Aktuálne – Posolstvá Panny Márie: Buďte deti živej viery, Poznanie šťastia, sviatok sv. Jozefa

1161

„Moje milované deti!

Spolu so mnou sa v tichu lásky zahľaďte na môjho ukrižovaného Syna. Dovoľte, aby Jeho láska zapálila vaše srdcia. Takto uzdravené budete môcť vykročiť každý deň na cestu lásky, prežívajúc to, že blížny, ktorého stretnete, je Otcov dar pre vás. Ako vaša milujúca Matka vám chcem pomáhať kráčať touto cestou verne nasledujúc Ježiša.

Modlitbou lásky neprestajne roznecujte tento oheň, ktorý aj najťažšie utrpenie dokáže premeniť na radostné víťazstvo. Modlím sa za vás, aby ste boli deti živej viery, ktoré vedia komu uverili a kam kráčajú. Pravá láska môže horieť iba v čistom srdci. Preto dovoľte môjmu Synovi zmyť z vás všetok hriech, nech môže vo vás zažiariť svetlo lásky veľkonočného rána. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom  Martina Gavendu, Dechtice,  15. marca 2015

str.5dvojstlpček

 „Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán.

Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.

Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal.“  (Jn 15, 18-21) 

  a (1)

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Poznanie šťastia

„Drahé deti! Celým srdcom Vás žiadam, prosím vás deti: očistite svoje srdcia od hriechu a pozdvihnite ich k Bohu a večnému životu.

Prosím vás: bdejte a buďte otvorení pre pravdu.

Nedovoľte ničomu, čo je z tohoto sveta, aby vás oddelilo od pravdivého rozlišovania uspokojenia v spoločenstve s mojím Synom.

Vediem vás po ceste pravej múdrosti, pretože len s pravou múdrosťou môžete prísť k poznaniu pravého pokoja a pravého dobra.

Nemárnite čas pýtaním si znamení od Nebeského Otca, pretože vám už svoje najväčšie znamenie dal, môjho Syna.

A preto, moje deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol k pravde, mohol vám pomôcť poznať ju, a skrze to poznanie pravdy budete môcť byť jedno s Nebeským Otcom a s mojím Synom.

Toto je poznanie, ktoré vám dáva šťastie na zemi a otvára dvere do večného života a nikdy nekončiacej lásky. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, ktorá okrem 2. dňa v každom mesiaci dostáva aj posolstvo na svoje narodeniny, a to 18. marca. Medžugorie, 18. marca 2015

Komentujeme: Sila slabosti

Nedá sa nič robiť. Je nás málo.  Pozrite, nevieme ísť ani hodiť lístok do urny…Zvykli sme si na silu. Kto má svaly, boduje, kto má viac, preplatí. A tak často rezignujeme aj tam, kde na to niet dôvod. Mária nám napriek všetkej našej malosti a malej dôvere hovorí: „Vy ste moja sila. Vy, apoštoli moji, ktorí svojou láskou, pokorou a tichosťou modlitby pôsobíte, aby sa spoznal môj Syn.“

Nehodnotí situáciu ako my. Práve naopak. Proti sile stavia našu slabosť, proti pýche pokoru, proti nedôvere istotu. Vy STE moja sila… U Don Gobbiho hovorí: „Tvojou slabosťou ukážem svoju silu, tvojou ničotou ukážem svoju moc.“  (16. júla 1973) Mária nám ukazuje, že Božia láska je taká veľká, že nič jej nie je na prekážku, ani naša hriešnosť: „Prijímam ťa takého, aký si.“  – povedala na Hore Zvir.

Máme ešte my nejaký dôvod nariekať, že niečo nezvládneme, že nás je málo, že sme slabí, a  že nás svet prevalcuje? Ak si to hovoríme, je to len nemiestny strach a alibizmus. Silu, ktorú máme preukazovať, nie jev nafukovaní svalov, naháňaní preferenčných hlasov alebo pestovaní hrdosti. Je v prijatí kríža, v bezvýhradnom plnení Božej vôle a odovzdaní sa do nej. Čo opotrebujeme? „Modlite sa za pevnosť viery, pretože z pevnej viery vychádza láska a milosrdenstvo.“ 

Mária nám to nám ukázala jasne: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho Slova.. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ Naša cesta je jednoduchá. „Nebojte sa, nestrácajte nádej, pretože môj Syn počúva svoju matku.“ Ježiš nič svojej Matke neodoprie.  Počúvajme aj my Máriu, našu Matku! A môžeme zabudnúť na našu slabosť, na to, že nás je „málo“.  A budeme vedieť, čo robiť. V istote, a bez strachu.   Anton Selecký

Biskupi Slovenska schválili doplnenie tajomstiev ruženca

Bratislava, 18.3.2015 (TK KBS) – Konferencia biskupov Slovenska  (KBS) rozhodla, že k štvrtému a piatemu tajomstvu radostného ruženca sa pridá zmienka o sv. Jozefovi, ženíchovi Panny Márie. Návrh doplniť názov tajomstva o túto zmienku podala Teologická komisia KBS. Biskupi Slovenska ho schválili na svojom 80. plenárnom zasadnutí v Melčiciach, práve pred blížiacim sa sviatkom svätého Jozefa.

Svätý Jozef, ženích Panny Márie, bol podľa Svätého písma prítomný pri obetovaní dieťaťa Ježiša chráme, a tiež pri nájdení 12-ročného Ježiša po sviatkoch v Jeruzaleme. Doplnené znenie tajomstiev, ktoré plnšie vystihuje obsah biblických udalostí, znie:

„Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala;

Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.“

Zámerom pridania zmienky o svätom Jozefovi je okrem iného snaha o prehĺbenie úcty k pestúnovi Božieho Syna. Evanjelium hovorí o svätom Jozefovi ako o spravodlivom ochrancovi Svätej rodiny. Ochrana rodín, ktorá je mimoriadne aktuálna aj v dnešnej dobe, patrila k podnetom na doplnenie názvu ružencových tajomstiev. Toto doplnenie tiež možno vnímať ako jedno z ovocí nedávno uplynulého roku Sedembolestnej Panny Márie.

Doplnenie názvu ružencových tajomstiev nasleduje po tom, ako sa meno svätého Jozefa v roku 2013 dostalo do všetkých eucharistických modlitieb. Táto zmena bola vtedy odpoveďou na mnohé písomné výzvy z celého sveta, ktorým chcel vyhovieť už Benedikt XVI. a schválil ich jeho nástupca – pápež František.

Ruženec predstavuje rozjímavú modlitbu nad najdôležitejšími udalosťami spásy, teda udalosťami súvisiacimi so životom, smrťou a zmŕtvychvstaním Božieho Syna Ježiša Krista, ktorého matkou sa stala Panna Mária a pestúnom jej ženích, svätý Jozef.

Chválospev na svätého Jozefa
Gratulujeme  tým, ktorí nesú jeho meno!

KINO: Sv. Jozef

KINO: Svätý Jozef Kupertínsky
Svätý Jozef bol jednoduchým, priezračným človekom, mužom modlitby, dobrotivým a skutočným menším bratom: pri obyčajnej myšlienke alebo pohľade na posvätné veci, pri slúžení svätej omše alebo pri počúvaní Božieho slova upadal do extázy a začal sa vznášať. Tento verný nasledovník svätého Františka žil v neustálom hľadaní krásnej Pánovej vôle, ktorá uspokojuje dušu a obšťastňuje srdce, ktorú plnil svojou poslušnosťou skrze realizáciu každého príkazu svojich predstavených. Keď slúžil sv. omšu, jeho telo sa vznášalo medzi nebom a zemou, zvlášť pri pozdvihovaní sa aj on sám vznášal nad oltárom.

Inzerát: Opatrovanie seniorov
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Prosím Vás o zverejnenie inzerátu:
„Ponúkam opatrovanie seniorov. Som veriaca,zodpovedná a spoľahlivá päťdesiatnička-nefajčiarka,ktorá s
láskou opatrí chorých,starých seniorov na Slovensku alebo aj v zahraničí-ovládam nemecký jazyk na mierne pokročilej úrovni.Viac
informácií na t.č.:0944109628 „ Vážená redakcia,za zverejnenie môjho inzerátu ďakujem a verím,že sa
nájde niekto,kto potrebuje moje opatrovanie. Pán Boh zaplať

Vaša čitateľka a predplatiteľka Anna