Ján Pavol II. celý svoj život zasvätil Panne Márii ako Totus Tuus (celý Tvoj)Ján Pavol II. -  pápež Fatimy

 

V Srdci Márie

 

Máriina prosba * Vízia pekla * Splnené proroctvo * Boh potrestá svet * Najvyšší čas  * Čo náš čaká?

 

Dňa 13. mája 1917 pásli 10-ročná Lucia Santosová, 9-ročný František Marto a jeho 7-ročná sestra Hyacinta svoje stáda neďaleko obce Fatima (Portugalsko). Vtom od úžasu takmer onemeli. Len niekoľko krokov od nich žiarilo nad dubom prenikavé, nad slnko jasnejšie svetlo. Vyžarovala ho krásna Pani. Milým, láskyplným posunkom deti upokojila:

„Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.“

 

Deti s úžasom stáli a pozerali na Paniu. Zdalo sa im, že má asi 16 rokov. Jej snehobiele šaty boli pri krku spojené zlatou šnúrkou. Plášť jej siahal až k chodidlám.  Zo zopätých rúk visel ruženec z bielych perál so strieborným krížom.

Lucia sa jej spýtala:

„Odkiaľ ste?“

„Prichádzam z neba!“

„A čo si od nás želáte?“

„Prišla som vás poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe v túto istú hodinu prišli na toto miesto, trinásteho každého mesiaca.“

 

Zjavenie rozopälo ruky 

a nechalo nad deťmi zažiariť tajomné svetlo. Pri druhom zjavení, 13. júna 1917, Panna Mária okrem iného Lucii povedala:

„Pán Ježiš si želá, aby ľudia prostredníctvom teba poznali Mňa a naučili sa Ma milovať. On chce vo svete rozšíriť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“

Pred pravou rukou Panny Márie sa ukázalo Srdce, zo všetkých strán obklopené pichajúcim tŕním (Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, doráňané hriechmi sveta.)

Pri treťom zjavení - 13. júla 1917, deti videli, ako Panna Mária rozostrela ruky. Zdalo sa, že žiarivé lúče, vychádzajúce z jej rúk, prenikli hlboko do zeme. Deti videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie. Tie boli plameňmi vyhadzované do výšky a  padali zasa dolu. Pritom zo seba vydávali výkriky zúfalstva a bolesti. Zlí duchovia mali  odporné postavy, podobné neznámym zverom.

Panna Mária povedala:

„Videli ste peklo, do ktorého sa dostávajú úbohé duše. Aby sa duše zachránili, Boh chce vo svete zaviesť pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za pontifikátu pápeža Pia XI.

Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie Božie a že potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie v prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly rozšíri a tie vyvolajú nové vojny... Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať.“ (Posolstvá v tento deň boli oznámené ako tajomstvo.)

Hyacinta a František zomreli v mladom veku. Lucia vstúpila v r. 1926 v Španielsku do kláštora.  V roku 1922 vyšetrovanie fatimských udalostí bolo zverené sedemčlennej komisii.

 

Fatimskí vizionári v roku 1917: (zľava): Hyacinta, František a LuciaPrvé soboty

Dňa 10. decembra 1925 sa Lucii zjavila presvätá Panna a povedala jej:

„Povedz všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa tretiu časť ruženca a strávia so Mnou 15 minút v rozjímaní o pätnástich tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči Mne, že im sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami, potrebnými na spásu ich duše.“

13. októbra 1930 vyhlásil vtedajší biskup José Alvares Correira da Silva zjavenia vo Fatime ako neprotirečiace sa viere a potvrdil verejný kult.

 

Neznáme svetlo      

Dňa 25. januára 1938 o 18,30 h.: Tisícky ľudí  vybehlo do ulíc, plní úžasu a strachu z neznámej žiary. Londýnčania si mysleli, že horí  mesto. V Portugalsku „hrôza vyhnala dedinčanov z ich domovov“ (správa AP). Vedci sa zhodli na tom, že tento úkaz  nezapadá do definície polárnej žiary. Len sestra Lucia vedela, čo to „neznáme svetlo“ na oblohe je. Neznáme svetlo predpovedalo príchod druhej svetovej vojny.

 

Tajomstvá

V roku 1927 dalo nebo Lucii súhlas zverejniť časť z troch tajomstiev. Pápeži - počnúc Jánom XXIII. - tajomstvá čítali, ale nezverejnili ich.

Sestra Lucia a Ján Pavol II.Páter Fuentes, postulátor pri svätorečení Hyacinty a Františka, v r. 1961 uverejnil v „Messagero del Cuore di Maria“ (č. 8/9) túto správu: Svätý Otec mi dovolil navštíviť sestru Luciu, ktorá žije ako karmelitánka v Coimbre v Portugalsku. Hneď pri prijatí mi povedala: „Páter, Madona je veľmi nespokojná, jej výzvu z roku 1917 ľudia nevzali vážne. Boh potrestá svet... Myslite na tie duše, ktoré sa rútia do pekla, a to len preto, že sa ľudia nemodlia a nerobia pokánie...

Páter, povedzte všetkým, čo mi Madona oznámila. Povedala, že mnohé národy zmiznú z povrchu zemského. Je najvyšší čas, aby každý vo svojej zodpovednosti konal sväté skutky a svoj život zariadil podľa priania Najsvätejšej Panny...“

Madona mi výslovne povedala:

 

„Blížime sa k posledným dňom

    našej doby.“ Tieto slová mi opakovala tri razy... „Madona uviedla, že posledný záchranný prostriedok daný svetu je ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Povedala, že ak ľudia týmito prostriedkami pohrdnú, ponúkne nám s bázňou a starosťou poslednú možnosť záchrany - seba samu, svoje početné zjavenia, svoje slzy, svoje posolstvá vizionárom vo všetkých častiach sveta. A ešte raz mi povedala, že ak to nebudeme chcieť počuť a budeme pokračovať v urážaní Boha, odpustené nám už nebude.„

Na  otázky, týkajúce sa budúcnosti Cirkvi, Svätý Otec Ján Pavol II. odpovedal:

„Musíme byť pripravení na veľké skúšky, ktoré budú od nás požadovať i nasadenie života a úplnú odovzdanosť Kristovi. Túto budúcnosť odvrátiť nemôžeme, iba zmierniť. V krvi sa rodí obnova Cirkvi.“

 

III. fatimské tajomstvo

Kongregácia pre náuku viery dňa 26. júna roku 2 000 zverejnila Tretiu časť tajomstva, zjaveného 13. júla 1917 v Iria-Fatima, tak ako ho napísala sestra Lucia 3. januára 1944:

„Píšem viazaná poslušnosťou voči vám, môj Bože, ktorý mi to prikazujete, prostredníctvom úctyhodnej excelencie pána biskupa z Leiry a vašej a mojej najsvätejšej Matky.

Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane našej Panej, - trochu vyššie, anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Kmitajúc vydával plamene, zdalo sa, ako by mali zapáliť svet. Ale plamene zhasli pri dotyku žiary, ktorú Naša Pani vydávala pravou rukou voči nemu:  Anjel, pravou rukou ukazujúc na zem, silným hlasom povedal: Pokánie, Pokánie, Pokánie.

A v obrovskom svetle, žiariacom z Boha sme videli:  Čosi podobné, ako sa vidia ľudia v zrkadle, keď pred ním prechádzajú. Biskup bol oblečený v bielom. Mali sme predtuchu, že by to mal byť Svätý Otec. Iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, stúpali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž zo surových kmeňov, akoby z neotesaného korku.

Svätý Otec, prv než vystúpil na vrch, prešiel veľkým, napoly zrúcaným mestom, a chvejúc sa, kolísavým krokom, sužovaný bolesťou a zármutkom, modlil sa za mŕtvych, ktorých stretal po ceste. Keď prišiel na vrchol, pokľakol na kolená u nôh veľkého Kríža. Vtedy ho skupina vojakov zabila niekoľkými strelnými ranami a šípmi a rovnakým spôsobom zomreli jeden po druhom všetci biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky ako aj iné svetské osoby, muži a ženy z rôznych skupín a postavení. Pod dvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli, každý držal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zbierali krv mučeníkov a ňou kropili duše, čo sa blížili k Bohu“.

