Aktivisti Panny Márie (zľava): o. M. Hvizdoš, vzácny hostia manželia Kovačičovci, zakladatelia Ave Maria Center v Toronte, a o. M. šeliga, SVD. Rozhovor s pánom Štefanom Kovačičom uvedieme v budúcom čísle M Rosy, na prvé výročie ukončenia verejných posolstiev Vládkyne sveta.

 

o. Milan HvizdoŠ, jubilant:

Žijem zo sviatostí

* M ROSA: Otec Milan, ako to prijímate tú chvíľu, že práve tu pri Brale môžete oslavovať svoju šesťdesiatku?

- o. Milan Hvizdoš: Ja som sem dnes prišiel na znak vďačnosti Panne Márii za všetko. Keď som sa tak zamyslel nad tými svojimi šeťdesiatimi rokmi, vyšlo mi len jedno, že láska Pána Boha ku mne bola  väčšia ako moje hriechy. Cítim aj ochranu Panny Márie, ktorá mi toto všetko vyprosila. V láske si Ju uctím a nebyť Jej prosieb za tie roky – aj za toho komunistického režimu -  neviem ako by to skončilo som mnou  -čo sme museli prejsť, aby človek obstál... To, že som tu, že mám aj tú lásku k Bohu aj tú vieru, aj tú úctu, je výsledok Jej prosieb.

* M ROSA: Otec  Milan, v akej „forme“ sa cítite ako šesťdesiatnik? Ako človek, ako kňaz...

- o. Milan Hvizdoš: Ja celý život žijem zo sviatostí, aj teraz ma držia „nad vodou“,  a potom veľmi mi pomáha charizmatické hnutie, v ktorom som a v ktorom pracujem, tak toho Ducha Božieho neustále v sebe cítim, zvlášť keď sa za seba modlíme a prosíme, a Boh dáva Ducha bez miery.         (anse)


 

o. Milan Šeliga, SVD:    Cítim aj svoju zodpovednosť

 

* M ROSA: Milan, ako Ty ako misionár vidíš stav Slovenska, na ktorom pôsobí ako misionár samotná Panna Mária?

- o. Milan Šeliga: Myslím si, že prostredníctvom Márie je vykonávané veľké misijné dielo, pokiaľ duše sú vnímavé a prijímajú tieto Jej výzvy. Aj keď je to proces, v ktorom mnohí aj váhajú, vidím, že táto misia sa rozrastá.

 

* M ROSA: Prečo tí  pútnici na miestach zjavení Panny Márie, ktoré nie sú veľmi podporované, ba dokonca zaznávané - vydržia tento tlak? Odlišujú sa  od ostatných veriacich, ktorí na miesta zjavení Panny Márie nechodia?

- o. Milan Šeliga: Títo ľudia, ktorí chodia na miesta zjavení Panny Márie, počúvajú aj Máriine aktuálne výzvy. V chrámoch prakticky málo počujú o vážnosti tejto doby. Na miestach pútí Máriine posolstvo teda  mobilizuje týchto ľudí, zapaľuje ich a oduševňuje,  a to sa prenáša aj ďalej.

 

* M ROSA: Informácie o pôsobení Panny Márie nie sú dnes nedostupné. Prečo niektorí ľudia tieto výzvy prijímajú a iní nie, aj keď majú rovnakú možnosť?

- o. Milan Šeliga: Je to najmä vzťah k Márii, ako k Matke. Dôležité je,  či ten vzťah je živý, či sa ten človek modlí ruženec, na druhej strane je tu aj reakcia na zastrašenie, a potom vlažnosť, že mnohí ľudia nemajú silu ísť týmto smerom. 

 

* M ROSA: Čo tieto skutočnosti dávajú Tebe osobne?

- o. Milan Šeliga: Mňa sa to dotýka v tom, že som tu pocítil zodpovednosť. Mária sa mi v srdci prihovorila,  a vnímam tú skutočnosť, že to čo Ona hovorí, to sa vo svete deje, že to je fakt, že Ona chce zachrániť  aj mňa,  tak sa zapájam, nakoľko môžem, aby som bol tejto misii pre záchranu duší verný .   

 (anse)


 

Ikona na Zvire

 

Bola napísaná výlučne pre Litmanovú a zobrazuje výjavy z udalostí, ktoré sa na Zvire udiali pred 15 rokmi.

Ústrednou postavou je Bohorodička oblečená v bielom, tak, ako ju vnímali vizionárky Ivetka a Katka. V hornej časti je nápis Nepoškvrnená Čistota - tak sa totiž Matka Božia predstavila. Symbolizuje to biela ľalia v jej pravej ruke.

