Otvorený list

 

Polovica pravdy

 

 

Vážený pán šéfredaktor,

Marián Gavenda!

V KN č. 1/2003, na sviatok Panny Márie Bohorodičky, bol uverejnený článok „Panna Mária Spoluvykupiteľka?“ V článku zaznel hlavný výrok: „Ani vo vlastnom zmysle slova jej nemožno privlastniť titul Spoluvykupiteľky.“

 

Z tohto článku, ktorý napísal ThDr. Anton Adam, vyplýva záver, že Svätý otec Ján Pavol II. , pápeži Pius X. , Pius XI., Benedikt XV., a ďalší, ako aj arcibiskup Sokol, arcibiskup Hrušovský, biskupi Ján Hirka, Hnilica, Kojnok a iní, ktorí používali titul „Panna Mária Spoluvykupiteľka“ tejto problematike nerozumia. Vychádzam z niektorých nasledujúcich vybraných faktov:

Titul Spoluvykupiteľka použili na verejnosti napr.: arcibiskup-metropolita Ján Sokol vo svojej homílii vysielanej Slovenským rozhlasom dňa 15. septembra 1994: „Ale práve utrpením, ktoré vždy spájala so svojím Synom, sa stala Spoluvykupiteľkou ľudského pokolenia.“

Počúvame neomylné hlasy Cirkvi – pápežov, nástupcov Petra („čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi“) , ktorí použili titul Spoluvykupiteľka, napr. svätý pápež Pius X., ďalej pápež Pius XI. v rozhlasovom posolstve do Lúrd 28. apríla 1935,  Pius XI. v Osservatore Romano 1. novembra 1933, Benedikt XV. v apoštolskom liste Inter sodalica, 1918 AAS, s. 10,  Ján Pavol II. na generálnej audiencii 8. septembra 1982: „Panna Mária, aj keď bola počatá a narodená bez poškvrny dedičného hriechu, obdivuhodným spôsobom spolutrpela so svojím Božským Synom, aby sa stala Spoluvykupiteľkou ľudstva.“; v Ekvádore 31. januára 1985: „Máriina úloha Spoluvykupiteľky neprestala oslávením jej Syna.“; v príhovore chorým 24. marca 1990: „Presvätá Mária, Spoluvykupiteľka ľudského rodu popri svojom Synovi, nech vám dá stále odvahu a dôveru.“

 

Vážený pán šéfredaktor!

Informujete k tejto téme jednostranne, zamlčujete kladný postoj biskupov, kardinálov a pápežov.

Presne sa zopakovala situácia z KN č. 24, 25/97, kde boli tiež uverejnené články k téme Spoluvykupiteľka. Príspevky viedli čitateľa k presvedčeniu, že celá hierarchia Cirkvi je toho názoru, že titul Spoluvykupiteľka sa vôbec nesmie používať.

Zatiaľ Úrad Kongregácie pre náuku viery ani žiadny pápež nevydali žiadne vyhlásenie, ktoré by zakazovalo používať titul „Spoluvykupiteľka“.

Ani jeden zo spomínaných pápežov, kardinálov či biskupov neodvolal na verejnosti svoje výroky, keď použil titul „Spoluvykupiteľka“.

A ešte by som mohol spomenúť svätých, ktorí používali titul Spoluvykupiteľka. Je ich veľa. K tomu odporúčam prečítať si „Máriine spoluvykupiteľstvo v živote svätých 20. storočia“ (in AA. VV., Maria Corredentrice, Frigento 2001).

A možno uviesť aj vizionárov, ktorí používajú titul Spoluvykupiteľka: napr. Dona Gobbiho či sestru Luciu z Fatimy, ktorá v knihe „Výzvy fatimského posolstva“, schválenej Kongregáciou pre náuku viery, nazýva Pannu Máriu „Spoluvykupiteľkou ľudského rodu“, Spoluvykupiteľkou ľudstva spolu s Kristom“, „Najbolestnejšie umučenie ako Spoluvykupiteľka“, „Poslanie Spoluvykupiteľky“, ako aj iných vizionárov, ktorí sa podľa dôst. pána Adama mýlia.

Aj Matka Tereza z Kalkaty nás svojho času vyzývala k modlitbe: „Vyzývame k modlitbovému zápasu počas celého mesiaca mája na zvláštne úmysly nášho milovaného Svätého otca pápeža Jána Pavla II. a za slávnostné vyhlásenie materinského prostredníctva našej Matky Márie ako Spoluvykupiteľky.“

Čitateľ KN, Ing. Popelka sa v liste zaujíma o označenie Panny Márie ako Spoluvykupiteľky. ThDr. Anton Adam odpovedá o inom, a to o Prostredníčke.

 

Vážený pán šéfredaktor!

Ja nevyhlasujem „dogmu Spoluvykupiteľka“, to nechám na Svätého otca, iba Vás  prosím, aby ste čitateľom povedali celú pravdu o titule Panny Márie -Spoluvykupiteľky.

Veď naša nebeská Matka si nezaslúži, aby na jej sviatok Bohorodičky vyšiel v novinách, reprezentujúcich Katolícku Cirkev, článok, ktorý vyjadruje iba negatívny postoj a pred tisícami čitateľov je zamlčaná druhá strana pravdy, ktorú sa oni nemajú odkiaľ dozvedieť.

 

---------------------------------------------------

 

Veľa zdravia a Božieho požehnania Vám, pán šéfredaktor, aj dôstojnému pánovi Adamovi, s úctou ku Kristovi - Kráľovi a Panne Márii - Matke národov a Spoluvykupiteľke praje

Jozef Erd, Bratislava

marec 2003
ďalšie články:
Záhadný 11. september  
Kto prináša pokoj  
Satanova doktrína  
Marcové zore nádejí  
Snežienky v srdci  
Najsilnejšie svedectvo  
Poďme do Šaštína  
Dobrý Harry Potter?  
Našou nádejou je iba Boh  
Polovica pravdy  
Ruženec je zbraň