Aktualizované – Slovenskí biskupi: Kultúra smrti a gender ideológia ohrozujú národy, Chorváti „zrušili“ homosexuálne manželstvá

526

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska  na prvú nedeľu adventnú 2013

Milí bratia a sestry !

Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce.  Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet. Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti. 

kbs Mimoriadna Božia starostlivosť

je zameraná na človeka. Skôr než ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Počas celého života má človek v rodine prežívať mnoho foriem ľudského šťastia. Začína to šťastím dieťaťa, ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi bezpečne a pritom bezstarostne. Ono rastom a dospievaním dozrieva a mení sa na šťastie zamilovaného manžela, či manželky a neskôr na šťastie užitočného otca a matky. Napokon je to šťastie starých rodičov, ak im je dopriate radostne hľadieť na svoje dobre vychované potomstvo, ako si zodpovedne počína. Každú etapu ľudského šťastia zabezpečuje usporiadaná rodina.

kbsFamilyRodina je Božia ustanovizeň.

Preto nie je v moci človeka rodinu  zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novomanželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň, ktorá vo svete prežije. Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované  metódy. Do veľmi  ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda  dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv  chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa, ktoré oni presadzujú,  otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.

Stúpenci kultúry smrti

kbs6prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.

Rimskokatolicke diecezy na Slovensku - rozdelenie zo 14.2.2008Cez ušľachtilé heslá

sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura človeka voči Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz. Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža, žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. Toto chcú aktéri kultúry smrti a stúpenci gender ideológie v mene ušľachtilých hesiel zničiť. Pojem muž, manžel, otec, rytier, gentleman  je pre nich neprijateľný. To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka. V ktorom národe sa im to podarí, ten národ stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom i pred svetom.

Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo, ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik. Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu.  Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.

Chceme prejaviť veľkú úctu

a vďaku tým inštitúciám a tým jednotlivcom ktorí si uvedomujú toto blížiace sa nebezpečenstvo a na ochranu rodiny a kultúry života zorganizovali v Košiciach pochod za život. Chceme prejaviť úctu a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento pochod podporili a tak dali najavo, ako im záleží, aby inštitúcia rodiny bola zachránená.

titulkapochod2bPochod za život mal byť výzvou, povzbudením i morálnou podporou pre našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli chrániť dôstojnosť a životaschopnosť nášho národa. Skutočnosť je taká, že k tejto výzve sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje, že si už osvojili kultúru smrti, lebo jej aktérom naďalej dávajú veľký priestor a značnú podporu. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli ovládnuť výchovnovzdelávací proces a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do školskej i predškolskej výchovy. Išlo by o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky by ho dokonale zmrzačil. Dieťaťu by znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého muža a v zrelú ženu. A na túto hroznú devastáciu by bol zneužitý učiteľský stav. Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry smrti silno podporujú aj médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani ovplyvniť.

 Kultúra smrti skutočne ohrozuje

existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití. K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti. Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli svoje životy za dobro vlasti.

kbsdietaV tejto adventnej a vianočnej dobe nám Boh veľmi zreteľne dáva najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna na svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn narodil v prepychovom paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn prišiel na svet a mohol vyrastať v usporiadanej rodine.

Pohľad na Nazaretskú rodinu,

nech nás burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie rodiny urobili všetko, čo je v našich silách. Ako Nazaretská rodina chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“.

 

V pevnej nádeji, že k týmto vážnym otázkam života a rodiny zaujmete správny postoj, Vám udeľujeme svoje požehnanie.                biskupi Slovenska

Napísali ste nám:  TV Noe na Slovensku
Vážený pán Selecký,   s úctou sledujem Váš boj za dobro a veľmi pekne Vám zaň ďakujem. Chcel by som sa Vaším prostredníctvom obrátiť na všetkých ľudí dobrej vôle.
noeIde mi o kresťanské televízne stanice – traja najväčší poskytovatelia káblových služieb ponúkajú slovenskú kresťanskú televíziu TV LUX v ponuke sledovaných tv staníc, ale iba UPC má zaradenú v ponuke aj TV NOE.
Na kresťanskom Slovensku ju Telekom neponúka, hoci má v ponuke 113 tv staníc, a Orange takisto, hoci ponúka 163 tv staníc.
Chcel by som poprosiť všetkých, ktorým záleží na tom, aby sa zloženie obyvateľstva premietlo aj do zaradenia TV NOE do ich ponuky, aby napísali mail na tomto linku:
Ďakujem všetkým, ktorí zabojujú za kresťanskejšie Slovensko.
Andrej  

80 ľudskoprávnych organizácií vyjadruje podporu referendu o manželstve v Chorvátsku  (1. december 2013)

kbschor80 organizácií venujúcich sa problematike ľudských práv podporilo myšlienku ústavného referenda v Chorvátsku, vrátane Fóra života. 1. decembra sú občania tejto krajiny pozvaní zúčastniť sa referenda s otázkou či manželstvo má byť “zväzkom muža a ženy”. Organizácie z celej Európy aj spoza jej hraníc vítajú toto referendum ako znak úsilia chrániť a posilniť najzákladnejšiu inštitúciu ľudskej civilizácie – manželstvo a prirodzenú rodinu. V liste adresovanom chorvátskym členom Európskeho parlamentu signatári povzbudzujú týchto poslancov, aby “stáli pri svojich spoluobčanoch a podporili ich všemožne ako ich oficiálni zástupcovia v EP”, zdôrazňujúc, že referendum je úplne kompatibilné s legislatívou Chorvátska aj Európskej únie.

V liste sa píše o silnej mobilizácii na podporu inštitúcie tradičného manželstva, vysvetľujúc, že nejde o žiadny akt diskriminácie, ako niektorí namietajú: “Naopak, je to odraz pochopenia ľudí voči faktu, že manželstvo nemôže byť nič iné než zväzok medzi mužom a ženou, a že tento predstavuje základné dobro pre spoločnosť ako celok.” Prijatie takéhoto vnímania manželstva nikoho nepripravuje o práva, píšu signatári: “Jednoducho uchováva a chráni to najlepšie a najpotrebnejšie prostredie pre plodenie detí a pre výchovu a formáciu budúcich generácií.”

http://www.forumzivota.sk/2013/11/27/80-ludskopravnych-organizacii-vyjadruje-podporu-referendu-o-manzelstve-v-chorvatsku/

Referendum o manželstve muža a ženy politici skôr odmietajú

SITA | 30.11.2013 12:03

Predseda parlamentného výboru pre sociálne veci Ján Podmanický (Smer) je presvedčený, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, a myslí si, že by takto malo byť zadefinované aj v slovenskej ústave.

láska, manželstvo

Ilustračné foto
Autor: SHUTTERSTOCK

Ako povedal, nie je si však istý, či by takáto otázka mala byť predmetom referenda. Podľa neho je totiž inštitút referenda upravený nešťastne a média budú vytvárať hysterický tlak na ľudí, aby nepodporili takéto riešenie. V nedeľu budú o takejto otázke rozhodovať v referende v Chorvátsku. Voliči budú odpovedať na otázku, či sa má v ústave manželstvo definovať ako spoločenstvo muža a ženy.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/301013-referendum-o-manzelstve-muza-a-zeny-politici-skor-odmietaju/

Chorváti odhlasovali v referende zákaz homosexuálnych manželstiev

 Záhreb 2. decembra (TASR/HSP/Foto:TASR)

Manželstvo je zväzok muža a ženy

Obyvatelia Chorvátska vo včerajšom referende fakticky rozhodli o zákaze homosexuálnych manželstiev. Vyplýva to z predbežných výsledkov štátnej volebnej komisie po zrátaní hlasov z približne štvrtiny hlasovacích miestností.

Volička vhadzuje hlasovací lístok do urny počas hlasovania 1. decembra 2013 v Pul

Skoro 65 percent zúčastnených voličov podporilo návrh, aby bola v chorvátskej ústave zakotvená definícia manželstva ako zväzku muža a ženy. Opačný názor vyjadrilo necelých 35 percent hlasujúcich.

Výsledok hlasovania je záväzný bez ohľadu na počet zúčastnených voličov. Tri hodiny pred uzavretím hlasovacích miestností účasť dosiahla len necelých 27 percent.

http://www.ta3.com/clanok/1031169/chorvati-odhlasovali-v-referende-zakaz-homosexualnych-manzelstiev.html