III. fatimské tajomstvo súvisí

s atentátom na pápeža v roku 1981 a podľa vysvetlenia sestry Lucie, biskup oblečený do bielych šiat, ktorý sa modlí za veriacich je pápež - oznámil to vo Fatime 13. mája 2 000 kardinál Angelo Sodano, štátny tajomník Vatikánu. Panna Mária nám hovorí 13. mája 1995 prostredníctvom talianskeho kňaza Don Gobbiho: „Dôležitá časť môjho posolstva a tajomstva, ktoré som tu povedala trom deťom, ktorým som sa zjavila, sa týka práve osoby a poslania pápeža Jána Pavla II. Aké veľké je jeho utrpenie!“ Arcibiskup Bertone osobne navštívil sestru Luciu 17. novembra 2001. K otázke tretej časti fatimského tajomstva povedala: „Všetko je odpublikované. Niet žiadnych ďalších tajomstiev.“

 

Zasvätenie

V r. 1929 Panna Mária žiadala Luciu, aby Svätý Otec spoločne s biskupmi sveta zasvätil Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. V r. 1940 Lucia túto požiadavku písomne predložila pápežovi Piovi XII. 

Ján Pavol II. sa bol osobne poďakovať Panne Márii vo Fatime za záchranu života pri atentáte a v roku 1984 zasvätil svet a Rusko Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ingognito to v Moskve urobil Mons. Pavel M. Hnilica.


Blahorečenie

Pri príležitosti blahorečenia Františka a Hyacinty Martových, 13. mája roku 2 000 vo Fatime, sa Svätý Otec Ján Pavol II. stretol s vtedy 94-ročnou karmelitánkou, Luciou Dos Santosovou. Sestra Lucia zomrela v kláštore v Coimbre v Portugalsku v nedeľu 13. februára 2005, vo veku 97 rokov. Predtým, ako 94- ročná vydala knihu „Výzvy Fatimského posolstva“. Kniha vyšla so schválením Kongregácie pre náuku viery. V tejto knihe osemkrát nazýva Pannu Máriu Spoluvykupiteľkou.

 

Slnečný zázrak

Bol pochmúrny a daždivý deň - 13. október 1917. Keďže zázrak bol dopredu Pannou Máriou oznámený (19. augusta a 13. septembra), do Fatimy z celého Portugalska prišlo asi 60 000 ľudí, vrátane novinárov.

Keď sa deťom zjavila Panna Mária, povedala:

„Som Kráľovná svätého ruženca. Chcem, aby sa na tomto mieste postavila kaplnka na moju počesť. Ďalej treba denne pokračovať v modlitbe ruženca. Ak bude splnená táto prosba, vojna sa skončí a vojaci sa čoskoro vrátia domov. Ľudia nech sa polepšia a vyprosujú odpustenie pre hriešnikov. Nech ľudia viac neurážajú Pána, ktorý je už dosť urážaný.“

Matka Božia rozopäla ruky, žiarivé ako slnečné lúče, a prstom ukázala na slnko. V tom okamihu prestalo pršať, mraky sa roztrhli a zreteľne sa ukázal slnečný kotúč. Zrazu sa slnko začalo otáčať neobyčajnou rýchlosťou okolo svojej osi, vystreľujúc zo seba farebné  lúče. Na  okamih sa zastavilo, potom sa jeho tanec začal znovu. Ešte raz sa zastavilo, a po tretí raz poskytlo úchvatný pohľad.  Zrazu mali všetci pocit, že slnko padá z oblohy a rúti sa k zemi na prítomných ľudí. Ľudia sa vrhali do blata, modlili sa na kolenách a ľutovali svoje hriechy.

Toto divadlo trvalo asi 10 minút. Videlo ho 50 až 70 tisíc ľudí.   Keď sa Panna Mária vzďaľovala, deti videli ešte pri slnku svätého Jozefa, s asi dvojročným Ježiškom na rukách. Svätá rodina žehnala svet znamením kríža.

Biskup z Leirie v pastierskom liste z 13. 10. 1930 píše:

„Slnečný úkaz z 13. októbra 1917... bol pre všetkých najúžasnejším zážitkom. Desaťtisíce ľudí.sa stali očitými svedkami tohto posledného zjavenia... Tento úkaz nebol prirodzený.

Pripravil: Michal Hargaš

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne