„Hľa, stojím pri dverách a klopem...“          (Zjv 3, 20)

Ježiš o poslušnosti

Milí priatelia, uverejňujeme posolstvo Pána Ježiša mexickej vizionárke Thiare. Posolstvo je datované na rok 1993. Podrobnosti o vizionárke uverejníme inokedy, teraz je dôležité posolstvo, ktoré hovorí o v súčasnej dobe v našej Cirkvi prediskutovávaných otázkach. Posolstvo vizionárke Thiare odobril emeritný biskup Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Roman Danylak, žijúci v kanadskom Toronte. Posolstvo nám poslal o. Miroslav Čajka, CSsR (na snímke), taktiež z Toronta. Rozhovor s obidvoma menovanými k tejto téme uverejňujeme na nasledujúcich stránkach tohto čísla M ROSY. Teraz už však k posolstvu Pána Ježiša, v týchto dňoch mimoriadne dôležitému:

 

  Thiara, Písmo, moje slovo a moje posolstvo, to som ja sám, ktorý sa dávam ako potrava pre duše. Mnoho, mnoho ľudí prostého srdca sa zachráni cez toto posolstvo. Ja som a budem Svetlom národov.

  "Hľa  stojím  pri  dverách a klopem," lebo moje posolstvo dávané cez teba pripraví moju Cirkev na môj druhý príchod.

 

Dané dňa 17. mája 1993, 5.45 h

Dcéra, hovorí k tebe tvoj Ježiš, Syn Márie, Nepoškvrnenej Panny, počatý v jej najsvätejšom lone účinkom Svätého Ducha, Syn večného Otca.

Dcéra,  idem  ti  dať  teraz  posolstvo, ktoré si vo svojom vnútri nechcela prijať, nie z neposlušnosti, ale z obavy. Teraz je to už sedem mesiacov, čo ti dávam svetlo vzhľadom na túto vec, ako to robím aj s ohľadom na iné veci. Vidím, že si pripravená  prijať túto skutočnosť, ktorá je VÁŽNA a MIMORIADNE DÔLEŽITÁ. Vážna, lebo každý, kto nebude zachovávať to, čo ti poviem, zostane v omyle, a mimoriadnej dôležitosti, lebo pomôže dosiahnuť veľkú časť tej zmeny, ktorú moja Cirkev potrebuje. Tá zmena má veľa dočinenia s posolstvami, ktoré‚ dávam po celom svete cez zjavenia svojim malým deťom, ako aj cez mnohé‚ zjavenia mojej Matky na zemi v týchto posledných dňoch, ako aj s ohľadom na poslušnosť  voči môjmu námestníkovi, Svätému Otcovi, v tomto prípade môjmu  milovanému synovi Jánovi Pavlovi II.

 

Kríza v Cirkvi

Povedal som ti, dcéra, že v mojej Cirkvi je kríza, vážna kríza viery, kríza, ktorá je dokonca väčšia medzi mojimi biskupmi a kňazmi. Niet jedného, alebo takmer žiadneho, kto by veril v moje zjavenia a moje posolstvá, ktoré sú dávané skrze moje malé deti. Cirkev je v kríze pre krízu viery medzi vodcami mojej Cirkvi, s výnimkou niektorých z nich, a, samozrejme, s výnimkou Svätého Otca. Môžete si byť istí, že on vo mňa verí.

Všetci veriaci mojej Cirkvi sú dlžní  NAJVYŠŠIU POSLUŠNOSŤ môjmu reprezentantovi, Svätému Otcovi, keď hovorí v záležitostiach viery, dogiem a mravov.  Bohu sa páči POSLUŠNOSŤ, pretože poslušnosť je pokora. A moji veriaci sú povinní poslušnosťou mojim biskupom, ak títo biskupi sú v spojení so Svätým Otcom, to znamená, ak pracujú a riadia mojich veriacich v súlade s nariadeniami dávanými Svätým Otcom, pravým pápežom. (Ako som ti to už vysvetlil, keď príde čas väčšieho zmätku, ked príde antipápež, pravým pápežom bude ten, ktorý je oddaný a ktorý vzýva moju Matku. Pretože ten, kto je od Nepriateľa, a všetci, ktorí sú od Nepriateľa, majú pred ňou strach a boja sa jej.)

Dcéra, ak Svätý Otec, ktorý predchádzal úradujúceho a pravého pápeža (v tomto prípade Jána Pavla II.), zanechal vám dekrét, a súčasne úradujúci pápež ho neodvolal alebo nezmenil, znamená to, že úradujúci pápež odobruje a prijíma ako autentické to, čo jeho predchodca vyhlásil. Existujú záležitosti, ktoré časom môžu byť zmenené alebo odobrené novým najvyšším veľkňazom - s výnimkou dogiem - ktoré raz boli vyhlásené ako pravdivé a nimi zostávajú, bez možnosti polemiky alebo zmien od nasledujúcich pápežov.

Ak úradujúci pápež mocou, ktorou je zaodiaty, neodmietne predchádzajúci dekrét urobený pravým pápežom, ten dekrét, hoci bol promulgovaný pred mnohými rokmi, zostáva PLATNÝM.

Otázka poslušnosti

Prichádzajú časy a už ste v nich, keď - aby ste konali správne v súlade s mojou náukou - sa budete musieť riadiť svojím úsudkom, založeným na mojom Evanjeliu, a budete musieť počúvať výlučne pravého pápeža. V týchto časoch mnohým biskupom a kňazom už chýba viera. Prichádzajú strašné časy krízy a zmätku pre moju Cirkev! Ale medzi mojimi vernými kresťanskými laikmi nebude nedostatok opravdivých vodcov, ktorí budú verní mojej náuke a plní viery vo mňa.

Áno, dcéra, nie si povinná (a to ani teraz) a ani nebudeš povinná poslúchať, keď nejaký biskup alebo kňaz ti nariadi niečo spôsobom, ktorý je v rozpore s učením najvyššieho veľkňaza, úradujúceho pravého pápeža. Môže sa stať prípad, keď biskup alebo kňaz budú mať pravdu v mnohých veciach, súhlasne so Svätým Otcom, ale budú sa s ním rozchádzať v inom bode, kladúc svoje vlastné rozumové kritérium (pre svoju krízu viery) v opozícii s tým, čo vyhlásil Svätý Otec alebo jeho predchodca, čiže pápež pred ním. V tomto osobitnom prípade si povinná poslušnosťou biskupovi alebo kňazovi vo všetkom, čo vidíš, že je v súlade so Svätým Otcom a s náukou Cirkvi, ale nie si povinná poslúchať v tom, čo popiera alebo je v rozpore s tým, čo vyhlásil pravý a momentálne úradujúci Svätý Otec, alebo je proti tomu, čo žijúci pápež prijíma ako platné od predchodcu. V tomto prípade NEMUSÍŠ POSLÚCHAŤ. A nebude to neposlušnosť, lebo v tom osobitnom prípade ten biskup alebo kňaz nie je v jednote alebo poslušnosti s pravým a úradujúcim Svätým Otcom. Pamätaj, neomylnosť spočíva iba vo Svätom Otcovi. Biskupi a kňazi môžu urobiť chyby, ak nie sú v jednote s ním, ak uprednostňujú svoje osobné kritériá (vedení pýchou).

Dám ti jeden príklad: Je mnoho kňazov, ktorí dali “povolenie”, alebo ktorí radia ženám používať všetky možné antikoncepčné prostriedky, ktoré nie sú prirodzené. To je úplne proti učeniu Cirkvi a proti náuke, ktorú učí pápež. V tom prípade nemáš - zdôraznujem to, NEMÁŠ poslúchať takého kňaza, ktorý dáva takéto “povolenie”. NIE, lebo je to v protirečení s tým, čo učí a podporuje Svätý Otec. Avšak ten istý kňaz ťa môže viesť v mnohých iných oblastiach, a ak jeho rada je v súlade s učením Cirkvi a špecificky s učením pápežov, vo všetkých týchto iných oblastiach ho máš poslúchať, ALE NIE V TÝCH, KTORÉ SA LÍŠIA OD UČENIA PÁPEŽA… A to isté kritérium sa má zachovávať aj pookiaľ ide o biskupov. Vo všetkom ich treba poslúchať, OKREM toho, čo je iné ako učenie pravého, úradujúceho pápeža alebo jeho predchodcu.