V ľavej drží rozvinutý hárok so slovami: Moje drahé deti, prichádzam vás prosiť. Panna Mária sedí na lavičke. Pri jej nohách kľačia Ivetka a Katka. Po pravej strane je zobrazený majdan, ešte ako senník v pôvodnom stave, na ľavej strane v podobe ako ho vnímame dnes. Ikona bola napísaná v Moskve.

V deň 15. výročia zjavenia bola výnimočne umiestnená v priestore oltára, aby ju vladyka Ján posvätil. Počas roka bude umiestnená v litmanovskej cerkvi.

Po dokončení nového liturgického priestoru, s výstavbou ktorého začnú už túto jeseň, by mala visieť nad oltárom. Podľa ikony sú vytlačené aj obrázky, v dolnej časti s nápisom Litmanová miesto modlitby.

Na zadnej strane je modlitba, ktorú prosila Panna Mária modliť sa.       (kht)


 

 

 

Jednota Východu a Západu sa rodí na našom území

Kráľovná Turzovky

Počas púte na Turzovku v nedeľu 14. 8. 2005, kedy sa slávil sviatok Nanebovzatia Panny Márie, nám pripomenula  Mgr. Elena Šubjaková zo združenia Živá voda Turzovky históriu mariánskej úcty na Slovensku.

 

Mariánska úcta našich predkov siaha už pred cyrilometodskú misiu, o čom svedčí aj fakt, že nitrianske knieža Pribina dal vysvätiť v r. 850 kostol na počesť sv. Márie Bohorodičky.

Ako Kráľovnú si ju uctievali počas byzantskej misie sv. Cyrila a Metoda, kedy bol Devín veľkým pútnickým miestom, kde sa obecenstvo utiekalo k Rodičke Božej - Korunovanej - Nanebovzatej. Devín sa latinsky nazýval aj CIVITAS LAUREACENSIS - Mesto KORUNOVANEJ.

Veľkomoravský katedrálny chrám byzantského typu na Devíne, jediný svojho druhu medzi Veľkomoravskými kostolmi, bol zasvätený Bohorodičke.

Po páde Veľkej Moravy, keď vzniklo Uhorsko ako nástupný štátny útvar, za vlády prvého kráľa sv. Štefana sa mariánska úcta prevzala a naďalej rozširovala. Z legendy  o sv. Štefanovi sa dozvedáme, že: „…tento muž bol hlboko veriaci a každý svoj čin zasvätil Bohu. V nepretržitých modlitbách a prísľuboch dával seba a svoju krajinu pod ochranu Matky Božej Márie, večnej Panny, ktorej úcta a sláva u Uhrov bola taká príkladná, že pre jej najväčší sviatok - Nanebovzatie   mali vlastné pomenovanie - DEŇ KRÁĽOVNEJ.“

To len potvrdzuje, že sviatok Nanebovzatej musel byť ústredným sviatkom celej Slovenskej krajiny už dávno pred sv. Štefanom, pretože hlboká celonárodná úcta sa nevypestuje za pár desaťročí. No predovšetkým vysvetľuje prečo sa hlavné mesto Veľkej Moravy - DEVÍN (DEVA) volalo podľa svätej Panny - Mesto Nanebovzatej - Korunovanej, čiže Mesto KRÁĽOVNEJ!

Pôvod mena Devín je odvodený od slova „DEVA“ - CIVITAS DOWINA. Dnes by sa do slovenčiny preložil ako „PANNA“. Dodnes sa takto nazýva sv. Panna v staroslovenskej modlitbe Zdravas: „Bohorodice DEVO raduj sja, obradovanaja Marie, Hospod s toboju…“

Na Živčáku si milostivý obraz KRÁĽOVNEJ Turzovky Panna Mária sama vybrala po tom, čo ho zázračne zachránila od plameňov ničivého ohňa.

Z množstva obrazov, ktoré boli na túto horu  prinesené, si vybrala práve tento, pochádzajúci z Ukrajiny. Celková silueta postavy je pomerne vzdialená od našej mariánskej ikonografie. Jej takmer gotický štýl oblečenia je nezvykle doplnený byzantskou korunou. Spojenie západného štýlu obrazu s východnou korunou svojím spôsobom sprítomňuje dielo sv. Cyrila a Metoda. Pripomína nám jedinečné spojenie liturgických pokladov Východu so západným obradom v tzv. glagolskej bohoslužbe.

Takže aj v dnešnej dobe nám trojnásobne zázračná KRÁĽOVNÁ, ktorá je v najhlbšom strede Božej Trojjedinosti ako Dcéra Otca, Matka Syna a Nevesta Ducha Svätého zdôrazňuje jednotu  pôvodnej Cirkvi na území Slovanov.

Elena Selecká

september 2005
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Misia Matky všetkých kresťanov  
15. výročie Litmanovej  
Od našich poľských priateľov  
Aktuálny sviatok / Na zamyslenie   
Svedectvá / Píšeme o vás  
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne