VÝZVA pre Teba, alebo – zaznie Boží hlas?!

365

 

Žilina  4. júla 2011

V súčasnosti žije Slovensko zvýšenou aktivitou homosexuálnych a LGBT aktivistov bojujú­cich za svoje „práva“ masívne podporovanou ambasádami iných štátov, dozvukmi „riavy“ homose­xuálov a ich priaznivcov prúdiacich mostom SNP, končiacich svoj tohtoročný gay pride na lodi za Dunajom.

Skoro denne sú nám z ich strany podsúvané temer vo všetkých masmédiách požiadavky na „registrované partnerstvá“, manželstvá a adopciu detí. Tieto ich požia­davky sú trvale obalené do argumentov ich diskriminácie a homofóbie zo strany majoritnej populá­cie.

Je mimoriadne zaujímavé sledovať tieto ich aktivity, najmä diskusné relácie, či rôzne interne­tové „zdieľania“, či už na facebooku, či iným spôsobom. Za základ argumentácie sa berie zá­sadne  ľudský pohľad, či už „odborný“, alebo laický.

A kde je kresťanský pohľad, či aspoň pohľad väčšinovej  populácie na Slovensku?

Pýtame sa. Prečo sa ani v kresťanských médiách takmer nič nepíše a nehovorí pravdivo o podstate a dôsledkoch homosexuálnej ideológie ako na jedinca, tak i na spoločnosť ako celok, nehovo­riac o devastujúcich dôsledkoch na duchovné, duševné a zdravotné dôsledky na celé generácie?

Pýtame sa. Platí vôbec pre dnešný svet,  a Slovensko s jeho 1150 ročnou cyrilo–metodskou tradíciou nevynímajúc,  Boží zákon?

Pýtame sa. Platí ešte dnes Božie ustanovenie? „Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!“ (Lv 18,22)

Pýtame sa. Platia slová sv. Pavla v liste Rimanom? „tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal neha­nebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. (Rim 1,25-27)

Zdôrazňujeme, že Boh neodsúdil človeka, ale nenávidí hriech ! Ani my neodsudzujeme homosexuálov a osoby LGBT, ale upozorňujeme na smrteľný hriech proti Bohu, ktorého sa dopúšťajú. Skúsenosti z celého sveta dnes dokazujú, že ich ideológia a spôsob života vedie k rozkladu spoločnosti, celkovej zmene zmýšľania v ich prospech a masovému šíreniu tejto ohavnosti.

To, čo verejne robia a nazývajú láskou, je prejav ich slobodnej vôle a ich vlastného rozhodnutia. Oznamujeme, že táto forma lásky je láska antikrista a nie Božia láska, a ak ju budú verejne  praktizovať  skončia v pekle, ktoré je pripravené pre všetkých smilníkov a súložníkov mužov i súložníc žien! Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov,” (1. Kor 6,9)

Opakujeme, že prijatím legislatívnych opatrení na podporu ich cieľov bude:

  • najskôr nevinné uzákonenie homosexuálnych partnerstiev ( manželstiev ),
  • potom príde zákonite tlak na adopciu detí,
  • potom agresívne presadzovanie ich  spôsobu života do škôlok, škôl a vzdelávacích procesov v podobe zvrátenej sexuálnej výchovy a s tým trestné stíhanie tých, ktorí sa proti nim postavia v podobe zákonov o homofóbii,
  • potom gender rovnosť,
  • nakoniec juvenilná justícia, aby mohli beztrestne, dokonca pod právnou ochranou zákonov, do­slova kradnúť deti rodičom pre homosexuálov a pedofilov.

Ešte stále si myslíš, že sa Ťa to netýka? Nemlč! Prejav sa skutkami.

Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Tak aj viera : ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva. ( Jak  2, 14,17 )

Preto, nečakaj a zasaď sa aj Ty za ochranu tradičnej rodiny.

V Y Z Ý V A M E

  1. 1. ľud:

nenechaj sa oklamať falošnou láskou, že aj títo “bratia”, ktorí verejne propagujú homosexualitu a LGBT programy potrebujú zvláštny súcit. Ich program je program diabla na uspanie kresťanov a normálne mysliacich ľudí a na otupenie ich svedomia. Verejná propagácia homosexuality, homosexuálne manželstvá a adopcie detí sú dielom antikrista. Východiskom k tomu, aby sa Tvoja rodina mohla normálne rozvíjať, je Tvoja podpora ústavnému zákonu o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi. Dôsledkom neprijatia takéhoto ústavného zákona bude prienik homosexuálnej agendy priamo do Tvojej rodiny.

Zastav to!

Pripoj svoj hlas do diskusie, či ankety na túto tému na stránke Združenia pre ochranu rodiny

(www.zor.webnode.sk). Podpor petíciu za prijatie tohto ústavného zákona.

Iniciatíva  Inakosť združujúca  homosexuálov na Slovensku tvrdí, že 70% respondentov ich

prieskumu je za registrované partnerstvá. Je to skutočne tak? Zahlasuj, či si za homosexuálne

manželstvá, adopciu detí homosexuálmi na stránke Združenia pre ochranu rodiny.

 

  1. 2. kresťanské cirkvi:

pastieri kresťanských cirkví, východiskom pre týchto diablom oklamaných spoluobčanov je, aby ste pravdivo ohlasovali evanjelium Ježiša Krista. Božie slovo jasne na mnohých miestach vysvetľuje príčiny i dôsledky homosexuality a sexuálnych anomálií. Sám Boh v evanjeliu podľa Matúša 5,18 hovorí : “Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní.”, ako i: “Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.” (Mt 13,41-42) Apelujte na svedomie ovečiek zverených vám Bohom, že toto je ohavnosť! Učte ich o pokání a uzdravujúcej láske v Ježišovi Kristovi. Dajte im nádej a istotu večného života, nie odsúdenie pekla. Vy ste za to pred Bohom priamo zodpovední. “Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky, urobím koniec ich pastierovaniu a  pastieri nebudú viac pásť seba: vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom.” (Ez 34,10)

Vyzvite na pokánie z falošného mlčania voči hriechu homosexuality. Hľadajte a ukazujte na príklady uzdravení homosexuálov z tejto závislosti po celom svete. Apelujte na kresťanské politické reprezentácie a individuálne na kresťanských politikov zastúpených v NR SR, aby ochránili tradičnú rodinu prijatím ústavného zákona. Vy ste najviac zodpovední za ochranu rodiny tak, ako ju ustanovil Boh na počiatku sveta. Kiež by sa našiel na Slovensku aspoň jeden Boží bojovník z radov pastierov cirkvi, ktorý by sa verejne postavil do čela tohto Božieho zápasu.

  1. 3. kresťanské strany a politikov:

vyzvali sme otvoreným listom predsedu KDH Jána Figeľa, aby v súlade s programom ich hnutia podporili ústavný zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi. Odsúvanie a zľahčovanie tejto úlohy nie je na mieste.

Zajtra bude neskoro.

Teraz vyzývame i Teba, každého kresťanského politika, každého politika s citom pre cyrilo-metodské tradície slovenského národa, pridaj sa na ochranu tradičnej rodiny. Ty sám najlepšie vieš, že bez Teba to nie je možné.  Boh čaká na Tvoje osobné rozhodnutie. “…,lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh.”(Rim 13,1n)

Pamätaj!

„A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom.“ (Gn 19,23)

V predvečer sviatku vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda

Za združenie pre ochranu rodiny

Ing. Jozef Dupkala                                 Ing. Peter Miko

predseda správnej rady                    podpredseda správnej rady