Posolstvo Kráľovnej pokoja: Radosť zavládne vo svete!

416

Drahé deti!

Aj dnes som s vami a pozerám sa na vás, žehnám vás a nestrácam nádej, že tento svet sa zmení k dobrému a že pokoj zavládne v srdciach ľudí. Radosť zavládne vo svete, pretože ste sa otvorili môjmu volaniu a Božej láske. Duch svätý pretvára množstvo tých, ktorí povedali áno. Preto vám chcem povedať:

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovič –Lunetiovej, Medžugorie, 25. januára 2011

Poselství 25.ledna 2011

„ Drahé děti! I dnes jsem s vámi a dívám se na vás, žehnám vás a neztrácím naději, že tento svět se změní k dobrému a že mír zavládne v srdcích lidí. Radost zavládne ve světě, protože jste se otevřeli mému volání a Boží lásce. Duch Svatý přetváří množství těch, kteří řekli ano. Proto vám chci říct: Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. siječanj 2011

„Draga djeco! I danas sam s vama i gledam vas i blagoslivljam i ne gubim nadu da će se ovaj svijet promijeniti na dobro i da će mir vladati u srcima ljudi. Radost će zavladati svijetom jer ste se otvorili mome pozivu i Božjoj ljubavi. Duh Sveti mijenja mnoštvo onih koji su izrekli da. Zato vam želim reći: hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, Medjugorje 25. January 2011

“Dear children! Also today I am with you and I am looking at you and blessing you, and I am not losing hope that this world will change for the good and that peace will reign in the hearts of men. Joy will begin to reign in the world because you have opened yourselves to my call and to God’s love. The Holy Spirit is changing a multitude of those who have said ‘yes’. Therefore I desire to say to you: thank you for having responded to my call.”

Message, 25. janvier 2011

« Chers enfants, aujourd’hui encore je suis avec vous et je vous regarde et je vous bénis et je ne perds pas l’espoir que ce monde changera en bien et que la paix règnera dans le coeur des hommes. La joie règnera dans le monde car vous vous êtes ouverts à mon appel et à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint change la multitude de ceux qui ont dit oui. C’est pourquoi je désire vous dire : merci d’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. Januar 2011

„Liebe Kinder! Auch heute bin ich bei euch und schaue euch an und segne euch und ich verliere nicht die Hoffnung, dass diese Welt sich zum Guten wandeln wird und dass der Friede in den Herzen der Menschen herrschen wird. Die Freude wird in der Welt zu herrschen beginnen, weil ihr euch meinem Ruf und der Liebe Gottes geöffnet habt. Der Heilige Geist verändert die Vielzahl derer, die ja gesagt haben. Deshalb möchte ich euch sagen: Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. gennaio 2011

„Cari figli! Anche oggi sono con voi e vi guardo, vi benedico e non perdo la speranza che questo mondo cambierà in bene e che la pace regnerà nei cuori degli uomini. La gioia regnerà nel mondo perchè vi siete aperti alla mia chiamata e all’amore di Dio. Lo Spirito Santo cambia la multitudine di coloro che hanno detto si. Perciò desidero dirvi: grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Orędzie, 25. stycznia 2011

„Drogie dzieci! Również dziś jestem z wami i patrzę na was i błogosławię i nie tracę nadziei, że ten świat przemieni się na lepsze i ze pokój będzie panował w ludzkich sercach. Radość zapanuje nad światem, bo otwarliście się na moje wezwanie i miłość Bożą. Duch Święty przemienia wielu ludzi, którzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragnę wam powiedzieć: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Mensaje, 25. enero 2011

¡Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes y los miro y los bendigo, y no pierdo la esperanza de que este mundo cambie para bien y la paz reine en los corazones de los hombres. La alegría reinará en el mundo porque se han abierto a mi llamado y al amor de Dios. El Espíritu Santo está cambiando a una multitud que ha dicho sí. Por eso deseo decirles: gracias por haber respondido a mi llamado.”