Voľby do VÚC 9. novembra 2013: Predstavujeme kandidátov strany Magnificat Slovakia

592

Trenčiansky samosprávny kraj – volebný obvod Ilava

Trenčín

 

 

 

 

 

 

Ing. Arch. Anton Barták: 

Naše základné zákony sú Desatoro

Ing. arch. Anton Barták, 59 ročný,  sa narodil  v obci Kameničany ,v okrese Ilava, v kresťanskej robotnícko-roľníckej rodine. Po základnej škole v Bolešove, absolvoval strednú priemyselnú školu stavebnú  v Trenčíne, kde neskôr  aj externe pôsobil ako pedagóg.

trencin011Vysokú školu absolvoval na Fakulte architektúry v tedajšej SVŠT v Bratislave s ukončením ako inžinier architekt. Pracoval ako projektant v projektovej organizácií. Od roku 1990 pracuje na živnosť ako autorizovaný architekt až do dnes. Vyprojektoval a zrealizoval stavby rôzneho druhu:

Rodinné domy, občianske, bytové a priemyselné stavby, vrátane rekonštrukcií niekoľkých objektov väzenského charakteru, niekoľko kostolov, pastoračných objektov a školských stavieb. Jedno volebné obdobie pracoval ako zástupca starostu obce.

Nikdy nebol členom žiadnej stany. Ako o sebe hovorí – „Snažil som sa svoj život a svoje pracovné a občianske povinnosti plniť vždy zodpovedne, spravodlivo a podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia.“

005-Bartak_Stránka_1

 

Prečo vstupuje Ing. Arch. Anton Barták do politiky?

Z nášho života sa vytratila pravda

„Nie je mi ľahostajný doterajší vývoj a smerovanie našej prekrásnej krajiny. Ako veriaci človek cítim zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Chcem byť nápomocný pri ochrane prirodzenej rodiny, telesne a duševne chorých.

Chcem podporovať, sociálnu a zdravotnú starostlivosť o ľudí. Podporovať zamestnanosť, hospodársku, potravinovú nezávislosť a sebestačnosť. Presadzovať viac duchovné hodnoty človeka. Poukazovať na to čo robíme nesprávne a neefektívne. Vytvorené prostriedky využívať účelnejšie, efektívnejšie a adresnejšie.“

2. Čo, alebo aký problém vidíte ohľadne nápravy našej spoločnosti ako najpodstatnejšie ?

„Najväčší problém vidím, že sa vytratila pravda z nášho života, v určovaní skutočných hodnôt pre človeka a v nezodpovednosti správania sa spoločnosti voči prostrediu v ktorom žijeme a správania sa nás všetkých voči sebe a voči sebe navzájom. Brať väčší dôraz na duchovné ako materiálne hodnoty. Budujeme nezmyselné ploty medzi sebou.

Nie je potrebné za každú cenu zvyšovať produkciu a obraty, ale podstatne znižovať vysokú réžiu, ktorá nás všetkých v konečnom dôsledku ochudobňuje o podstatné a dôležité hodnoty a blaho človeka.“

3. Ako môže prispieť k náprave stavu Slovenska podľa Vás každý občan ?

„Každý človek musí začať od seba. Mať úctu a zodpovednosť nielen voči sebe samému, ale aj voči svojím blízkym. Nemôžeme byť nevšímaví. Pomenovať veci pravým menom a vidieť vždy správny cieľ. Snažiť sa zachovávať predovšetkým desať základných Božích  zákonov, ktoré keď budeme dodržiavať, nepotrebujeme žiadne iné, pretože v nich je obsiahnuté všetko a vytvoríme si tak raj už aj tu na zemi.“

Nitriansky samosprávny kraj – volebný obvod Komárno  ( č. 4)

Mgr. Mária Csákiová:

Slovensko bez Boha nezmôže nič

Csákiová2Narodila som sa v ateistickej rodine a môj život vzbĺkol na Božie narodenie  25. decembra 1963 v Komárne. Dostala som meno nad všetky mená  žien: Mária.

V rokoch 1969-1978 som navštevovala Základnú školu v Bátorových Kosihách, 1978-1982 SEŠ v Nových Zámkoch, 1982-1986 som bola zamestnaná v ZDA Komárno ako inštruktorka v šijacích dielňach. V roku 1984 som sa vydala a o dva roky sa nám narodila dcéra Lucia. Od tohto času ma prenasledoval hlas: „Ty sa musíš dať pokrstiť!“  Začala som chodiť do kostola aj s dcérou. Hlas ma natoľko „prenasledoval“, že som v noci nemohla spávať, tak som sa vybrala za miestnym kňazom odkiaľ pochádzam (Bátorove Kosihy), aby ma pokrstil (t.č. pán dekan Ján Wiess). Začala som sa pripravovať  na prijatie sviatostí vyučovaním náboženstva. V roku 1992 som spolu s mojou dcérou prijala sviatosť krstu, sviatosť  Eucharistie, manželstva a sviatosť birmovania (v roku 1995 v Komárne). Išla som stále vpred a uvažovala som nad tým, že začnem študovať náuku o Bohu.

Medzičasom ochorela bratova dcéra, ktorej našli tumor na pľúcach. Bola operovaná a lekári jej nedávali žiadnu nádej a poslali ju domov. Mala vtedy štyri roky. Neváhala som a hneď som ju zobrala pokrstiť. Keď sme sa vrátili z kostola jej stará mať mi hovorí: „A teraz už môže zomrieť?“ Nebolo mi všetko jedno, ale som si povedala: „Pane aj tak sa stane len Tvoja vôľa!“ Vrúcne som sa modlila k Matke Božej a prosila ju o pomoc. Krstná dcéra išla na kontrolu do Bratislavy a lekári boli prekvapení. Boženka má dnes 24 rokov a krásnu štvorročnú dcérku.

V rokoch 1997-2002 som externe študovala na RK CMBF UK v Bratislave. Popri štúdiu som začala vyučovať náboženskú výchovu na ZŠ Bátorove Kosihy (slov. a maď.), Kravany nad Dunajom, Búč, Moča, Radvaň nad Dunajom. Na fakulte sme spoznali jedného spolužiaka, na ktorého určite nikto z nás nezabudne. Bol ním Tonko Čulen, ktorý t.č. kandiduje na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2005 náhle ochorel môj otec, ktorý mal zdravotné problémy s obličkou. Lekári nám povedali, že bude žiť asi 6 mesiacov. Opäť som sa utiekala k  Nebeskej Matke, otec žije a má 82 rokov.

komarno_2010_1 Nakoľko moja kolegyňa ukončila VŠ v Gyori v roku 2009 prenechala som jej obce a mne sa naskytla možnosť vyučovať na opačnej strane a to ZŠ Hurbanovo, Imeľ a Bajč. V Bátorových Kosihách som zostala naďalej.

V roku 2011 bol vyhlásený projekt Noc kostolov, zverili mi funkciu koordinátora dekanátu Hurbanovo.

Svoje svedectvo by som ukončila Evanjeliom podľa /Lk 11,9-10/: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria“.

              Vychovávať znamená dávať príklad

Viem, že Slovensko (a nielen Slovensko) bez Boha nezmôže nič. Častokrát sa pýtam, prečo toľko mladých kresťanov odpadáva od Boha. Chýba im základ viery. Za tento základ môže najmä rodina.

Problém

Kresťanskí rodičia nepomáhajú dieťaťu spoznávať Boha a žiť podľa jeho prikázaní. Nedávajú dieťaťu skusovať Cirkev ako matku a učiteľku. Neberú vážne svoje slovo, ktoré dali Bohu a Cirkvi pri krste svojich detí. Títo rodičia často nevedia, ako majú plniť svoju základnú povinnosť. Toto je problém v našich kresťanských rodinách.

magnific2Náprava

Výchova je zložitý proces. Nie je to záležitosť krátkodobá ani jednuduchá. Je to najdôležitejšia povinnosť rodiča. Cieľom kresťanskej výchovy je výchova dokonalého kresťana, ktorý žije v duchu učenia Ježiša Krista.

Výzva

„Vychovávať dieťa znamená umožniť mu stretnúť sa s Kristom.“ (Chiara Lubichová) Kresťanské rodiny, vychovávajme deti k modlitbe, priveďme ich k postupnému objavovaniu tajomstva Boha a k otvorenému rozhovoru s ním. Poukazujme na Nebeského Otca, starostlivého a dobrého, ku ktorému sa dieťa naučí obracať svoje srdce.

         Chcem odporučiť, aby sa rodiny modlili mariánsku modlitbu posvätného ruženca. Táto modlitba sa započítava medzi najkrajšie a najúčinnejšie spoločné modlitby. Proste o pomoc Pannu Máriu a svätých.

Ak kresťanská rodina žije v spojení s Kristom, „zjavuje všetkým živú Spasiteľovu prítomnosť vo svete a pravdivý charakter Cirkvi“ (Gaudium et spes) a môže posväcovať seba, cirkevné spoločenstvo aj svet a premieňať podľa Božieho zámeru. Vieru máme vtedy, keď veríme, že Boh nás počuje a odpovedá na naše modlitby.  Vychovávať znamená dávať príklad!

Prečo vstupujem do politiky?

Väčšina ľudí z nás je pokrstených. Títo ľudia nerešpektujú Boží zákon, nežijú podľa neho a už vôbec nepoznajú Sväté Písmo.

Treba nám porozmýšľať nad svojim životom, vstúpiť si do svedomia, dať na prvé miesto Pána Boha, modliť sa, odpovedať na Božie volanie, správne sa rozhodnúť, žiť spravodlivo, pravde  a zmeniť svoj život. Mnohí mi dajú odpoveď, že to sa v tomto svete takto nedá. Treba mať vieru v Trojjediného Boha, slobodnú a pevnú vôľu. Náš štát bude vyzerať určite ináč.

         Kresťanské rodiny. Koľké sa nazývate kresťanskými!? Ste nimi skutočne? Nebojte sa! Nebojte sa svedčiť o Kristovi. Nastal najvyšší čas!

Ďaľší kandidáti za stranu Magnificat Slovakia za poslanca do VÚC Nitrianskeho samosprávneho kraja:

za volebný obvod Komárno je to obchodná manažérka  pani Mgr. Lívia Csíková  (č. 5)za volebný obvod  Nové Zámky Ing. Rudolf Hlavatý (č. 10)

 

Bratislavský samosprávny kraj,  volebný obvod Petržalka: 

Bsbe. Marek Máchal, 36 ročný (č.45) 

 Ján Pavol II. niekoľkokrát vyzdvihol výnimočnú úlohu Slovenska

1. Prečo, z akého dôvodu  vstupujete do politiky?

Marek Máchal: „Keďže mi záleží na prostredí, v ktorom vyrastajú a budú vyrastať moje deti, je pre mňa vstup do politiky akýmsi logickým krokom k tomu, aby som vedel aktívnejšie ovplyvňovať dianie na Slovensku. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. niekoľkokrát vyzdvihol výnimočnú úlohu Slovenska v Európe tretieho tisícročia. Toto je odkaz, ktorý nás zaväzuje robiť veci inak a nie či už prijímať alebo pasívne akceptovať „hodnoty“ servírované médiami, ktoré majú svoj jasný cieľ.“

2. Čo, resp. aky problém vidíte ohľadne nápravy našej spoločnosti ako najpodstatnejší?

Marek Máchal: „Staré známe divide et impera funguje dnes veľmi dobre, čiže naša vlastná nejednotnosť. No a z toho vyplývajúci obrovský priestor, ktorý liberálna menšina na Slovensku dostáva.“

3. Ako môže prispieť k náprave stavu Slovenska  podľa vás každý občan?

Marek Máchal: Otázka za milión 🙂 Ako najvyššiu hodnotu by som postavil rodinu. Avšak začať by mal hlavne štát. Prorodinná politika pre mladých, morálna výchova detí v rodinách a na školách, rozvíjanie vlastenectva cez objektívne spoznanie našej histórie, atď… aj toto môže časom prispieť k náprave stavu Slovenska.

Bratislavský samosprávny kraj,  Volebný obvod  Bratislava – Nové Mesto

Medžugorie2Mgr. Milan Horčičák:  Správajme sa k sebe ako skutočné sestry a bratia

Mgr. Milan Horčičák, 69 rokov, Je absolventom  FFUK – odbor žurnalistika Narodil sa: 1. marca 1944 v Bratislave. Pokrstený bol v blumentálskom kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Pôsobil  vo viacerých redakciách  Roľnícke noviny, Slovák,  Slovenský rozhlas a i.  Počas socialistického režimu  istý čas nemohol publikovať kvôli antikomunistickým názorom. Pôsobil ako šéfredaktor  Novosti zo Slovenska,  po Novembri 1989 viedol ako šéfredaktor Slovenský denník,  neskôr mesačník  Slovenské zahraničie, pôsobil a pôsobí ako redaktor v mariánskom mesačníku M ROSA.

Ako autor je činný aj publicisticky. Je predsedom kontrolnej komisie v Bytovom družstve „Centrum“.

Panna Mária zmenila môj život

O svojom živote hovorí:  Aj keď som chcel byť  právnikom, advokátom chudobných, – skončil som  žurnalistiku, a stal som sa novinárom. Začínal som ako  šéfredaktor spravodajského mesačníka Novosti zo Slovenska, ktorý vychádzal v angličtine, francúzštine, nemčine a ruštine. Neskôr som bol  šéfredaktorom Slovenského denníka i mesačníka Slovenské zahraničie. Ale najviac si cením to, že sa až doposiaľ podieľam na tvorbe najvýznamnejšieho periodika na Slovensku – M ROSY. Časopisu, ktorý nám kresťanom neustále pripomína, ako veľmi k svojmu životu potrebujeme Lásku Sedembolestnej Panny Márie – Patrónky nášho národa.

Prešli mnohé roky môjho života, plné hriechov, pochybností a hľadania. No na začiatku nového tisícročia som sa vďaka Antonovi Seleckému ocitol v Medžugorí. Vtedy som bol už redaktorom M ROSY, úžasného časopisu, ktorý je na Slovensku celkom určite najviac spätý s Matkou Božou. Svoje čarovné zážitky z tohto miesta, kde sa už takmer 33 rokov zjavuje Panna Mária, som opísal vo viacerých reportážach.

Pred 10 rokmi rokmi ma v Medžugorí akési zvláštne svetlo doslova vytiahlo z postele. Obliekol som sa a počas svitania som vykročil k soche Gospy, tam – kde sa prvýkrát zjavila. Keď som k nej prišiel, neodvážil som sa dotknúť tej nádhernej bielej sochy Gospy. Iba som sa modlil a vrúcne ďakoval Matke Božej za lásku, ktorá celkom zaplavila moju bytosť. Ona celkom zmenila aj môj život a najmä pohľad na ľudí, ktorí tak veľmi potrebujú cítiť pravdu. Nevstupujem do politiky, aby som sa mal lepšie. Chcem iba pomôcť tým ľudom, ktorí milujú Ježiša a Pannu Máriu – lebo oni kráčajú k Láske. 

011-Horcicak_Stránka_1

 

Otvorme dvere úprimnej láske

Prečo Mgr. Milan Horčičák vstupuje do politiky?

Milan Horčičák: Ako praktizujúci kresťan som si už v mladosti uvedomoval, že naozaj nemožno slúžiť dvom pánom, ani sedieť na dvoch stoličkách. Po Novembri 1989 veľká časť slovenského národa sa naivne domnievala, že tzv. nežná revolúcia mu otvorila cestu k svetlejšej budúcnosti. Vytriezvenie z ošiaľu slobody a demokracie prichádzalo len postupne.    

Vládnuce elity postupne zavliekli slovenský národ do novodobého otroctva, kde sú „najvyšším božstvom“ peniaze.  Mali by sme sa konečne spamätať, mali by sme dokorán otvoriť svoje srdcia a načúvať hlasu Sedembolestnej Panny Márie, ktorá nás bezhranične miluje. Iba s Jej podporou a pomocou nájdeme cestu, ktorá nás privedie ku skutočnej slobode a k Jej milovanému Synovi Ježišovi. Len vtedy dáme svoj hlas takým ľuďom, ktorí úprimne myslia predovšetkým na svoj národ a jeho potreby, a nie na seba. Verím, že práve takí ľudia sú v strane Magnificat Slovakia – v Strane ľudí dobrej vôle. Je to prvá strana, do ktorej som vstúpil, lebo jej „líderkou“  je Sedembolestná Panna Mária.“

 2. Aký je podľa vás najpodstatnejší problém pri náprave našej spoločnosti? 

Milan Horčičák: „Keď sa pred vyše 800 rokmi modlil v kostole San Damiano mladý František z Assisi, prehovoril k nemu Kristus z kríža a trikrát zopakoval: „František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!“ Šokovaný mladík sa poponáhľal, aby si zadovážil stavebný materiál a okamžite začal opravovať kostol, v ktorom sa tak rád modlil.

Samozrejme, že neočakávam, aby sa dnešní politici na námestiach našich miest vyzliekli donaha a vzdali sa všetkého, čo nadobudli. Celkom by postačilo, keby konečne prestali klamať a podvádzať vlastný národ. Ak budeme vnášať do spoločnosti  Panny Márie a Jej Syna Ježiša. iba vtedy sa dokážeme priblížiť k Nebeskému kráľovstvu už tu – na našom prekrásnom Slovensku. 

3. Ako môže podľa vás prispieť k náprave Slovenska každý občan?

Milan Horčičák: Za slovom občan sa v dejinách ľudstva skrýval každý systém, ktorý chcel navodiť atmosféru spravodlivosti a ľudskosti. Nikdy to však nemyslel úprimne, vždy mu išlo iba o moc a ovládnutie ľudí. Staňme sa konečne podľa Ježiša Krista naozajstnými bratmi a setrami a zbavme sa pretvárky akejsi občianskej spoločnosti. Veď veľká časť dôchodcov žije na úrovni žobrákov, takmer dve tretiny zamestnaných ľudí zo svojich príjmov sotva vyžijú a ešte oveľa smutnejší je osud bezdomovcov…  Iba keď sa k sebe začneme správať ako skutoční bratia a skutočné sestry, iba vtedy si otvoríme dvere k demokracii a k právnemu štátu, ale najmä k úprimnej láske, bez ktorej zahynie každá spoločnosť.

Bratislavský samosprávny kraj, volebný obvod Bratislava Rača – Vajnory

imagesTibor Novotka:  Zastavme cudzie ideové trendy

Narodil sa v Trenčíne 16 decembra 1963. Strednú školu ukončil  v Považskej Bystrici v roku 1984.  Počas stredoškolskej dochádzky  napísal list Britskému veľvyslanectvu so žiadosťou o propagačné materiály o Veľkej Británii. Na základe tohto listu sa ako 16-ročný dostal do pozornosti ŠtB, ktorá na neho založila zväzok a obťažovala ho osobnými návštevami.

Keďže Tibor Novotka nevidel budúcnosť v  komunistickom režime,  rozhodol sa  v roku 1981 odísť do exilu.  Pokus odletieť z Varšavského letiska sa nepodaril, načo Tibor Novotka ako mladistvý strávil vo vyšetrovacej  ŠtB 50 dní. Tieto zážitky mali výrazný vplyv na utvrdenie sa v antikomunistických názoroch. Ako sa vyvíjal jeho osud ďalej?  On sám hovorí:  „Po návrate z väzenia som ako slohovú prácu napísal o knihe, ktorá sa mi dostala do rúk – a to Život Krista od Giovaniho Papiniho.  Nasledovalo vyhodenie zo školy. Našiel som si potom školu v Dubnici, následne v Bratislave – Petržalke.“  V Trenčíne a v Prahe ho na školu prijať odmietli, takže napokon zmaturoval v Považskej Bystrici.

„V tom období začiatku dospelosti som sa snažil intenzívne hľadať Boha“ – hovorí – „čo mi dodávalo potrebnú silu, aj keď som vtedy nemal okolo seba žiadnych takto spriaznených ľudí.“

Život  v odboji proti komunizmu nedal sa seba dlho čakať. V roku 1988 bol opätovne trestne stíhaný za „znevažovanie štátu svetovej socialistickej sústavy a jeho čelného predstaviteľa“ – teda bývalý ZSSR. Novotkov prečin spočíval vo vyvesení sovietskej vlajky na toalete v ubytovni Považských strojární, kde v tom čase pracoval.   Po skontaktovaní sa s bratislavskou skupinou Hnutia za občiansku slobodu sa stal jeho členom. Až do novembra 1989 pôsobil v Hnutí ako spoluorganizátor  verejných aktivít.  Po novembri 1989  nastúpil do novo sa tvoriacej Federálne a bezpečnostnej informačnej služby, kde pôsobil až do jej rozpustenia.  V novom režime sa taktiež nevyhol obmedzovaniu osobne j slobody, nakoľko verejne prezentoval protesty proti neprávostiam.  V súčasnosti pracuje ako živnostník.

012-Novotka_Stránka_1

 

Nie vy ste si vyvolili mňa…

Prečo sa Tibor Novotka angažuje v politickej strane Magnificat Slovakia?

Tibor Novotka: „Nie vy ste si vyvolili mňa – ale ja som si vyvolil vás – stojí v Biblii. Už od začiatku založenia združenia Magnificat Slovakia sa podieľam na jeho činnosti, mimo iné to bolo aj angažovanie sa pri pomoci počas vojny v Bosne a Hercegovine, kde sme cez Medžugorie vozili pomoc civilným obyvateľom.  Medžugorie ako aj Hora Zvir znamenali v mojom živote viery nový smer – je to vzťah ku Panne Márii, ktorá sa stala pre mňa  a pre môj život novým, obohacujúcim prvkom.  Strana Magnificat Slovakia môže ako jediná postaviť pevnú hrádzu voči všetkému  liberálnemu importu, ktorý narúša slovenské tradície – a túto politiku bude zrejme robiť bez kompromisov. Strana Magnificat Slovakia je nositeľom myšlienok, ktoré môžu do spoločnosti vniesť ekonomický rast, zníženie nezamestnanosti a elimináciu regionálnych rozdielov.

2. Čo je pre teba v tejto spoločnosti najviac znepokojujúce? 

Tibor Novotka: „Po marxizme-leninizme nastúpili ideové trendy, proti ktorým sa treba jasne a zrozumiteľne postaviť.  Tak isto som znepokojnený neschopnosťou doterajších vlád riešiť ekonomické problémy Slovenska.“

3. Čo môže v tomto smere urobiť každý radový občan?

Tibor Novotka: „Radový občan by mal svoje názory vyhraniť – uvedomiť si, aké je jeho presvedčenie a podľa toho aj konať, a nebáť sa aj niečo obetovať.  Občan má teraz možnosť vyjadriť nespokojnosť s pôsobením etablovaných politických strán –  pre toto vyjadrenie sa sú vlastne voľby vítanou a azda aj účinnou príležitosťou.“

holubica  na obloheBratislavský samosprávny kraj, volebný obvod  Bratislava Ružinov – Vrakuňa

Ivan Parák:  Veďme ľudí k aktivite a zodpovednosti

Meno a priezvisko:  Ivan Parák Dátum narodenia:  23. január 1964 Rodinný stav: slobodný Vzdelanie:  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, SPŠ strojnícka v Bratislave Práca a aktivity: Pracuje 22 rokov v SPP a.s. na pozícii manažér predaja, Spoluzakladateľ nezávislých kresťanských odborov SPP a.s., Bratislava.

Dohovorím sa: rusky Záľuby: knihy, šport, príroda Celoživotná láska: Láska k bohu a k svojim blížnym.

Svojim kandidovaním by som rád prispel k celkovému zlepšeniu ekonomickej a politickej situácie a duchovnej činnosti.

Prečo, z akého dôvodu  vstupuje Ivan Parák  do politiky?

Ivan Parák: „Rád by som prispel svojimi myšlienkami a názormi k politickému a celospoločenskému  dianiu na Slovensku, aby sa politika stala nástrojom k dosiahnutiu prosperity celého spoločenstva a aby politika ľudí spájala a nie rozdeľovala.“

2. Čo, alebo aký problém vidíte ohľadne nápravy našej spoločnosti ako najpodstatnejšie ?

Ivan Parák:  „Pretrváva veľký nezáujem občanov voči verejnému dianiu a prehlbuje sa sociálna nerovnosť medzi občanmi SR a rodine sa nevenuje taká pozornosť ako iným problémom.“

3. Ako môže prispieť k náprave stavu Slovenska  podľa vás každý občan?

Ivan Parák: Viesť ľudí, aby sa zapájali do celospoločenských problémov, aby neboli ľahostajní a aby za svoju aktivitu neboli následne odsúvaní.“

Do  VÚC Prešovského samosprávneho kraja –  volebný obvod Kežmarok  (č. 24)  kandiduje za stranu Magnificat Slovakia aj člen SBS  Milan  Paluba.

 

Život za život   

film o sv. Maximiliánovi Kolbem