Životne dôležitý dekrét

Predchodca Jána Pavla II., pápež Pavol VI., osvietený Duchom Svätým, predvídal nadchádzajúcu dobu, v ktorej budú mnohoraké prejavy z Neba tým najmenším z mojich detí (podľa múdrosti tohto sveta  “slabým a nevedomým”), epochu, v ktorej bude splnené proroctvo proroka Joela:

Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

          (Joel 3, 1-2)

(A hoci vo svojom historickom kontexte toto proroctvo bolo dané ľudu Izraela, Izrael znamená a predobrazuje môj veriaci ľud, mojich vyvolených, tých, ktorí si ma zvolia ako svojho Boha, Pána a Mesiáša, to znamená ktoréhokoľvek verného kresťanského syna alebo dcéru mojej Cirkvi.)

Takže pápež Pavol VI., vediac, čo je v blízkej budúcnosti prichystané pre Cirkev, vydal v roku 1966 Dekrét, prostredníctvom ktorého ustanovil:

ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU VERIŤ, HOVORIŤ A PÍSAŤ  O ZJAVENIACH, VÍZIÁCH a LOKÚCIÁCH všetkým svojim deťom.

(Tento dekrét nebol nikdy uverejnený -  tento stav dosiahli jeho nepriatelia.)

Všimni si, čo bolo povedané: ÚPLNÚ A KOMPLETNÚ SLOBODU. To znamená, že moje deti, deti mojej Cirkvi, mojej pravej Cirkvi NEPOTREBUJÚ vôbec žiadne povolenie vyjaviť čokoľvek v tejto oblasti: NEPOTREBUJÚ POVOLENIE od žiadneho biskupa, od žiadneho kňaza, lebo povolenie a súlad s cirkevným právom bolo dané samotným Svätým Otcom, a biskupi, ktorí sú v spoločenstve a zjednotení s pápežom majú povinnosť rešpektovať túto skutočnosť ako takú.

A keďže dokument nebol anulovaný terajším úradujúcim pápežom Jánom Pavlom II., znamená to, že on to potvrdzuje a odobruje.

Preto ktorýkoľvek biskup alebo kňaz, ktorý uplatňuje iné kritérium od tohto, NEKONÁ v súlade s nariadením Svätého Otca.

Dcéra, aplikácia tohto ŽIVOTNE DÔLEŽITÉHO kritéria bude mať najvyššiu, najväčšiu a najvážnejšiu potrebu. Hovorím ŽIVOTNE DÔLEŽITÉHO, pretože aplikácia tohto kritéria dá mojej Cirkvi život, akoby nová a oživená miazga mala kolovať a bude kolovať v jej žilách. Áno, dcéra, bude to miazga, ktorá vyteká zo samotného Neba, od samotného vášho Boha, ktorý sa vo svojom Milosrdenstve a Láske zjavuje svojim slabým a malým deťom, aby skrze nich Cirkev prijala túto božskú miazgu, ktorú do nej vlieva Stvoriteľ, tá Cirkev, ktorú jeho Syn zanechal na zemi. A táto miazga bude kvasom a životnou energiou pre jeho novú a pravú Cirkev, ktorá povstane z popola ako jedna, svätá a očistená.

Dcéra, každý biskup, kňaz alebo laik, ktorý bude používať kritérium odlišné od toho, o ktorom hovorím,ZOSTANE V OMYLE, lebo bude užívať kritérium odlišné od toho, ktoré bolo ustanovené a odobrené ako také Svätým Otcom.

Ja, tvoj Ježiš a Mesiáš, Večný Veľkňaz Kraľujúci v každom jednom z veľkňazov, ktorí ma predstavujú. Ja, tvoj Ježiš, ktorý ťa miluje.

FOTO: (a)

august 2004
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Panna Mária v Sečovciach  
Správy z hory Zvir  
Misia kráľovnej pokoja  
Ostro sledovaná stopa  
Na pulze dňa  
Slovo mladých  
Zo života svätých  
Posolstvo  
Naša anketa zo Sečoviec  
Náš rozhovor  
Výročie / sviatok / pošta dôvery
Krátke správy / Rôzne