal na zhromaždení Anton Selecký z Magnificat Slovakia.

http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/krestania-protestovali-pred-trnavskym-sudom-my-si-deti-nedame.html?forward=sk_mobil_clanok.jsp

 

Ľudia bojovali pred súdom o návrat maloletej Anety k rodičom

Na protestné zhromaždenie prišla aj deväťročná Aneta, ktorá povedala, že svojich adoptívnych rodičov veľmi ľúbi a chcela by žiť spoločne s nimi. Okresný súd v Skalici nariadil ústavnú starostlivosť len v prípade maloletého Timoteja, Aneta sa podľa rozsudku mala vrátiť do adoptívnej rodiny. Proti rozsudku sa kolízny opatrovník odvolal, rozhodnúť má Krajský súd v Trnave. Podľa jeho hovorkyne Viktórie Kurucovej má zákonná sudkyňa momentálne dovolenku, rozhodovať bude v priebehu augusta.

Účastníci zhromaždenia odsúhlasili zaslanie listu ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi, v ktorom ho žiadajú o opätovné vyšetrenie celého prípadu rodiny Spáčilovcov. Zároveň požadujú informovanie verejnosti o pripravovanom zákone o ochrane detí a sociálnej kuratele.

http://poprad.virtualne.sk/spravodajstvo/ludia-bojovali-pred-sudom-o-navrat-maloletej-anety-k-rodicom.html

„Obávame sa, že tento zákon otvorí dvere na odobratie detí z rodín v oveľa väčšej miere, tak, ako to poznáme napríklad z Anglicka. Bojíme sa, aby takých prípadov ako Spáčilovci nepribúdalo,“ povedal na zhromaždení Anton Selecký z Magnificat Slovakia.

http://www.pluska.sk/regiony/zapadne-slovensko/krestania-protestovali-pred-trnavskym-sudom-my-si-deti-nedame.html?forward=sk_mobil_clanok.jsp

Magnificat Slovakia o.z., Belinského ul. č. 24, 851 01 Bratislava

  Titl.:  JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny,  Špitálska 4, 6, 8 81 643 Bratislava

                                                                                                                                                     V Trnave, dňa 15. júla 2013

 Vec:  Žiadosť Iniciatívy kresťanských rodín Slovenska Ministerstvu práce, sociálnych   vecí a rodiny vo veci rodiny Spáčilových a prijatia zákona o sociálnej kuratele

  Odôvodnenie:

 Dňa 23. decembra 2011 boli rodine Spáčilových, bytom Vieska 71 , 908 63 Rado­šovce, Úradom sociálnych vecí a rodiny v Skalici bezprecedentne a za  nevyjasnených dôvodov  odobraté dve maloleté adoptované deti Timotej a Aneta. Po jeden a pol ročných prieťahoch o veci v súčasnosti rozhoduje Krajský súd v Trnave.

 Keďže ide o závažné podozrenie z nezákonného postupu slovenských úradov, náväzne so súvisiacim pripravovaným zákonom, týkajúcim sa postupu a právomocí sociálnych úradov na Slovensku ohľade sociálnej kurately mládeže, my, nižšie podpísaní predsedovia občianskych združení:

  • Magnificat Slovakia,
  • Združenie pre ochranu rodiny, 
  • Aliancia za nedeľu – Slovensko

ako spoločná Iniciatíva kresťanských rodín Slo­venska,

žiadame Vás osobne,

ako ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby:

 1. prípad rodiny Spáčilových bol revidovaný a opätovne v celom rozsahu  vyšetrený, s ohľadom na záujem rodiny, adoptovaných detí a verejnú ujmu zničením ich dobrého mena,

 2. ste mediálne vysvetlil postup odoberania detí v prípade rodiny  Spáčilových  a vyvodil z neho personálne a jurisdikčné dôsledky, a v mene Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny sa verejne rodine Spáčilových ospravedlnil.

 3. ste osobne zabezpečil, aby bolo znenie pripravovaného zákona o tzv. Ochrane detí a sociálnej kuratele bezodkladne a v celom rozsahu publikované a predložené slovenskej verejnosti.

 Zároveň Vašim prostredníctvom žiadame vládu Slovenskej republiky :

 1. aby deklarovala, kde sa vo vládnom programe vyskytuje zámer na  uvádzaný postup sociálnych úradov na Slovensku,

 2. o  záruky, že sa pri prijímaní zákonov podobného druhu bude na prvom mieste zohľadňovať väčšinová mienka občanov Slovenskej re­pu­bliky, a najmä potreby a práva prirodzenej rodiny, teda muža, ženy a detí, ako základnej a nenahraditeľnej bunky spoločnosti,

 3. o iniciovanie, vypracovanie a prijatie ústavného Zákona o ochrane manželstva muža

a ženy, rodiny a výchovy detí rodičmi.

Ďakujeme za skorú a dostačujúcu odpoveď

 Za zhromaždenie Iniciatívy kresťanských rodín Slovenska

 S úctou     

 Anton Selecký       Ing. Jozef Dupkala          Mgr. Anton Čulen,                                  

          predseda                                        predseda                                                    predseda

  Magnificat Slovakia o.z.           Združnie pre ochranu       Aliancia za nedeľu          

                                                                  rodiny                                             – Slovensko o.z.                       

  Na vedomie:

 JUDr. Róbert Fico, predseda Vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,

 Mons. Milan Chautur, CSsR,  predseda Rady pre rodinu, Konferencia biskupov Sloven­ska, Gréckokatolícky apoštolský exarchát Košice, Dominikánske námestie 13, 040 01 Ko­šice

 MUDr. Anna Záborská,  poslankyňa Európskeho parlamentu, Predsedkyňa Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví

 Médiá