Príkaz pátra Pia

 

Mária Valtorta  (14. 3. 1897 - 12. 10. 1961) patrí k najvýznamnejším omilosteným dušiam.

Vo všetkej pokore sa plne odovzdala do služieb Ježišovi.

Posledných 28 rokov svojho života bola trvalo pripútaná na lôžko. Tu napísala hlavne dielo „Poéma o Bohu Človeku“ o živote Ježiša Krista a živote Jeho Najsvätejšej Matky, čo jej Ježiš dával vidieť a aj jej diktoval mnohé komentáre.   

Mária Valtorta sa narodila 14. marca 1897 v Caserte pri Neapoli. Mária, jediné dieťa, priľnula k otcovi - vojakovi. Matka jej vôbec nerozumela a od detstva s ňou zachádzala neobyčajne tvrdo, až kruto.

V roku 1920 bola Mária svedkyňou pouličnej demonštrácie, pri ktorej ju jeden surovec prudko udrel do chrbta. Následok - postupné ochrnutie dolných končatín.V roku 1924 sa s rodičmi  presťahovala do Viareggia. Tu sa po vzore sv. Terezky z Lisieux ponúkla Ježišovi ako obeť za hriešnikov. Odvtedy sa jej stav zhoršoval. Začala trpieť aj ťažkými srdečnými záchvatmi.

V roku 1934 bola trvalo pripútaná na lôžko, až do svojej smrti. Veľkú oporu mala vo svojom duchovnom vodcovi, otcovi Romualdovi Miglioriovi O.S.M., ktorý šíril jej spisy. Tak sa dielo dostalo až pápežovi Piovi XII., ktorý prehlásil: „Vytlačte dielo, tak, ako je, kto ho bude čítať, ten pochopí!“

Okrem základného desaťzväzkového  diela Poéma o Bohu Človeku bolo postupne vydávaných ďalších 7 zväzkov - komentáre ku Starému a Novému zákonu, životy niektorých svätcov, komentár ku Epištole sv. Pavla Rimanom a autobiografiu. Mária podstupovala stále neznesiteľnejšie utrpenie ako bezvýhradná Ježišova obeta. 


Zomrela 12. októbra 1961. Jej telesné pozostatky sú od roku 1973 uložené v kláštornej kaplnke baziliky St. Annunziata vo Florencii.

Duchovná dcéra pátra Pia Mrs. Elisa Lucci z Forli sa pýtala rok pred smrťou svätého pátra Pia: „Páter Pio, počula som o knihách Márie Valtorty. Odporúčate mi ich čítať?“ Páter Pio odpovedal: „Nielenže vám ich odporúčam, ale vám ich prikazujem čítať!“

Arcibiskup Alfonso Carcini, vtedajší sekretár pápežskej kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie podáva správu o celom diele vizionárky: „Preskúmané a povolené.“

Kardinál Ratzinger v súkromných listoch potvrdzuje, že toto dielo nemá chyby voči učeniu Cirkvi, alebo morálke (biskup Roman Danylak). Biskupská konferencia Talianska potvrdzuje to isté, čo je zrejmé z jej korešpondencie so súčasným vydavateľom Dr. Emiliom Pisanim.

Hlavný dôvod, prečo bolo Valtortino dielo napísané, udáva v záverečnom komentári sám Ježiš: „Prebudiť u kňazov a laikov lásku k Evanjeliu a k tomu, čo sa vzťahuje ku Mne. Predovšetkým obnoviť lásku k mojej Matke, v ktorej modlitbách je obsiahnuté tajomstvo spásy sveta. Mária dala svetu Spasiteľa. A opäť jej prostredníctvom obdrží svet spásu. “

Pramene: František Press: Na konci času, Život Panny Márie,

Mariánske nakladateľstvo, Brno a iné.


 

Triumf dvoch Sŕdc - pokračovanie posolstiev pre Carol Ameche (USA)

Modlitba, pokánie, pôst!

 

Panna Mária:

Drahé srdcia môjho Nepoškvrneného Srdca, môjmu materinskému Srdcu robí dobre, keď vidí moje deti na adorácii môjho Syna... Príde čas, keď tento luxus už nebudete mať. Je to poklad milostí, ktorý sa vylieva vo všetkej hojnosti podľa potreby na každého z vás. On miluje hľadieť na vás, ako vy hľadíte na neho s toľkou láskou vo vašich srdciach. Celé nebesia sa spájajú s každým z vás v tejto adorácii.

