textová verzia s korektúrou

 

KĽÚČ KU TRIUMFU

POSLEDNÁ MARIÁNSKA DOGMA

 

                                               R Í M

Moderátor

Ráno na Svätopeterskom námestí je úžasná scéna. 700.000 ľudí si prišlo vypočuť vyhlásenie dogmy, ktorou sa pre 400 miliónov rímskych katolíkov celého sveta vyhlási nanebovzatie Panny Márie.

 

Moderátor

Prvého novembra 1950, po 95 ročnom celosvetovom petičnom úsilí laikov a po rokoch častých diskusií vo vnútri Vatikánu, pápež Pius dvanásty vyhlásil dogmu o Nanebovzatí preblahoslavenej Panny Márie. Uplatnil tým pápežskú neomylnosť ako Kristov zástupca, jediný človek na svete, ktorý môže vyhlásiť dogmu. Mnohí sa môžu pýtať, čo je dogma?

 

 

 

Alfons kardinál Stickler - Vatikánske archívy, Rím

Dogma je pravda viery, ktorú všetci kresťania, všetci katolíci majú veriť. Môže ju vyhlásiť jedine koncil alebo sám pápež ako to bolo napríklad pri posledných dvoch dogmách: dogme o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie a dogme o Nanebovzatí Panny Márie s jej telom. Tieto dogmy boli slávnostne vyhlásené pápežom.

 

Moderátor

 

Nesúhlas vo vatikánskych kruhoch, ktorý zažil Pius XII, nebol ničím novým. Pred vyhlásením dogmy o Nepoškvrnenom Počatí, bol pápež Pius IX počas niekoľkých rokov povzbudzovaný petičným hnutím. Dogmu vyhlásil roku 1854 aj napriek predošlým pochybnostiam o princípe dogmy teológov Svätého Tomáša Akvinského a Svätého Bernarda z Clairvaux. Tradičné popieranie a následná poslušnosť tomu, ktorý má Petrove kľúče, pokračovala, keď pápež Pavol VI odmietol odporúčanie pápežskej komisie a vydal encykliku Humanae vitae. V dnešnej dobe stojí Svätý Otec opäť na rozhraní ľudskej histórie. Nachádza sa v situácii, keď veriaci žiadajú o vyhlásenie piatej a poslednej mariánskej dogmy, teda to, v čo mnohí veria, že Panna Mária je Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka. Na podporu pápežského vyhlásenia dogmy hnutie VOX POPULI MARIAE MEDIATRICI – čo v preklade znamená: hlas ľudu za Máriu Prostredníčku – zorganizovalo petičnú akciu a zozbieralo od roku 1993 päť miliónov podpisov zo 157 krajín. Počas týchto rokov boli v tlači uverejnené nepresné a protirečiace správy, týkajúce sa navrhovaného obsahu tejto dogmy a úmyslov pápeža Jána Pavla II. Citujúc vatikánske spravodajské zdroje, 18. augusta 1997, oficiálny vatikánsky hovorca v ústnom vyhlásení týkajúcom sa navrhovanej dogmy, povedal: “Toto neskúma žiadna vatikánska kongregácia alebo komisia.” Naproti tomu, 24 septembra 1997, Ján Pavol II povedal svoj najsilnejší prejav obsahujúci jedinečnú úlohu Panny Márie vo vykupiteľskom diele a jej priliehajúce tituly Prostredníčka a Orodovníčka.

 

 

obraz - 24.septembra 1997 – Pápežská audiencia

hovorí pápež –

Moderátor

Mária je matkou ľudstva v poriadku milostí. Druhý vatikánsky koncil vyzdvihuje túto úlohu Panny Márie, spájajúc ju s jej spoluprácou s Kristovým vykúpením.

 

Moderátor

Tak isto spomína, že dar jej duchovného materstva s určitosťou vychádza z jej spolupráce spojenej s Kristom na diele vykúpenia, ktorá zahŕňa duchovnú regeneráciu ľudstva. Stáva sa matkou znovuzrodených k novému životu. Ako materská Prostredníčka, Panna Mária predkladá naše túžby a prosby Kristovi a odovzdáva nám Božie dary, stále sa za nás prihovárajúc.

 

Otec Luciano Alimandi, Rím, Taliansko                                                   

 

Je to otvorená teologická diskusia a my vieme z histórie Cirkvi, napríklad z histórie dogmy o Nepoškvrnenom Počatí, že aj veľkí svätí ako svätý Tomáš Akvinský boli proti vyhláseniu tejto dogmy. Ale konečné rozhodnutie o možnosti vyhlásiť učenie o Panne Márii Spoluvykupiteľke a jej materskom sprostredkovaní v pláne spásy ako dogmu, leží iba v rukách Svätého Otca.

 

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

Dogma je vylepšenie učenia a to keď vylepšíte učenie, urobíte ho najzrozumiteľnejším veľkému množstvu ľudí. A tak urobil Pius IX : očistil, a vylepšil to, čo bolo iba učením. Aj my iba ponížene žiadame, aby toto urobil Svätý Otec: Dokonale očistil a najlepšie ako sa dá, vyjadril učenie o Panne Márii ako Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke a ustanovil to za oficiálne učenie Cirkvi. Terajší Svätý Otec použil titul Spoluvykupiteľka 5 krát počas jeho pontifikátu. Viac ako ktorýkoľvek iný Pápež.

obraz pápeža

Moderátor

Viac ako 40 kardinálov, 500 biskupov a mnohí teológovia z celého sveta podporujú hnutie Vox populi. Tým prezentujú pápežovi Jánovi Pavlovi II. spoločný postup Cirkevnej hierarchie a laikov, žiadajúcich vyhlásenie dogmy.

Biskup Peter M. Chenaparampil, Allepey, India

Neformálnosť hnutia Vox populi pritiahlo mnohých mariánskych ctiteľov zo všetkých diecéz Indie. Všetci majú spoločné to, že sa stotožnili s hnutím Vox populi. Je to vyjadrením zmyslu spolupatričnosti kresťanov, ktoré sa prejavuje cez laikov, klerikov a náboženskú hierarchiu po celom svete. Všetci, ktorých oslovuje VOX POPULI a modlitbou podporujú toto petičné hnutie, sú priťahovaní učením Sŕdc, aby prišli ešte bližšie k Ježišovi cez jeho Matku. Sme presvedčení o potrebe Cirkvi vyhlásiť pápežom celú pravdu o materskej úlohe sprostredkovaní Panny Márie, ako Prostredníčky.

