Nový riaditeľ Rádia Lumen Karol Orban:

Cez Máriu k Bohu

Od 2. októbra 2003 bol menovaný na základe konkurzného konania do funkcie generálneho riaditeľa a konateľa Rádia Lumen pán PhDr. PaedDr. Karol Orban, PhD.

Širokej poslucháčskej verejnosti na Slovensku nie je neznámy a ani oblasť, pre ktorú bol menovaný mu nie je nová.

Pôsobil v Slovenskom rozhlase v rokoch 1993 - 1996 ako vedúci odbornej redakcie náboženského vysielania. Známy je ako moderátor a autor scenárov Slovenskej televízie a od roku 1996 pôsobí na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde odovzdáva svoje praktické a teoretické skúsenosti budúcim pracovníkom médií, ktorí sa špecializujú na rozhlasovú a televíznu tvorbu.

* V čom vidíte hlavný cieľ vysielania Rádia Lumen?

- Hlavný cieľ vysielania Rádia Lumen vidím v sprostredkovaní bohatých a čo najširších spravodajsko-kultúrnych informácií poslucháčovi z aktuálneho diania v súčasnej dobe. Nie menej dôležité poslanie vysielania Rádia Lumen, na ktoré budem klásť dôraz, je aj v poskytovaní umeleckých hodnôt v celosvetovom kultúrnom kontexte s dôrazom na jeho národné či národnostné povedomie.

To znamená, že budem presadzovať tvorbu príťažlivých programov tak, aby prezentovali širokú škálu pôvodnej umeleckej tvorby s akcentom na najhodnotnejšie diela, nevynímajúc tvorbu mladých.

Mnohorakými formami kultúrno-umeleckej publicistiky chcem reflektovať na aktuálne problémy slovenského kultúrneho a umeleckého života so zreteľom na dianie súčasného a konkrétne duchovného sveta.

* V čom vidíte dôležitosť programovej štruktúry Rádia Lumen?

- V novej funkcii som pomerne krátko na to, aby som mohol zodpovedne vymenovať celú škálu programov, ktoré by Rádio Lumen mohlo vysielať. Nedá mi nespomenúť aspoň niektoré dôležité: je potrebné rozšíriť spravodajstvo, ustúpiť od neúmerného poučovania a vzdelávania a tento program aktualizovať so zreteľom na tie skutočnosti, ktoré som už uviedol v cieľoch. Pretože aj cez hudbu sa dá veľmi priblížiť k mladým ľuďom, a nielen k nim, chcem pristúpiť k citlivejšiemu výberu hudobnej produkcie Rádia Lumen.

Rádio Lumen je katolícke, kresťanské rádio, ktoré si buduje široké poslucháčske zázemie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a preto by nemalo splynúť s ostatnými komerčnými rozhlasovými stanicami. Vyslovujem presvedčenie, že spoločnými silami sa nám podarí toto úsilie dosiahnuť.

* Aké sú podľa Vás súčasné problémy kresťanského vysielania na Slovensku?

- Pri kresťanskom masmediálnom pôsobení stojí na prvom mieste personálna otázka, kde absentuje požiadavka profesionálnej odbornosti. Rečová interpretácia je dôležitým faktorom a ovplyvňovateľom celkového vyznenia relácie. Mimoriadnu pozornosť chcem venovať aj obsahovej stránke vysielania. Za základ dobrého a úspešného vysielania považujem aj morálnu stránku pracovníkov, ktorí sa na zostavovaní programov i na samotnom vysielaní podieľajú.

* Chystáte nejaké zmeny v programovej štruktúre?

- Čo sa týka programovej štruktúry, aj tam plánujem určité zmeny. Zatiaľ ich nebudem zverejňovať.

* Ste známy ako autor a moderátor rohlasových a televíznych relácií. Neuvažujete o vytvorení svojej vlastnej relácie?

- V súčasnosti nevidím svoje poslanie práve v tomto smere. Tým nechcem povedať, že k takémuto rozhodnutiu v budúcnosti nedospejem.

 

 

RÁDIO LUMEN s. r. o.

Kapitulská 2

974 01 Banská Bystrica

tel. 088 41 25 739

fax 088 41 25 737

http://www.lumen.sk

e-mail: director@lumen.sk

* Plánujete aj personálne zmeny?

- Tie budú úmerné štruktúre vysielania.

* Vaše životné krédo?

- Viete, v dnešnej dobe, ktorá prináša mnoho podôb pre každodenný život, som si vybral niečo podobné, možno povedať aj podľa vzoru Svätého otca - cez Pannu Máriu k Bohu.

* Čo by ste na záver očakávali od našich čitateľov a poslucháčov?

- Profesionálna tvorba náboženských programov v kresťanských médiách nie je ľahká ani jednoduchá. Vyžaduje prvotriednych a kompetentných redaktorov, kvalifikované a široké autorské zázemie, ako aj neustále kritické posudzovanie vysielaných programov a hľadanie nových, nevyskúšaných a neoverených foriem. Mali by byť nároční nielen na samotné vysielanie, ale aj voči sebe, čo predpokladá vysokú zodpovednosť pri vysielaniach. Chcel by som osloviť čitateľov a našich poslucháčov, aby nám posielali hodnotné príspevky, nové námety, aby sa ozvali aj kresťanské hudobné skupiny, aby sme sa vzájomne obohacovali, väčšmi otvárali tomu, čo treba a čo chceme počuť.

 

Za rozhovor ďakuje: Anton Selecký

Ilustračná snímka: (a)

november 2003
rubriky/články:
Na linke M - Rosy   
Do vašej pozornosti  
Správy z hory Zvir  
Naše interview  
Don Gobbi / aktuálne / blahorečenie  
Misia kráľovnej pokoja  
Temné pozadie homeopatie  
Kauza Report / Z ČR  
Slovo mladých / reagujete  
Z kresťanských spoločenstiev  
Zo života svätých  
Prečítali sme si / krátke správy