Výročie Litmanovej – Nepoškvrnená Čistota: Prosím celé Slovensko

708

„Nemôžem sa pozerať na hriechy Slovenska. Moje deti majú príliš veľa všetkého, a preto si nectia môjho Syna ani mňa. Môj Syn zošle na Slovensko pohromu. Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť, budesa pohroma odďaľovať.“

Panna Mária bola smutná a dodala: „Toto posolstvo rozširujte po celom Slovensku a prosím, aby sa celé Slovensko chodilo modliť na horu, ktorú som  ja posvätila.“

(Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 11. novembra 1990)

„Prosím celé Slovensko.“  Nie katolíkov, nie východniarov, nie len modliacich sa, nie len tých obetavých, nie len veriacich.  „Prosím celé Slovensko“ –  povedala Panna Mária dňa 11. novembra 1990.

Toto nanajvýš ekumenické posolstvo zo začiatku oslovilo státisíce ľudí. Postupne ich však ubúdalo. A dodnes ubúda. Materializmus a túžba „mať sa dobre“ a „mať sa čoraz lepšie“,  prehlušilo volanie  Matky.  Prečo?  Môžeme si odpovedať rôzne. Jedna vec je ale  istá. Slovensko postavilo tento život nad úctu k Ježišovi a k Márii, presne tak, ako to Nepoškvrnená Čistota povedala.

Posolstvo o obrátení, modlitbe a pohrome zaznelo  rok po „zbavení“ sa komunizmu.  Mnohým z nás sa zdalo, že sloboda prišla ako kvázy odmena za 40 ročné prenasledovanie a diskrimináciu. Zásadný omyl Slovenska však je v tom, že už netreba pre Ježiša, pre Pannu Máriu, pre Cirkev nič urobiť, dokonca ani ctiť. Že si akosi stačíme na všetko sami.

Ak si preložíme pojem „pohroma“ do udalostí posledných 22 rokov, môžeme vidieť, že sme stratili , resp. sa dali obrať o toho pevného ducha, ktorého sme mali za komunizmu, a že sme dedičstvo Otcov vlastne „zavesili na kliniec“,  že kupčíme s týmto svetom, bez toho, aby sme chránili ako oko v hlave podstatu Slovenska, jeho pokoru, vytrvalosť  vernosť. Posolstvo Panny Márie sa za tých 20 rokov azda dostalo ku každému. Ak chcel. Či za tých 22 rokov chodilo na horu Zvir celé Slovensko, odpovedz si každý sám.

V tomto roku, sa udeje výročie zjavenia sa Panny Márie presne na deň, kedy sa zjavila prvýkrát.  A to 5-teho augusta.  Neviďme v tom náhodu. A to práve v  tomto roku, v ktorom diabol  mohutne útočí na vieru, morálku a zrejme aj na odvahu Slovenska. V tomto roku, v ktorom si netrúfame  ani pomyslieť, čo sa môže kedykoľvek stať.  Máme 22. výročie 2012,  a zopakuje sa 5-ty august.  Porozmýšľaj aj ty ešte raz nad posolstvom, ktoré na Hore Zvir zaznelo 11. novembra 1990. Aj od každého jedného z nás záleží, aby sme potešili Nepoškvrnenú Čistotu svojou oddanosťou.  Svojou prítomnosťou. Príďme tam za všetkých. A  prinesme Matke, Panne Márii to celé Slovensko aspoň vo svojich srdciach…     Anton Selecký

Uvádzame jeden z prvých tv dokumentov o zjavení Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej:

V júli 1995 sme urobili rozhovor s vizionárkou Ivetou Korčákovou. Už vedela, že nasledujúce zjavenie Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty bude posledným. A tak komentuje júlové posolstvo Panny Márie a zamýšľa sa nad aspektami návštevy z Neba na Hore Zvir v rokoch 1990 – 1995 (Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku)


Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!
(Nepoškvrnená Čistota na hore Zvir, 9. júla 1995)

Repríza: CESTA NA HORU ZVIR

Pozvánka na archieparchiálnu odpustovú slávnosť

odpustovú slávnosť

Program Hlavnej púte na Hore Zvir v Litmanovej
4. – 5. august 2012

Sobota 4.8. 2012

14.30 Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
15.30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu
16.00 Posvätenie vody
16.30 Svätý ruženec – radostný
17.00 Veľká večiereň s požehnaním litíjnych darov
18.00 Archijerejská svätá liturgia – cirkevnoslovanská – vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a
metropolita
20.30 Skupina Anastazis – hudobno slovné pásmo
Katechéza – Viera, ktorú priniesli sv. Cyril a Metod – o. ThDr. Štefan Paločko, PhD.
22.30 Krížová cesta
24.00 Svätá liturgia – slovenská
Eucharistická adorácia

Program v chráme v Litmanovej

14.00 Moleben k presvätej Bohorodičke
14.30 Procesia z chrámu na Horu Zvir

Nedeľa 5.8.2012

7.00  Zakončenie adorácie s požehnaním
8.00  Akatist k presvätej Bohorodičke
8.45   Duchovné slovo – Vzťah Boha a človeka cez prírodu – o. RNDr. Jozef Voskár
9.30   Svätý ruženec – slávnostný
10.30 Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) s myrovaním – hlavný slúžiteľ a kazateľ Jeho Blaženosť Sviatoslav Ševčuk, väčší arcibiskup kyjevsko-haličský, arcibiskup a metropolita kyjevský

Sviatosť zmierenia bude vysluhovaná – v sobotu od 16.00 hod. do 20.00 hod.
– v nedeľu od 7.00 hod. do ukončenia púte.

Prosíme všetkých pútnikov o maximálne rešpektovanie všetkých pokynov usporiadateľov!