Doktor Scott Hahn, teológ, univerzita v Steubenville, USA

 

Prvá mariánska dogma bola definovaná  roku 431 Efezským koncilom, ktorý vyhlásil Pannu Máriu za Theotocos - Matku Božiu. Túto pravdu o Božom materstve Panny Márie prijímajú všetci kresťania, protestanti, ortodoxní a katolíci. Druhá mariánska dogma roku 649 vyhlásila neporušené panenstvo Panny Márie . Tretia roku 1854, ako pravdu viery predkladá Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. V štvrtej dogme sa roku 1950 slávnostne vyhlásilo, že Panna Mária bola s telom i s dušou vzatá do neba. Táto piata mariánska dogma bude naozaj vyvrcholením dlhého historického procesu, v ktorom materstvo Panny Márie bude vysvetlené v termínoch jej úlohy ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky a Orodovníčky.

 

Doktor Courtenay Bartholomew, profesor medicíny, autor mariánskych kníh.

 

Štyri predošlé mariánske dogmy vyjadrovali pozemské výsady Panny Márie. Piata mariánska dogma, Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka oficiálne uzná jej neprerušený nebeský príhovor za nás.

                                   Na obrazovke je písané “CO”                      

čierna obrazovka

Moderátor

Slovo “KO - po slovensky SPOLU” a titul Spoluvykupiteľka vychádzajú z latinskej predložky "KUM", čo znamená “SPOLU”. Titul Spoluvykupiteľka doslovne preložený znamená: Žena s Vykupiteľom. Pri zvestovaní, Mária z Nazaretu slobodne spolupracovala s Vykupiteľom. Prispela ku dielu spásy tým, že dala druhej Božskej osobe Najsvätejšej Trojice ľudské telo, nástroj spasenia. Panna Mária vo svojom materskom srdci trpela s Vykupiteľom pod krížom, naplňujúc Simeonove proroctvo. Tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Titul Spoluvykupiteľka uznáva, že Panna Mária sa zúčastnila zvláštnym, aj keď podriadeným spôsobom s Vykupiteľom na diele spásy viac ako hociktoré iné stvorenie. Ale nikdy ju nedáva na rovnakú úroveň s Ježišom Kristom alebo jeho božstvom.

 

Alfons kardinál Stickler - Vatikánske archívy, Rím

Je to stále jasnejšie a jasnejšie, že miesto Panny Márie v celom pláne spásy je veľmi jednoduchá úloha. Ako Matka Vykupiteľa, ako Nevesta Ducha Svätého, ktorý je Posväcovateľ, ktorý prináša posvätenie. Ona je Spoluvykupiteľka, pretože dala ľudské telo druhej Božskej osobe. A preto je skutočná Matka Božia. On nevyhnutne potreboval ľudské telo, pretože bez neho by nemohol trpieť, pretože ako Boh nemohol trpieť. Iba ľudské telo môže prejsť vykúpením, utrpením a smrťou , nášho Vykupiteľa.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

Keď pápež vyhlási Pannu Máriu za Spoluvykupiteľku, dá Cirkvi model, ktorý ohlasuje, že utrpenie je vykupujúce, že utrpenie nie je bezcenné, pretože - Hľa tvoja Matka. Pozri sa na hodnotu jej utrpenia za nás pod krížom . A dnes tu máme taký zvláštny jav, v ľudskej kultúre, ktorý kričí, že utrpenie je zbytočnosť. Všimnime si potrat a eutanáziu. Všeobecne by sa dalo povedať, že ľudské utrpenie je bezcenné. Vyhlásením Panny Márie za Spoluvykupiteľku, dokumentujeme, že pre náš život je nadprirodzenou hodnotou dobrovoľné a dôstojné utrpenie. Utrpenie je vykupujúce.

 

Biskup Carlos Talavera Ramirez, Coatzaloalcos, Mexiko

 

Spoluvykupiteľstvo je účasť Panny Márie na tom, aby umožnila vykúpenie celého ľudstva. Toto sú činy, ktoré Kristus potrebuje na to, aby mohol zmieriť ľudstvo s Otcom.

 

Reverend Bertrand de Margerie, SJ, teológ, Paríž, Francúzsko

 

Úloha Panny Márie ako Spoluvykupiteľky znamená, že ona je zvláštnym účastníkom na diele vykúpenia Ježiša Krista. A samozrejme, osoba, ktorá prijala skutočnosť, že sa stane jeho Matkou, má celkom zvláštnu úlohu v živote Krista a celého ľudstva.

 

Otec Luciano Alimandi, Rím, Taliansko

 

A tak, ona, ktorá bola vykúpená zvláštnym spôsobom, pretože ona je Nepoškvrnené Počatie, je taktiež zvláštnym spôsobom spojená s obetou jej Syna. Svätý Otec na audiencii taktiež povedal, že pod krížom Panna Mária trpela so svojím Synom všetky utrpenia kríža. V inej časti, Svätý Otec hovorí, že agónia jej Nepoškvrneného Srdca je úplne spojená s agóniou jej Syna.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

Všetci umelci sú v danom čase povolaní vytvoriť to, čo je trochu menej ako ich najlepšie dielo. Všetci autori sú povolaní nenapísať celú silu slov, ale o niečo menej. Ale raz, každému umelcovi, každému architektovi, každému autorovi, každému staviteľovi by malo byť dovolené, aby urobil niečo najlepšie. To je to, čo naša požehnaná Nebeská Matka: Ona je to najlepšie Otcovo dielo. Ona je to Otcove majstrovské dielo. Ona je Otcova schopnosť vytvoriť najlepšie stvoriteľské dielo. A to je to, na čo myslel Svätý Maximilián Kolbe, keď povedal: “Immakulata - Nepoškvrnená.” Jej nepoškvrnenosť je základom všetkého ostatného, čo ona robí.

 

PROSTREDNÍČKA A ORODOVNÍČKA

Moderátor

Pápeži 20. storočia neprestajne vysvetľovali úlohu Panny Márie ako Dcéry Otca, Matky Syna, Nevesty Ducha Svätého. Panna Mária začala svoju úlohu Prostredníčky, keď sprostredkovala Krista, Pôvodcu všetkých milostí pre svet pri jeho narodení. Ona sprostredkovala prvý verejný zázrak Ježiša na svadbe v Káne. Cirkev uznáva jej sprostredkovanie v jej mnohých zjaveniach počas celej histórie. Roku 1531, ako Panna Mária z Guadalupe, sprostredkovala obrátenie deviatich miliónov mexických Indiánov v najväčšom masovom obrátení v histórii celého ľudstva. Titul Prostredníčka všetkých milostí znamená, že milosti, ktoré prúdia od Otca a Syna cez Ducha Svätého, prúdia cez Pannu Máriu ako Nevestu Ducha Svätého a sprostredkujú ľudské spojenie s Najsvätejšou Trojicou. Keď milosti prechádzajú cez Ňu od Najsvätejšej Trojice, tak isto tečú prosby od ľudstva cez Ňu späť, hlavne v časoch utrpenia. Pod titulom Orodovníčka, prednáša tieto prosby Ježišovi Kráľovi vo svojej úlohe nebeskej Kráľovnej Matky, orodovníčky pre Boží ľud.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

List Svätého Pavla Apoštola Timotejovi, kapitola 2., verš 5 nám hovorí, že je len jeden Prostredník medzi Bohom a človekom. Ale to nevylučuje potrebu pre ostatných zúčastňovať sa na sprostredkovaní s Ježišom Kristom. Všetci sme povolaní byť sprostredkovateľskými nástrojmi milosti a nástrojmi Krista jeden pre druhého ako Panna Mária.

Ona je zúčastnená tak ako nikto iný na sprostredkovaní Ježiša Krista. Preto ona je Prostredníčka síce podriadená, podporujúca, ustanovená mocou a milosťou Krista, ale jedinečne vyvolená Ježišom v sprostredkovaní Jeho milostí pre ľudskú rodinu.

 

Reverend Bertrand de Margerie, SJ, teológ, Paríž, Francúzsko

Titul - Panna Mária Spoluvykupiteľka znamená, že ako Matka sa zúčastňuje na sprostredkovaní misie, ktorú vykonáva Kristus. A tak, Panna Mária Orodovníčka znamená, že sa prihovára za celú ľudskú rodinu.

obraz - pravoslávni

 

Moderátor

Pápež Ján Pavol II. volá Pannu Máriu našou spoločnou Matkou. Je tu taktiež nádej v rámci ekumenických snáh, že vyhlásenie tejto dogmy, týkajúcej sa spoločnej Matky všetkých, by mohlo zjednotiť Kristovo Telo.

 

 

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Ekumenizmus, tak ako je definovaný naším Svätým Otcom v jeho terajšej encyklike, o tejto veci hovorí, že modlitba je dušou a dialóg je telom, hľadajúc konečnú kresťanskú jednotu v jednej svätej katolíckej a apoštolskej Cirkvi. A preto chápeme ekumenizmus ako konečnú jednotu v  Kristovom tele. Základom pre túto jednotu je učenie. Je to pravda. A preto ak zadržiavame pravdu pred ilúziou pomoci ekumenizmu, najviac ubližujeme samotným ekumenickým snahám, pretože učenie pravdy v Cirkvi je základom pre konečnú cirkevnú jednotu.

 

Profesor Vladimír Zelinsky

Vieme, že aj keď Boží Syn nás zachránil, modlíme sa aj k Matke Božej, aby nás zachránila. Potrebujeme jej spoluúčasť a jej sprostredkovanie. Pretože toto je vyvrcholením dávnej pravdy, jej materského sprostredkovania. Východná Cirkev má svoje prostriedky uctievania Márie ako Matky všetkých. Katolícka Cirkev hľadá dogmatické prostriedky jej uctievania. Ale pre mňa je to tá istá vec. To isté posolstvo, ten istý obsah. To je pravda a tá nás môže zjednotiť.

 

Reverend Bertrand de Margerie, SJ, teológ, Paríž, Francúzsko

 

Toto bude dôležité vyhlásenie, pretože bude zdôrazňovať spojenie všetkých kresťanov tak, ako je to preukázané príkladom Panny Márie na misii alebo s misiou Ježiša Krista. Ak je Panna Mária Spoluvykupiteľka, všetci kresťania sú zainteresovaní, pretože ona sa prihovára za to, aby všetci kresťania mohli vziať na seba apoštolskú misiu.

Moderátor

nápis: John kardinál O´Connor, New York

 

Kardinál O´Connor z New Yorku, povedal o ekumenických prínosoch vyhlásenia dogmy toto: “Je jasné, že formálna pápežská definícia bude vyjadrená v tak presnej terminológii, aby ostatní kresťania stratili pochybnosti o tom, že my nerozlišujeme primerane medzi Máriiným zvláštnym vzťahom ku vykúpeniu a vykupujúcou silou, ktorú vykonáva sám Kristus.

 

Marcus Grodi, riaditeľ televízie Coming Home

Pred 6 rokmi som bol presbyteriánskym kazateľom a nikdy by som ani len nebol pomyslel, že niekedy by som sa mohol stať katolíkom. A môj pohľad na Máriu bol úplne odlišný od môjho pohľadu, ktorý mám teraz ako katolík. V určitom zmysle pre evanjelického protestanta, Panna Mária nebola vôbec rovnicou vykúpenia. Je to smutné, že my sme sa pozerali na Máriu tak, ako keby bola náhodnou ženou, ktorú si Boh vybral cez svojho svätého Syna a potom, keď Syn vstúpil do sveta, Mária bola v skutočnosti odsunutá na bok. Ale väčšina z nás o tom veľmi nerozmýšľala. Keď sa s dogmou stretnú naši oddelení bratia, mnohí z nich jej neporozumejú. Najčastejšia otázka bude: Ukážte mi, kde je to vo Svätom Písme.

Ale keď hovoríme o Panne Márii ako Spoluvykupiteľke, Prostredníčke a Orodovníčke, začíname hovoriť o tom, čo Sväté Písmo hovorí jasne, že aj keď Kristus je jedinečný prostredník, každý jeden z nás je spoluvykupiteľ. Každý jeden z nás je prostredník. Žiadal si ma o modlitbu za teba, teda som tvoj prostredník, orodovník u Ježiša. My sme orodovníkmi u Ježiša jeden pre druhého. Kedykoľvek sa modlíme za niekoho, ideme k Otcovi pre niekoho iného. Keď ako mariánski ctitelia sa pozeráme na Máriu ako na najdokonalejšie Božie stvorenie, vidíme ju ako príklad pre nás, ako pre spoluvykupiteľov. Keď sa Boh rozhodol pritiahnuť nás skrze svojho Syna, bolo to prostredníctvom jeho Matky, a s jej súhlasom s Božou vôľou. Vyslovením slova ÁNO Bohu.

 

Biskup Frederick D´Souza, Jhansi, India

 

Matka Mária mi bola vždy naklonená v každom čase ktorý bol pre mňa ťažký. Tak ako jej Syn v mojom kňazstve, v mojom apoštoláte, v mojich problémoch s misiou. A tak sa ona stala mojou veľkou Matkou.

nadpis:                                                           MÁRIINA DOBA

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Začiatok tejto zjavne Máriinej doby môžeme vidieť v zjavení zázračnej medaily svätej Kataríne Labouré roku 1830. Toto súkromné zjavenie schválené Cirkvou, malo veľký vplyv na pápežskú dogmu o Nepoškvrnenom Počatí ktorá bola vyhlásená roku 1854.

 

Moderátor

Roku 1830 sa Panna Mária zjavila francúzskej rehoľnej sestre Kataríne Labouré v ulici rue de Bac v Paríži. Tam si Panna Mária žiadala, aby bola vyhotovená medaila s obrazom dvoch Sŕdc. Tento obraz znamená úplnú jednotu Nepoškvrneného Srdca Márie s utrpením Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho. Panna Mária si žiadala nápis s modlitbou na medaile, ktorý predznačoval vyhlásenie Nepoškvrneného počatia: “Ó Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.”

 

Doktor Courtenay Bartholomew, profesor medicíny, autor mariánskych kníh.

 

Roku 1830 to bola medaila Nepoškvrneného Počatia. Na jednej strane s veľkým písmenom “M”, nad ktorým je kríž. Všetko spolu zjednotené v jedno. Toto zjavne symbolizuje Vykupiteľa na kríži a Spoluvykupiteľku s krížom v spolupracujúcej a podriadenej úlohe. Na druhej strane medaily jasné lúče vystupujú z prstov jej roztvorených rúk.. Mária povedala: “Hľa, symbol všetkých milostí ktoré dávam všetkým čo si ich žiadajú.” To bolo jasným znamením pre svätú Katarínu, že Panna Mária je Prostredníčkou všetkých milostí, ktoré môžeme dostať iba skrze kalváriu. Okolo okraja medaily sú slová: Ó Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. V krátkosti, jednoducho hovorila, že ona je Orodovníčkou za Boží ľud u jej Syna, ktorý je jediný Prostredník medzi človekom a Otcom.

Moderátor

obraz: zjaví sa Lenin, Hitler

Roku 1846 sa Panna Mária zjavila dvom sedliackym deťom v La Salete, vo Francúzsku. Tam po prvý raz varovala o čase apostázie a o boji vo svete a v Cirkvi. Roku 1858, 4 roky po vyhlásení dogmy Nepoškvrneného Počatia sa Matka Božia zjavila v Lurdoch, vo Francúzsku, mladému a nevzdelanému dievčaťu Bernadete Subirous. Povedala Bernadete: Ja som Nepoškvrnené Počatie. Týmto potvrdila dogmu. Matka Božia sa zjavila pod titulom Kráľovnej Ruženca roku 1917 trom malým deťom vo Fatime, v Portugalsku. Tu predpovedala rozšírenie komunizmu z Ruska, apostáziu, príchod veľkých vojen a veľké utrpenie pre Svätého Otca. Tam taktiež prisľúbila konečné víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca a éru pokoja pre celý svet. Jej varovania neboli vypočuté a komunizmus sa rozšíril do celého sveta. Ateizmus a jeho výsledok – zničenie kultúry, tak ohrozili svet v 20. storočí, že nastala úplná explózia mariánskych zjavení a eucharistických fenoménov. Takto sa materské sprostredkovanie Panny Márie zväčšilo v nevídanej miere. Pretože jej deti majú takú núdzu, naša nebeská Matka sa zjavuje plačúca, prosiaca, poučujúca a varujúca jej deti, aby sa vrátili k Bohu skôr, než bude neskoro.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Prečo sa naša éra volá Máriinou dobou? Pretože žiadna iná éra v histórii Cirkvi neskúsila viac uznania Panne Márii, viac pápežských vyjadrení o našej Panne Márii, viac schválených zjavení Márie, ktorá prichádza na svet. Prichádza späť ku Kristovi jej Synovi a ku základnému posolstvu evanjelia – pôstu, obráteniu a pokoju. A tak sa nachádzame bez nášho pričinenia na vrchole Máriinej doby. Je to volanie milosti, je to volanie veľkej zodpovednosti v spolupráci s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.

nadpis:                                               POSLEDNÁ MARIÁNSKA DOGMA

Moderátor

Je známe, že Panna Mária sa zjavila jednoduchej žene z Amsterdamu – Ide Padermanovej na sviatok Zvestovania Pána, 25. marca 1945 ako Pani všetkých národov. Nasledujúcich 14 rokov Ida dostávala posolstvá týkajúce sa poslednej dogmy, ktorá vyhlási Máriu za Spoluvykupiteľku, Prostredníčku a Orodovníčku. Panna Mária povedala, že vyhlásenie dogmy prinesie víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca, ako to bolo prisľúbené vo Fatime. Ida Padermanová zomrela roku 1996 vo veku 90 rokov. Iba pár dní po tom, čo titul "Pani všetkých národov" schválil biskup Bomers z Amsterdamu.

Alfons kardinál Stickler - Vatikánske archívy, Rím

 

V Cirkvi rozhoduje diecézny biskup. Nerozhoduje Rím na prvom mieste. Rím necháva všetky tieto záležitosti na diecéznych biskupov. Od roku 1945, jednoduchá žena bez vzdelania mala videnia až do roku 1957. A Panna Mária jej povedala veľa vecí o budúcnosti Európy, nielen o Cirkvi, ale taktiež o politike, ekonomike a iných veciach.

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

Áno, amsterdamský biskup Henrik Bomers, spolu so svojím pomocným biskupom Jozefom Puntom schválili tento titul. To znamená, že oficiálne povolili to, že Panna Mária môže byť uctievaná pod titulom Pani všetkých národov. Povedali jasne o týchto posolstvách, že každý má právo si urobiť vlastný úsudok podľa svojho svedomia o nadprirodzenom charaktere tohoto posolstva.

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

 

V tom čase som pôsobil ako kňaz v Holandsku a uistil som sa, že to čo napísala v posolstvách, bolo pravé. To znamená, že okolo nás bolo veľa falošného ekumenizmu, veľmi sa útočilo na Eucharistiu, a iné veci. Všetko čo povedala o Cirkvi, o vývoji Cirkvi, bola pravda. Ja som to sám pocítil. A po druhé, veci, ktoré povedala o dogme boli tak krásne, tak pravé, tak katolícke. Podľa mňa iba veľký teológ by mohol také niečo vymyslieť, ale nie taká jednoduchá žena ako Ida Padermanová.

 

Otec Luciano Alimandi, Rím, Taliansko

Verím, že proroctvo: Nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí, tak ako veľa ľudí verí, je spojené s touto dogmou. Pretože cez túto dogmu, poslednú dogmu, ktorá bola skutočnosťou pre proroka ako bol svätý Maximilián Kolbe, ktorý predpovedal, že toto bude posledná dogma, Panna Mária bude vyhlásená za Prostredníčku všetkých milostí. Preto, keď pohliadneme k učeniu Jána Pavla II. nájdeme od začiatku do konca pokračujúcu, jednohlasnú harmonickú pieseň, pieseň lásky o tejto pravde, že Panna Mária je pre nás naozaj Spoluvykupiteľkou, Prostredníčkou a Orodovníčkou.

Moderátor

Najväčším znakom autenticity Idiných zjavení sú vízie a predpovede, ktorej jej dala Panna Mária, a z ktorých mnohé sa naplnili. Mala vízie o Američanoch na mesiaci, o páde Berlínskeho múru a Druhom vatikánskom koncile. Najväčšie predpovede, ktoré boli dané Ide, boli tie, ktoré sa týkali vyhlásenia piatej dogmy a následného triumfu, ktorý bol prisľúbený vo Fatime.

 

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

Po prvé, máme veľa posolstiev týkajúcich sa dogmy. Panna Mária jasne povedala, že prichádza ako Spoluvykupiteľka a, že Otec ju chce mať tentokrát ako Prostredníčku a Orodovníčku. Toto bol kľúč ku všetkých posolstvám. V predpovedi tejto poslednej mariánskej dogmy – mala vízie o čase, kedy bude dogma vyhlásená. Videla pápeža a kardinálov a potom mi povedala, že spoznala tohto pápeža, a že on je ten, ktorý vyhlási túto dogmu.

 

 

 

 

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Aby sme porozumeli výrazu: “Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca,” musíme ísť do Fatimy, kde sa tento výraz vyskytol po prvý krát. Panna Mária hovorila vo Fatime v posolstve 13. júla 1917 o mnohých skúškach Cirkvi, o utrpení Svätého Otca, zničení rozličných národov, ale potom pokračovala hovoriac: “Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí”. A povedala: “Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca je zjednotenie zasvätených sŕdc so srdcom Nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré povedie Cirkev neochvejne do časov pokoja.

 

Moderátor

Slávnostné vyhlásenie dogmy pápežom, že Panna Mária je Spoluvykupiteľka, Prostredníčka a Orodovníčka povedie k jej najsilnejšiemu posväcujúcemu účinku milosti a pokoja pre Cirkev a pre celý svet. V hlbokom zmysle a nadprirodzenou cestou odomkne neobsiahnuteľné milosti víťazstva jej Nepoškvrneného Srdca.

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

 

Toto je prísľub, ktorý dala Panna Mária: “Pod týmto titulom udelím svetu mier.” A to je ten istý sľub, ktorý dala vo Fatime: “Keď moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí, nastane pre svet éra pokoja.” Na iných miestach hovorí: “Keď budem oficiálne uznaná ako Prostredníčka všetkých milostí, budem môcť vykonávať svoju moc, ktorú mi Boh dal ako Prostredníčke milostí.” Táto dogma je podmienkou pokoja. Iba keď sa táto dogma vyhlási, bude môcť nastať éra pokoja pre nás.

 

Alfons kardinál Stickler - Vatikánske archívy, Rím

Úloha Panny Márie v pláne spásy znamená, že ona je vyvolená samým Bohom, aby bola nielen spolupracovníčkou jej Syna na vykúpení – Spoluvykupiteľkou, ale taktiež vyvolená pre sprostredkovanie vykúpenia. To znamená pre všetky milosti, ktoré idú od Vykupiteľa nášho Pána.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

To neznamená, že postup zjednocovania sŕdc až do času pokoja, ktorý bol predpovedaný vo Fatime, nebude zahŕňať výzvu, skúšku a očistenie. Pretože nemôžeme ísť z Nazareta priamo ku zmŕtvychvstaniu. Musíme ísť cez Kalváriu. Tak teda, bude tu potreba očistenia, nevyhnutná pre pokračovanie triumfu v čase skúšky. Toto je volanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Kevin Morley, predstaviteľ mariánskeho hnutia, Melbourne, Austrália

Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca je zjednotenie nábožných ľudí a Cirkevnej hierarchie, ktorí deklarovali vernosť Panne Márii a ktorí si želajú stať sa súčasťou jej predvoja. V rámci Cirkvi, pápež a konzervatívne učenie Cirkvi, sú počas týchto časov pod tlakom. Ja verím, že svetové spoločenstvo musí byť očistené kvôli tomu, aby mohol byť svetu daný pokoj.

Moderátor

Pani všetkých národov dala Ide vízie a posolstvá o čase apostázie a boja za Cirkev a svet. Panna Mária povedala Ide, že vyhlásenie dogmy bude liekom na ukončenie apostázie a rozpadu viery.

 

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

Ida videla vízie katolíckych univerzít, katolíckych učiteľov a kňazov, oblečených v kňazských rúchach, ale ako vlkov v baránkovom rúchu, ako je napísané v Evanjeliu. Povedala, že kňazi sa vrátia k dennému zázraku Eucharistie. A tak isto predpovedala, že mnohí kňazi opustia svoje kňazstvo a zdôraznila dôležitosť tejto predpovede. Mala viacej vízií o situácii v Cirkvi, z ktorých bolo zjavné, že diabol vnikol hlboko do Cirkvi a ovplyvnil mnohých kardinálov, biskupov a kňazov. Potom videla vetvu stromu kompletne zhnitú a počula Ježiša ako povedal, že vetva bude odseknutá a videla, ako sa to stalo. Vetva bola plná červov a potom počula: “Teraz už môže znovu rásť.”

Moderátor

obraz Panny Márie

Pani všetkých národov poskytla obraz a modlitbu, skrze ktorú sa rozšíria po celom svete posolstvá, týkajúce sa dogmy a varovanie o prichádzajúcej očiste. Obidve, modlitba a obraz dostali cirkevné schválenie.

dátum: 31. mája 1955 – Pani všetkých národov

 

Citát posolstva -Panna Mária

“Vy neviete, akú veľkú cenu má táto modlitba pred Bohom. Udelí všetko, čo žiada jeho Matka, keď príde prosiť za Vás ako Prostredníčka.”

Moderátor

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha. Daj, aby Duch Svätý prebýval v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá bola kedysi Máriou, bola našou orodovnicou. Amen. Panna Mária povedala Ide, že všetci Kresťania sú povolaní modliť sa túto modlitbu denne za túto dogmu a za udelenie pokoja svetu.

Citát posolstva -Panna Mária

dátum: 02. júla 1951 – Pani všetkých národov

 

“Ktorá kedysi bola Máriou, znamená, že mnoho ľudí pozná mňa - Máriu iba ako Máriu. Teraz ale, v tejto novej ére, ktorá začína, prajem si byť Paňou všetkých národov. Každý tomuto porozumie.”

Moderátor

obrázok

Pani všetkých národov vysvetlila Ide zmysel obrazu.

Citát posolstva -Panna Mária

“Moje nohy stoja pevne na zemeguli. Pretože je to želanie Otca a Syna, ktorí ma poslali do tohoto sveta v týchto časoch ako Spoluvykupiteľku. Svetlo od Synovho Kríža žiari na Prostredníčku, pokým tri lúče milosti vykúpenia a pokoja žiaria cez zahojené rany na rukách na ovce zhromaždené pri zemeguli. Milosť od Otca, Vykúpenie od Syna a Pokoj od Ducha Svätého. Ovce pri spodnej časti zemegule symbolizujú všetky rozličné národy a rasy na zemi.”

 

Citát posolstva -Panna Mária

dátum: 31. mája 1951, Pani všetkých národov

“Nenájdu pokoj, pokým si neľahnú a pokojne nepozrú na kríž, centrum tohto sveta.”

 

Moderátor

obrázok: Japonsko

Nemecký kňaz dal obrázok a modlitbu Panej všetkých národov z Amsterdamu, sestrám Najsvätejšej Eucharistie v Akite, v Japonsku. ktoré použili túto modlitbu pre ich ctihodnú matku predstavenú, keď veľmi ochorela.

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

Sestry sa modlili, Matka predstavená dokonca pila aj vodu z Lúrd a spolu pokračovali v modlitbe z Amsterdamu. A tak sa uzdravila. Na vyjadrenie poďakovania za toto uzdravenie sa rozhodli dať vyrezať sochu Panny Márie. Potom ju dali do kaplnky.

Doktor Courtenay Bartholomew, profesor medicíny, autor mariánskych kníh.

Japonský sochár, ktorý vyrezal túto sochu Panny Márie z Akity, vyrezal svoje dielo bez obrázku Panny Márie, tak ako sa zjavila v Amsterdame roku 1951.

Moderátor

obraz: socha

Roku 1973, socha začala roniť slzy a krvácajúca rana sa zjavila na jej pravej ruke, ktorú uvidel tiež biskup ITO z Akity.

Doktor Courtenay Bartholomew, profesor medicíny, autor mariánskych kníh.

V Akite táto socha plakala 101 krát. A bolo nám povedané, že číslo 101 je symbolické. Prvá jednotka znamená prvú Evu. Nula znamená Nekonečného Boha a posledná jednička znamená druhú EvuMáriu. Vykúpenie prišlo cez utrpenia a preto Panna Mária plakala v Akite 101 krát.

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

Z pravej ruky tejto sochy Panny Márie vytiekla krv z rany, pretože obrázok Panny Márie z Amsterdamu ukázal veľmi jasne, že na rukách sú rany. Ona je Prostredníčkou všetkých milostí, pretože je Spoluvykupiteľkou.

Moderátor

Socha trpiacej Matky v Akite slúžila nielen na potvrdenie posolstva z Amsterdamu, ale Cirkev tiež uznala varovania o apostázii, dané v Akite. Tieto posolstvá odrážajú posolstvá varovania, ktoré boli prvý krát dané v La Salette vo Francúzsku roku 1846.

Citát posolstva -Panna Mária

dátum: 13. októbra 1973 – Posolstvo z Akity

 

“Tak ako som vám povedala, ak ľudstvo neoľutuje, nepolepší sa, Otec dopustí strašný trest na celé ľudstvo. Bude to trest väčší ako potopa. Taký, aký ľudstvo ešte nevidelo. Oheň bude padať z neba a vymaže veľkú časť ľudstva. Dobrých tak isto ako zlých. Neušetriac ani kňazov ani veriacich. Tí, čo to prežijú budú takí opustení, že budú závidieť mŕtvym. Jediné zbrane ktoré vám zostanú, budú ruženec a znamenie zanechané mojím Synom. Každý deň sa modlite modlitbu ruženca. Prostredníctvom ruženca sa modlite za pápeža, biskupov a kňazov. Diablovo dielo vnikne aj do Cirkvi v takej miere, že bude vidno kardinálov stáť proti kardinálom, biskupov proti druhým biskupom. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú zaznávaní a ich protivníci im budú protirečiť. Cirkev bude plná takých, ktorí budú akceptovať kompromisy. Diabol bude tlačiť mnohých kňazov a zasvätené duše, aby opustili svoju službu Bohu. Diabol bude špeciálne dôsledný v boji s dušami zasvätenými Bohu.”

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Je viacero uznaných prorockých posolstiev Panny Márie Fatimskej; posolstiev z Akity, ktoré hovoria o silnej možnosti očistenia. Ale nečudujme sa. Očistenie, tak ako toto slovo chápe Cirkev je niečo, čo Cirkev a taktiež aj židovský národ už predtým zažil. Zoberme si napríklad teológiu desiatich pohrôm Starého Zákona. Zistíme dve veci z týchto pohrôm. Po prvé: sú podmienené. Ak ľudské srdce odpovie, bude potreba menšej očisty. Po druhé, očistenie slúži na napredovanie božieho ľudu. Naše povolanie, vo svetle týchto prorockých posolstiev z Fatimy, Akity a iných uznaných Cirkevných zjavení musí byť vždy videné vo svetle pokoja a potreby Cirkvi. Povedal by som, že taktiež v zvláštnom spôsobe eucharistickej adorácie a denného prijímania svätej Eucharistie.

---

Ak skúmame Písmo, vidíme, že ukončenie Písma má do činenia s bojom. Veľký boj medzi Ženou a hadom. Genezis, kapitola 3 verš 15. A boj medzi Ženou a drakom v Zjavení svätého Jána. Sväté Písmo začína a končí s týmto bojom medzi ženou a hadom. Najväčšie Božie stvorenie proti najnenávidenejšiemu Božiemu stvoreniu. Teraz zažívame určité vyvrcholenie Genézy. Boj pokračuje. Ale naša nádej a viera prichádza so Svätým Otcom. S týmto TOTUS TUUS pápežom. Ja verím, že je to ten, ktorý bol zvlášť vybraný, aby viedol Cirkev cez tento čas boja a do novej éry pokoja. Pretože pri všetkých bojoch musíme mať zmysel duševnej ostražitosti.

 

nadpis:                                   EUCHARISTIA A PANNA MÁRIA

Moderátor

obraz: Don Bosko

Mnohí cítia, že posolstvá a varovania z Akity a Amsterdamu sú naplnením apokalyptickej vízie Dona Boska z roku 1862. Táto vízia ukazuje loď svätého Petra v vzbúrených vlnách a pápeža ako sa snaží nasmerovať túto veľkú loď – Cirkev, medzi dva veľké stĺpy: Eucharistia a Panna Mária. Don Bosko predpovedal: “Bude chaos v Cirkvi. Pokoj sa do Cirkvi nevráti až pokým pápež neuspeje v zakotvení lode sv. Petra medzi tieto dva stĺpy eucharistickej oddanosti a oddanosti Panne Márii. Toto sa stane pred koncom 20. storočia.”

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

My sme teraz v tomto boji. Panna Mária z Amsterdamu často hovorila o tomto boji. Musíme bojovať tento boj s láskou, ale je to boj. Don Bosko videl, že po boji Svätý Otec upevní Cirkev silnou reťazou ku stĺpu Panny Márie a stĺpu Euchariste. Toto upevnenie, tento čin – upevniť Cirkev ku stĺpu Panny Márie je táto dogma.

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

V Cirkvi je rastúce a nebezpečné hnutie, ktoré nepochádza z Cirkvi. A je to nebezpečenstvo odstránenia prítomnosti nášho Eucharistického Ježiša z našich kostolov. Je tu nebezpečenstvo odstránenia Ježišovho tela z našich krížov, tak ako keby sme mali byť vzkriesení bez toho, aby sme prešli cez utrpenie a smrť. A pretože náš duševný pokrm pochádza u Eucharistie a Eucharistia pochádza z Kalvárie, hocijaký pokus o odstránenie prvenstva omšovej obety predstavuje veľké nebezpečenstvo nášmu duševnému pokrmu, na ktorom sme tak veľmi závislí. Ak to zhrnieme, mohli by sme to vidieť ako ohavnosť keby sme pri omši oslavovali najprv samých seba a Krista ako druhého.

 

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

Jedna vec, ktorá sa stane, je to, čo Pani všetkých národov predpovedala – veľký zápas v Cirkvi kvôli tejto dogme. A zápas pápeža kvôli tejto dogme.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

V čase prekážok, zmätku, nedostatku jasnosti, sa musíme vrátiť k základom našej viery. Sviatosť spovede, ktorá očisťuje dušu milosťou, ktorá prichádza od Boha. Denné sväté prijímanie Eucharistie, tohto duševného pokrmu, pretože Ježiš hovorí: Ten kto je moje telo a pije moju krv, prebýva vo Mne a Ja v ňom.” Ak prebývate v Eucharistickom Ježišovi, nemáte zmätok. A po tretie, bezpodmienečná poslušnosť Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. Pretože Písmo hovorí s Ježišom: “Moje ovce poznajú môj hlas.” A my ako ovce Cirkvi musíme poznať hlas Jána Pavla II., ktorý je náš jediný pastier.

nadpis:                                               KĽÚČ K VÍŤAZSTVU

Moderátor

Je vyhlásenie dogmy Panny Márie Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkých milostí a Orodovníčky, kľúčom k triumfu Nepoškvrneného Srdca?

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

Ľudia hovoria. Ou kej, fajn, dogma by bola to najlepšie. Mária je naozaj Spoluvykupiteľka. Mohli by sme to urobiť pomocou dogmy. Môžeme ju slávnostne vyhlásiť, Svätý Otec so všetkými biskupmi a veriacimi vyhlásia , že Panna Mária je Spoluvykupiteľka. Ale prosím vás nie teraz. V Amsterdame nám Panna Mária ukazuje, že Boh to chce teraz.

Doktor Courtenay Bartholomew, profesor medicíny, autor mariánskych kníh.

Čo sa týka piatej dogmy, Panna Mária povedala v Amsterdame: “Blahoslavenou ma budú nazývať všetky pokolenia”, bude to vyplnené viac ako hocikedy inokedy, keď bude vyhlásená dogma, posledná mariánska dogma. Pani všetkých národov prinesie pokoj, pravý pokoj svetu. Tak ako to vidím ja, dogma prinesie veľké milosti a musí byť vyhlásená pred triumfom jej Nepoškvrneného Srdca.

Matka Angelika, televízia Eternal Word

                        My všetci vieme, čo slovo triumf znamená. Čo myslíte, aké to bude?

Miravalle

Najprv sa pozrime na slovo triumf. Triumf znamená víťazstvo. A víťazstvo Srdca našej Matky nás privádza k jej Synovi. Je to tak, že jej víťazstvo nás privádza k pochopeniu, že Eucharistia je najväčšou skutočnosťou vo vesmíre.

Matka Angelika

Ja osobne necítim, že niečo zvláštneho sa stane, čo by mohlo zmeniť svet až pokým nebude Panna Mária uznaná verejne, celosvetovo ako Prostredníčka a Spoluvykupiteľka. My potrebujeme šíriť Eucharistickú adoráciu za týmto účelom, kdekoľvek budeme.

je vidieť obrazy - pozdvihovanie

nadpis:                                               OHLAS VERIACICH

Moderátor

obrázok: Eucharistia

Čo žiada nebo od verných, aby urobili vo svetle týchto udalostí?

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

 

Svätý Otec nás usmerňuje k tomu, aby sme verili milosrdenstvu Ježišovho Srdca, aj keby sa čokoľvek stalo. A toto musí byť naším centrom, toto musí byť zdrojom nášho pokoja. A k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu sa dostanete cez Nepoškvrnené Srdce Márie. Mariánske zasvätenie sa je sľubom lásky a darom samého seba, ktoré dáva všetko - čo máme, všetko čo robíme, všetko, čo sme - cez požehnanú Pannu Máriu tak, že nás môže predstaviť úplne a nepoškvrneným spôsobom Ježišovi Kristovi. Cieľ mariánskeho zasvätenia sa, ako nám hovorí svätý Ľudovít z Montfortu, je najväčšou milosťou, aby sme žili naše krstné sľuby, dané Ježišovi. A tak máme dve možnosti. Jedna je – žiť naše krstné sľuby len sami so sebou. Druhá je – žiť naše krstné sľuby s obrovskou silou sprostredkovania, ktorá bola daná preblahoslavenej Panne Márii. Mariánskym zasvätením nič nemôžeme stratiť. Naša Matka si želá, aby každé jej dieťa bolo úplne zjednotené s jej Nepoškvrneným Srdcom.

