Žiadam si,  aby sa tu slúžila Obeta môjho Najmilovanejšieho Syna Ježiša Krista. Nech na tomto mieste pristupujú putujúci ku sviatostiam, zvlášť ku Sviatosti zmierenia. Vtedy im bude dané svetlo a sila, o ktoré tak veľmi prosia.         

Panna Mária – Vládkyňa sveta, 

v osobnom posolstve 10. októbra 2004  sestre Agáte Burejovej.


 

Liečte sa Láskou

z Eucharistie

 

V znamení sv. Eucharistie a Dobrého pastiera sa niesla nedeľná sv. omša pri Brale dňa 17. apríla 2005. Na peknom slniečku sa tu zišlo niekoľko stovák pútnikov.

 

O vysluhovanie sviatosti zmierenia sa tu postarali traja duchovní otcovia (o. Milan Hvizdoš – na snímke, o. Anton Novobilský a o. Milan Šeliga), ktorí následne po modlitbách sv. ruženca (k Božiemu Milosrdenstvu, slávnostného a k slzám Panny Márie) ako aj modlitbe zasvätenia sa jej Srdcu koncelebrovali sv. omšu.

Prítomní mocne cítili Božiu prítomnosť a prítomnosť Panny Márie, našej milovanej Matky.

Pripomeňme si základné myšlienky - povedal úvodom sv. omše o. Milan Šeliga -  sme volaní prosiť za povolania, rehoľné, misijné. Matka Božia sa určite veľmi teší, že odpovedáme na jej pozvanie, že sem prichádzame, na toto požehnané miesto v tejto rozhodujúcej dobe.

 

Proste Pána žatvy

Drahí bratia a sestry,  dnes je nedeľa Dobrého Pastiera - povedal vo svojej homílii o. Milan Hvizdoš - Pán Ježiš hovorí: Nie vy  ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás. Už vás nevolám sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán.

 

Sv. omša pri Brale dňa 17. apríla 2005Nazval som vás priateľmi, lebo som vám povedal všetko, čo som počul od svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Kto vás počúva, mňa počúva,  kto vami pohŕda, mnou pohŕda, a kto pohŕda mnou, nie mnou pohŕda, ale tým, ktorý ma poslal.

Pán Ježiš dodal: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy.“ 

Keď si Pán Ježiš vyberal Petra, spýtal sa ho: Peter, miluješ ma viac ako títo?  Peter odpovedal: „Pane ty vieš všetko, ty vieš že ťa milujem.“ „Pas moje baránky, pas moje ovečky.“

Prosme za budúceho Sv. Otca, aby to bol človek, ktorý miluje Pána Ježiša  viac ako my... Aby mal silu  utvrdzovať nás vo viere, vydávať svedectvo a podľa neho aby sme vydali  to svedectvo aj my.

 

S krížom a s Máriou

Nech je pochválená a velebená bez prestania Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, od toho času až na veky - povedal v adorácii o. Šeliga - v tomto Roku Eucharistie náš zosnulý milovaný pápež Ján Pavol II. nás pozýval kontemplovať, rozjímať tajomstvo najvznešenejšej Božej prítomnosti v Oltárnej sviatosti.

Približovať sa krok za krokom k Ježišovi, ktorý sa tak ponížil, že zostáva pod závojom chleba a vína. Božské Srdce, zverujeme ti všetkých biskupov  a  kňazov.  Naša Matka nás pozýva týmito slovami: Liečte sa láskou z Eucharistie. Je pre vás. Buďte zhovievaví k sebe a milujte modlitbu. Zamilujte si Boha. Nedajte sa. Nedajte zahynúť duši.  Boh je silný. On je vládcom. Milujte a odpúšťajte. 

Majme otvorené srdcia, ktoré bojujú - povedal po požehnaní Sv. Oltárnou o. Šeliga - srdcia, ktoré nespia. Je tu rozhodujúca doba. Iba slepý a zatvrdilý človek nereaguje na výzvy neba. Ľudí, vzdialených  od posväcovania sa, z celej duše odovzdávajte. Buďte trpezliví. Je potrebné vystúpiť na kríž.  Príklad nám dal nevinný ukrižovaný Spasiteľ. Bez kríža sa mnohé veci nedajú zvládnuť. Iba  s krížom a  v rukách Máriiných.

 

Proste, dôverujte a milujte

V týchto minútach sa kardináli schádzajú do konkláve  - prihovoril sa pútnikom pri Brale aj o. Anton Novobilský (na snímke) -  prosme  Ducha Svätého, Nepoškvrnenú Matku,  Matku Cirkvi, Nevestu Ducha Svätého, aby vo voľbe kardinálov bola vôľa Božia. Všetko obetujte Bohu na kríži a vložme  do jeho rán. Nech v nás a okolo nás vládne kráľovstvo lásky. Ak sú problémy, vystrite ruky  k Ježišovi a povedzte:  Ježišu,  už nemám sily, už nemám trpezlivosti, už nevládzem.

Ježiš čaká kým toto povieš: Pane, pomôž! On chce pomáhať. Ježiš má milosti pre celý svet. Len proste, dôverujte a milujte...

Pozývam vás  - lúčil sa s pútnikmi o. Milan Šeliga -  na stretnutie 17-teho mája. Mária si to želá a prosí nás. Prichádzajte, povzbudzujte sa. Zachraňujte duše.  Chcem sa  poďakovať všetkým , ktorí sa postarali o to, že sem môžeme prichádzať, že je tu pripravené miesto, kvety, svetlo a úcta. Pán Boh zaplať...

* * * * * * * *

 

Z posolstva Panny Márie – Vládkyne sveta  (17.  apríla  2004),  prečítaného sr. Agátou na obr., 17. apríla 2005:

Nebo za vás bojuje

 

Ľud môj milovaný!

Zdvíham svoj hlas k tomuto národu a úpenlivo žiadam o obrátenie vašich myslí, túžob i sŕdc k Trojjedinému Bohu. Nebuďte zatvrdilí! Svoje srdcia otvorte a vpustite nás dnu...

Radujte sa, lebo Boh zhliadol na vašu biedu sŕdc, ktoré sú spútané satanom. Roztrhnite reťaze hriechu a akéhokoľvek zla, nepokoja a nelásky... Liečte sa Láskou z Eucharistie. Je pre vás. Milujte modlitbu sv. ruženca, lebo to je zbraň na odstránenie okov, ktoré vás spútavajú. Chcem vás oslobodiť...

Boh je silný. On je vládcom. Nedajte sa. Nedajte zahynúť duši! Milujte a odpúšťajte. Hľaďte na Krista a bude vám daná sila z Neba. Nebo za vás bojuje! Milovaní, žehnám vás...

 

Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pri Brale:

Moja najmilovanejšia Panna Mária, Vládkyňa sveta a Kráľovná neba i zeme. Tebe sa dnes zasväcujem, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, ktoré víťazí nad démonom. Tvoje víťazstvo je isté. Aj naše - v spojení s tebou a tvojím Synom, Ježišom Kristom.

Odovzdávam sa ti úplne pre časnosť i večnosť. Riaď moje kroky a pomáhaj mi v hodine smrti. Nedaj mi zahynúť v temnote zla, ktoré je také silné.

Ty si víťazstvom pre moje doráňané, hriechom spútané srdce. Vysloboď ma, Matka drahá. Som tvoje dieťa a celé sa ti odovzdávam. Chráň a posilňuj ma, moja milovaná Mária.

Ďakujem ti za lásku a starostlivosť o duše.   Amen!       

Anton Selecký

máj 2005
rubriky/články:
Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Život a smrť Karola Wojtylu  
Výročie  
Zaujalo nás / Aktuálny sviatok  
Slovo mladých  
Svedectvo / Spomienka   
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne