Španieli sa nezľakli nátlaku homoideológie

288

Děti ve Španělsku se už nemusí učit o homosexualitě

Nucené postoje k otázce homosexuality se od února tohoto roku nemusí učit děti na školách. Nová španělská vláda, která se listopadu minulého roku dostala po sedmi letech socialistické vlády k moci, oznámila odstranění kontroverzního programu, ve kterém učitelé museli předávat homosexuální a socialistické ideologie.

Viac na….

http://res.claritatis.cz/zpravy/evropa/deti-ve-spanelsku-se-uz-nemusi-ucit-o-homosexualite/5434

Píšete nám:

CO JE HŘÍCH ?
Podstatou hříchu je neplnění Božích požadavků. Bible říká, že jsme všichni hříšníci. Proto že se v našich srdcích usadil hřích, záměrně se stavíme proti Božím nařízením. Bůh říká, co bychom měli dělat, ale my si chceme žít podle sebe, nikoli podle Boha. Celý náš život je vlastně vzpourou proti Bohu. Hřích neodďělitelně patří k naší přirozenosti.

Představuje hřích závažný problém?
Dnešní lidé jsou dost pošetilí, a proto si myslí, že na hříchu nezáleží. Máme ,,žít a nechat žít“, říkají. Hřích se tak stává zdrojem zábavy; lidé si s ním zahrávají, tleskají mu a obecně jej považují za neškodný.

Hřích je jako rakovina.
Zločin, krutost, neřesti – to jsou jen krajní příznaky hříchu. Hřích má kořeny v pohrdání Bohem a přerůstá v nezájem o ostatní lidi. Projevuje se sobectvím a chamtivostí obyčejných lidí i rozvratem rodinného života. Svým hříchem všichni přispíváme ke svrabu, ve kterém se svět nachází. Všichni kvůli němu trpíme. Mám však pro vás ještě horší zprávu.

Hřích vytváří nepřekonatelnou propast.
Před Bohem máme zodpovědnost za svůj způsob života. On nebude blahosklonně přehlížet naše hříchy, jak si mnozí myslí. Pán Ježíš Kristus řekl: ,,Pravím vám, že s každého planého slova jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu (Mát.12,36). Pokud se Bohu máme zodpovídat za každé neuvážené slovo, co potom naše špatné myšlenky a sobecké činy?
Váš hřích a vaše vzpoura proti Bohu vytvoříla mezi Bohem a vámi nepřekonatelnou propast. Bible říká, že jste kvůli svým hříchům duchovně mrtví (Ef. 2,1).

Tu propast mezi vámi a dokonale svatým Bohem nemůžete nijak překlenout. Je to zábrana, překážka, která vás odděluje od Boha. Nemůžete ji ani přehlížet ani rozbít. Jak tedy může být překonána? Jak můžeme pokojně přistoupit k Bohu? Odpověď nalezneme v Pánu Ježíši Kristu.
Základní problém spočíva v tom, že lidé neberou Boha vážně. Proto neberou vážně ani hřích. Hřích je pro ně jen společenská skvrnka nebo morální zaškobrtnutí. Pokud tedy o spasení vůbec přemýšlejí, pak se vždy zabývají pouze hledáním způsobů, jak svým morálním nebo náboženským úsilím zdokonalit svůj život. Tuto snahu Bible nazývá úsilím o získání ,,spasení ze skutků“.                                                          Ignác Maslík

 

Čo je viera?

„Víra je podstatou věcí, v které doufáme.“  (Židům 11:1….)

Víra musí být spojena s nadějí. Pokud v nic nedoufáš, nepotřebuješ víru. Ale tvoje naděje musí být založena na tom, co říká Boží Slovo. Když Bůh zaslíbil, že Abrahama učiní otcem mnohých národů, Abraham strávil dalších dvacet let očekáváním syna, i když se to zdálo být nemožné. Jak to dělal: a) „je naším otcem před tváří toho, v nějž uvěřil, před Bohem, který dává život mrtvým a povolává v bytí to, co není“ (Římanům 4:17). Bůh to vidí, potom to zjeví tobě.

A Jeho ochota ti v tom požehnat závisí na tvé ochotě Mu v tom věřit; b) „on uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo; tím se stal otcem…podle slova“ (Římanům 4:18). Co Bůh řekl? Právě na tom by měla být vybudována tvá víra; c) „neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť mu bylo asi sto let“ (Římanům 4:19). Řekneš: „Ale když zvážíme okolnosti…!“ Ne, věř Bohu, On je větší než okolnosti; d) „nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě“ (Římanům 4:20–21). Tak posilni svou víru skrze Písmo. Nepřestávej vzdávat chválu Bohu za to, co ti zaslíbil. Buď rozhodný. Taková víra přináší čest Bohu a Bůh poctí takovou víru!                                          Ajka Folwarzna Golasowska