 

Doktor Scott Hahn, teológ, univerzita v Steubenville, USA

Myslím si, že je žiadúce povedať, že sme na vrchole Máriinej doby. Pri problémoch vyhlásenia tejto piatej dogmy sme dosiahli vyvrcholenie. Pravda o preblahoslavenej Panne Márii; začína – Nepoškvrneným počatím a vyvrcholenie jej pozemského života. Jej nanebovzatie znamená, že my ju uctievame naveky ako Božiu Matku a vždy Pannu. Ona je všetkým tým, aby mohla byť hlavne našou Spoluvykupiteľkou, Prostredníčkou a Orodovníčkou. Jedným slovom, našou Matkou, Matkou Cirkvi. Nájduc plnú pravdu o Márii ako Matke Cirkvi, Božej Matke, prišli sme ku vyvrcholeniu Máriinej doby.

 

nadpis:                                   NOVÉ TURÍCE

Moderátor

Ako zažijeme víťazstvo, vyvrcholenie Máriinej doby?

 

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

 

V poslednom zjavení Panny Márie, Ida videla kalich vo vzduchu. Padol a z neho vytieklo veľa krvi. V skutočnosti to bola strašná vízia. Myslím, že to symbolizuje očistenie sveta cez krv Ježiša. Ida videla hostiu a hostia sa zmenila na holubicu, letiacu ponad svet, čo znamená vyliatie Ducha Svätého. Je zrejmé, že to má súvislosť s  príchodom Eucharistického kráľovstva nášho Pána Ježiša.

(tu je obraz Eucharistie s Pánom Ježišom)

 

Otec Luciano Alimandi, Rím, Taliansko

V tomto posolstve, ktoré bolo zverené jednoduchej žene, Panna Mária hovorila o novom rozmachu Ducha Svätého hneď po vyhlásení tejto dogmy.

Otec Pavol Mária Sigl, Rím, Taliansko

Táto dogma prinesie nové Turíce, druhé Turíce. A tieto Turíce prinesú pokoj a obnovu do Cirkvi. Víťazstvo Nepoškvrneného Srdca znamená, že láska Panny Márie zvíťazí. Že Boh sa cez Pannu Máriu dotkne sŕdc všetkých ľudí, aby mohli prijať vykupujúce milosti Kristove.

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Je tu neobyčajné spojenie medzi dogmou a rokom 2 000. Rok 2 000 je oslava toho, že sa Boh stal človekom, ale stal sa človekom - z Márie Panny. Tak ako nám hovorí apoštol Pavol v liste Kolosanom.

Ako by sme mohli riadne osláviť rok 2 000 a zabudnúť na Ženu a Matku, skrze ktorú sa to mohlo uskutočniť?

 

 

Reverend Peter Klos, autor knihy: “Pani všetkých národov”

Pani všetkých národov raz dala jasné posolstvo o roku 2 000 . Povedala: “Veľa sa zmení pred rokom 2 000, ale podstata zostane.” Ja si myslím, že to sa týka podstaty našej viery. Učenie viery zostane.

 

Doktor Mark Miravalle, STD, univerzita v Steubenville, USA

Panna Mária je tá jediná, ktorá nás bude viesť ku jubileu, pretože ona je tá, ktorá dala Ježišovi jeho telo na začiatku. Aby sme riadne oslávili jubilejný rok dve tisíc, znamená dôstojne osláviť Máriu. A jej úlohu ako Matku trpiacu – Spoluvykupiteľku, Matku milosťou živiacu – Prostredníčku, Matku prosiacu – Orodovníčku.

Moderátor

dátum: 15. augusta 1993 - Obraz Matky Terezy

Zosnulá Matka Tereza podpísala petíciu za vyhlásenie Panny Márie ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky všetkých milostí a Orodovníčky s Ježišom. Napísala podporný list. Povedala: “Mária je Spoluvykupiteľkou s Ježišom. Ona dala Ježišovi jeho telo a trpela s ním pod krížom. Mária je Prostredníčka všetkej milosti. Ona dala Ježiša nám ako naša Matka a ona dostane všetky milosti pre nás. Je našou Orodovníčkou, ktorá sa modlí k Ježišovi za nás. Iba cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie môžeme prísť k Eucharistickému Srdcu Ježišovmu. Preto pápežské vyhlásenie Panny Márie ako Spoluvykupiteľky, Prostredníčky a Orodovníčky prinesie veľké milosti Cirkvi. Všetko pre Ježiša cez Máriu.”

Moderátor

dátum: 01. októbra 1997 Pápežská audiencia - Pápež

(1Tim.2:5)

1. októbra 1997, pápež, Kristov zástupca vychádzajúc zo Svätého Písma a dokumentov II. vatikánskeho koncilu, vydal najsilnejšie vyhlásenie počas jeho pontifikátu o hodnote a význame úlohy Matky Prostredníčky. Uznanie jej úlohy ako Prostredníčky je najviac zjavné vo výraze Matka Cirkvi, ktorý ponúka učenie mariánskeho sprostredkovania. Aj keď niektorí otcovia koncilu celkom nesúhlasili s výberom tohto titulu, tento titul bol aj tak vložený do dogmatickej konštitúcie Cirkvi ako potvrdenie hodnoty pravdy, ktorú vyjadruje vo vyhlásení Krista za jediného Prostredníka. V texte svätého Pavla Timotejovi sa vylučuje akékoľvek iné paralelné sprostredkovanie. Ale nevylučuje sa podriadené sprostredkovanie. V skutočnosti pred zdôraznením jediného výlučného sprostredkovania Krista, autor nás nabáda k tomu, aby sme prosili, modlili sa, prihovárali sa, ďakovali za všetkých ľudí. Nie sú naozaj modlitby formou sprostredkovania? Podľa svätého Pavla sú. Jedinečné sprostredkovania Krista je myslené tak, aby dodalo odvahy iným závislým cirkevným formám sprostredkovania. Vyhlásením jedinečnosti Kristovho sprostredkovania sa apoštol pokúša iba vylúčiť hocijaké samostatné alebo rivalské sprostredkovanie a nie iné formy podobné nekonečnej hodnote Spasiteľovho diela.

Popravde, čo je Máriino materské sprostredkovanie, ak nie Otcov dar ľudstvu?

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

© Slovenský preklad – Marko Semeš, www.semes.sk