Život v Ježišovi

Ježiš:

Najdrahšie deti, musíte si pamätať, že skutočný život je žiť časť večnosti tu a teraz... Ale budem pre vás všetkým, ak mi dáte svoju vôľu, ak mi dáte svoje srdcia, svoje duše, aby som v nich pôsobil - pretože iba ja viem, ako a čo vaša duša potrebuje - začínate pociťovať chuť večného života...

Každá iná bytosť, ktorá nás nezahŕňa do svojho života, je nezrelá, neskutočná a úplne prázdna, odchýlená od skutočnosti, pre ktorú bol človek stvorený.

Keď mi dovolíte, aby som úplne vo vás žil a konal... potom skutočne preberáte Srdce a myseľ Krista. Vaše svetlo je potom mojím svetlom, žiari jasne do celého sveta, ktorý je v takej temnote a tak potrebuje moje svetlo. Moje slová sú pravda a nikdy nepotrebujú vysvetlenie človeka. Ja všetko vysvetlím každému srdcu, keď ma o to požiada a keď hľadá pravdu. Nemali by byť nijaké ľudské úsudky o mojej pravde, iba to, čo ste počuli odo mňa.

Ja stále čakám v srdciach, ale zriedka je niekto iba so mnou, aby ma počúval v tichu toho tajomného miesta vo vašich srdciach, ktoré patrí mne a iba mne. Chcem, aby ste sa nebáli. Strach (okrem svätej bázne pred Bohom) je hlúpy, pretože vy musíte vo všetkom dôverovať Bohu... Ja som váš Ježiš, ktorý k vám hovorí. Vedzte, že bez zrady, boja, posudzovania a bolesti odmietania a výsmechu nemôžete skutočne prežívať ten život, ktorý som ja žil na zemi. Všetkých privádzam do oblasti lásky tak, že si najprv uvedomia prázdnotu a bolesť života vo svete Zlého. On je knieža lží a robí všetko, čo môže, aby rozdeľoval, prekážal a miatol... Toto je zlo, ktoré bude porazené víťazstvom môjho návratu...

Teraz je človek vnútorne rozorvaný. Ale v ohni mojej lásky sa vytavíte do perfektnej formy. Vlejem vás do formy vytvorenej podľa mojej Matky a zostanete tam dovtedy, kým si nezvyknete na tento nový spôsob čistenia bytia. Potom vás môžem opäť vyslať do sveta, aby ste svedectvo o mne a o mojej Matke prinášali ešte viac ľuďom. Budete tak účinnejšími nástrojmi vôle môjho Otca. Tešte sa, že vám Duch Svätý ukazuje nové spôsoby pokánia a získania milostí a odpustenia.

Ako to, že tak dlho trvá premena človeka, napriek toľkým modlitbám a poslušnosti voči našim žiadostiam? Na to je iba tá odpoveď, že treba v pokore prijať svoje slabosti a prosiť  o moje milosrdenstvo. Práve tieto slabosti privádzajú každého z vás ku mne a sú príležitosťou pre hlbšiu lásku a vďačnosť z hĺbky vášho srdca. Ako ste len milované, najdrahšie deti môjho Srdca... Dovoľte mi odteraz postarať sa o všetko vo vašom živote. Odovzdajte sa úplne do vôle môjho Otca a vzdajte sa mu a odovzdajte mu svoje starosti. Prichádzajte k mojim sviatostiam s hlbokou dôverou, že ste očistení a uzdravení ešte do väčšej miery.

Moja Matka vám posiela svoju vďačnosť a lásku. Ja som váš Ježiš, ktorý chváli a miluje Otca silou obsiahnutou iba v Najsvätejšej Trojici. Na tejto jednote budú mať účasť mnohí z vás, ktorí sa modlia a čakajú s bdelou poslušnosťou.

 

Duše v stave milosti

Ježiš:

Dušiam ukážeme, čo majú robiť, aby zostali v stave milosti. To bude najcennejšie pre vašu spásu i spásu mnohých, ktorí vás vyhľadajú, keď osvietenie - malý súd - príde z milosti lásky a milosrdenstva Otca. Potom bude čas pre všetkých, ktorí veria a chcú sa zjednotiť, aby sa zmobilizovali a pripravili na vedenie všetkých duší, ktoré vás vyhľadajú. Musíte sa zamerať na mňa, na vašu dôveru vo mňa a vašim cieľom musia byť duše. Musíte teraz dokončiť vaše umieranie sebe, veciam sveta. Musíte sa usilovať byť úplne jedno vo mne a nabrať moju myseľ a moje Srdce. Keď zomriete sebe a tomu, čím ste boli, budem ja vo vás úplne žiť. Moja láska a prítomnosť tu bude vždy pre vás.

 

Príprava na budúce udalosti

Ježiš:

Hovorte všetkým, ako veľmi potrebujú našu pomoc a ochranu. Naučte sa nedôverovať sebe – to je veľký dar  od môjho Otca v rámci osvietenia.

Budúce udalosti sú príliš vážne, príliš nebezpečné, príliš preplnené útokmi Zlého, aby ste ich mohli zvládnuť sami, bez neustáleho spoliehania sa na našu milosť, našu silu, našu múdrosť, našu pomoc v každej chvíli.

Každá udalosť je navrhnutá, aby vás všetkých priviedla bližšie k Trojjedinému Bohu v láske a podriadení sa Božej vôli. Moji maličkí, to bude možné, ak sa zbavíte slabostí a hriešnosti.

Tento svet drieme vo falošnom pocite bezpečnosti. Bude to prevratná udalosť, keď každý maličký môjho Otca uvidí stav svojej duše. Modlite sa za to! Je také dôležité, aby sa vtedy  prijala pravda! Potreba viesť vaše srdcia a rozhodnutia bude najväčšia od počiatkov ľudstva. O tých, ktorí sa odmietnu zmeniť a robiť pokánie, sa postará môj Otec skrze nášho Ducha. Nestarajte sa o nich. Šetrite si energiu pre tých, ktorých srdcia sa otvoria vašim slovám a príležitosti zmierenia a návratu k svojmu Bohu, Stvoriteľovi, Spasiteľovi a Láske. Budú to dlhé a vrúcne hodiny, ktoré bude treba stráviť za nich. Pamätajte na načerpanie nových síl a obnovu ducha predo mnou v Najsvätejšej sviatosti. Musíte zomrieť sebe a stať sa ničím v očiach sveta. Aké zázraky a premeny sa budú diať! Viem, že je ťažké žiť v úplnej pokore a poslušnosti, ale ak sa o to budete stále pokúšať, príde milosť a dokoná všetko podľa môjho plánu a mojej vôle. Nikdy, nikdy vám nenaložím viac ako zvládnete. Vždy som a budem vám tak blízko ako dych, ktorý vdychujete. Ja som váš život. Vy ste moji a ja som váš.

Povzbudzujem vás, deti moje, k viac modlitbám, častej spovedi, uzmiereniu našich Sŕdc, k dennej svätej omši a prijímaniu, dennej návšteve mňa v Najsvätejšej Sviatosti.

Diela môjho milovaného pápeža Jána Pavla II., z ktorých každé je monumentálne, majú veľký význam pre moje deti. Dôležité je tieto slová žiť ako moju vôľu skrze moje Božie milosrdenstvo ...

 

Panna Mária:

Najdrahší maličkí môjho Nepoškvrneného Srdca,... teraz je čas, o ktorom sa píše vo Svätom písme, kde sa predpovedá príchod draka, príchod šelmy a nebezpečenstva pre všetky deti Zeme.

Duch Svätý vyleje na svet nespočetné dary a milosti. Každý z vás ich musí prijať, strážiť a živiť, pretože množstvo zla vo svete rastie. Modlitba, pokánie, pôst! Niet nikoho, kto by sa nemohol vzdať tých mnohých bezvýznamných „dôležitých“ malých dobier a záľub, ktoré si stále užívate. Už nečakajte ani minútu, moji drahí. Verte, že každý skutok popretia vašich vlastných túžob mocne zasahuje vašu dušu. To nielenže pomôže iným otvoriť sa ponúkaným milostiam, ale zvyšuje to vašu vlastnú disciplínu pre prichádzajúce dni, v ktorých sa budete musieť zaobísť bez mnohých vecí. Považujte to všetko za prostriedok pripravujúci vás ísť priamo do neba v pravom čase a žiť šťastne so všetkými, ktorí vás čakajú v nebi. My zvíťazíme, moji drahí, nezabudnite na to ani na okamih. Otec na nebesiach žehná svojich kňazov hojnosťou, aby mohli pre vás urobiť, čo je potrebné v zmysle jeho vôle.

Som vďačná za moju armádu milujúcich poslov a vojakov, ktorí v radosti a nádeji čakajú, že svet vojde do konečných bojov pred Druhým príchodom môjho Ježiša.   

(Pokračovanie)

apríl 2006
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia Kráľovnej pokoja  
Misia Kráľovnej pomoci  
Misia Matky všetkých kresťanov  
Svedectvá Garabandalu  
Ostro sledovaná stopa  
Slovo mladých / Aktuálne z Ruska  
Svedectvo / Rozhovor  
Poéma o Bohu Človeku  
Z redakčného stola / Veľkonočné zvyky
Mária Valtorta / Na zamyslenie
Zaujalo nás / Boli sme pri tom
Polemika / Prečítali sme si  
Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne