Nie ste hodní nazývať sa služobníkmi oltára, ak nemilujete svoju Matku,  ak neveríte mojim slovám. A ešte ľud - svojich veriacich - odvraciate od nábožnosti a úprimnej snahy  po dokonalosti. Mnohí ste im na pohoršenie... Spamätajte sa! Ste za tieto duše zodpovední! Vaša spása závisí od vašej snahy priviesť ich k spáse.. Uvedomte si, aké veľké úlohy sú vám zverené!

         Panna Mária - Vládkyňa sveta, pri Brale, Sečovce, 17. septembra 2003

 

Z reči sv. Augustína - biskupa „O pastieroch“

Evanjelium nie je tovar

 

Milí priatelia, prinášame druhú časť príspevku

o. mgr. Milana Hvizdoša, správcu farnosti Harichovce. Príspevok z reči sv. Augustína jasne dokumentuje nielen dobový problém životnej existencie kňazov, ale zároveň dopĺňa a vysvetľuje posolstvá, ktoré Panna Mária – Vládkyňa sveta – povedala pri Brale v Sečovciach a ktoré vzbudili nevôľu a protesty. Zodpovednosť Cirkvi v dnešných časoch je však príliš veľká na to, aby sa o týchto problémoch mlčalo.

                (anse)


 

Keď bol raz sv. Pavol ako väzeň pre vyznávanie pravdy vo veľkej núdzi, poslali mu bratia výpomoc. On im poďakoval a v odpovedi napísal: „Dobre ste urobili, že ste prejavili účasť na mojich potrebách. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám. Viem oplývať a viem i núdzu trieť. Všetko môžem v tom, ktorý ma posiľňuje.  A predsa ste dobre urobili, že ste mi poslali, čo som potreboval.“

Aby ukázal, o čo mu šlo pri dobre, ktoré mu preukázali a že nie je z tých, ktorí pasú seba a nie ovce, neraduje sa tak z toho, že pomohli jemu v núdzi, ale im blahoželá k plodnosti.

Tí, čo nemôžu urobiť to, čo Pavol, aby sa vlastnými rukami prebili životom, majú si na udržanie života brať mlieko od oviec, ale nesmú pritom zabúdať na slabosť oviec. Nech v tom nehľadajú vlastné výhody, aby sa nezdalo, že hlásajú evanjelium, aby si pomohli z vlastnej biedy.  Nech sprostredkujú svetlo pravdivého slova na osvietenie ľudí. Veď sú ako lampy, ako hovorí: „Bedrá majte opásané a lampy zažaté. “ A „Nik nezažne lampu a nepostaví ju pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na Nebesiach.“

Evanjelium nie je niečo na predaj, akoby sa ním dalo platiť za obživu, ktorú dostávajú tí, čo ho hlásajú. Keby ho takto predávali, predávali by veľkú vec za „bagateľ“. Od ľudu nech prijímajú podporu v núdzi, od Pána však odmenu za službu. Ľud nie je schopný odmeniť tých, ktorí mu slúžia v evanjeliovej láske. Oni však očakávajú mzdu od Toho, koho ľud pasú.

Čo sa vytýka pastierom? Z čoho sú obviňovaní? Že mlieko zobrali a vlnou sa odiali, ale o ovce sa nestarali. Hľadali vlastné záujmy a nie záujmy Ježiša Krista...

 

Byť vzorom veriacich

Je málo zdravých a vykŕmených oviec, t.j. posilnených pokrmom pravdy a ktoré dobre využívajú pastviny z Božieho daru. Ale zlí pastieri nedbajú o ne. Nestarajú sa o choré a slabé, blúdiace a stratené. Ešte aj zabíjajú silné a tučné. Ako ich zabíjajú? Zlým životom. Tým, že dávajú zlý príklad.

Nie bezdôvodne Pavol povedal svojmu žiakovi, ktorý vynikal nad ostatnými žiakmi: „Vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov a buď vzorom veriacim“.

Lebo aj silná ovca, vidiac, že predstavený žije zle, odvráti oči od Pánových pravidiel a začne si hovoriť. Ak môj predstavený žije takto, kto som ja, že nemôžem robiť to, čo on? A to zabije silnú ovcu... Ak ovce žijú a sú vďaka Pánovmu slovu silné, nech sa držia toho, čo hovorí Pán:  „Robte, čo hovoria, ale podľa ich skutkov nerobte...“. Pretože ten, kto zle žije pred očami ľudu, zabíja toho, kto sa na neho pozerá... 

(pokračovanie nabudúce)

Mgr. Milan Hvizdoš


 

Pražské Jezuliatko

 

Úcta k Pražskému Jezuliatku sa  zrodila v srdciach sv. Terézie z Avily, (+1582) a sv. Jána od Kríža (+1591), ktorí ho odovzdali Rádu bosých karmelitánov  ako duchovný poklad.

V roku 1628 sa novým spôsobom rozšíril v sotva založenom pražskom Karmeli. Bosí karmelitáni začali uctievať vo svojom chóre sošku Dieťaťa Ježiša, dar šľachtičnej Polyxeny z Lobkovic a pripomínali si tak slová evanjelia: „Ak nebudete ako jedno z týchto detí, nevstúpite do nebeského kráľovstva“ (Mt 18,3).

Od tej doby prinútilo veľké množstvo získaných milostí a dobrodení tisíce osôb k tomu, aby uctievali túto sošku, nazvanú Pražské Jezuliatko.

V roku 1889 založil otec Leopoldo Beccaro, ktorý predtým ako misionár rozšíril úctu k Jezuliatku v Kerale (južná India), karmelitánsky konvent v Arenzane, blízko Janova (Taliansko).

Pražské Jezuliatko tam bolo uctievané v jednej kaplnke až do r. 1905, kedy sa na základe rastúcej úcty k Dieťaťu Ježišovi začal stavať mohutný chrám.

Sv. Terézia z Lisieux (1873-1897) uctievala sošku Pražského Jezuliatka, ktorá bola umiestnená nad svätostánkom v noviciátnej kaplnke.

 

Sv. Terezia Benedikta (Edith Steinová 1891-1942) navštívila Kostol Panny Márie Víťaznej v Prahe a taktiež mala veľkú úctu k Pražskému Jezuliatku.

Aby si s nami mohol byť v kontakte, na požiadanie zašleme dvojmesačník Misionářské přátelství a ďalšie kópie novén.

Bosí karmelitáni, Karmelitská 9, 118 00 Praha 1

Tel.: +420 2 57533646, e-mail: pragjesu@login.cz

http://karmel.at/prag-jesu

Je možné tiež žiadať  sošky a korunky Pražského Jezuliatka.

Ó, božské, milostné Pražské Jezuliatko, spas nás!

Ó, Ježišu, ktorý si povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám!“ Na príhovor Panny Márie, Tvojej Najsvätejšej Matky, klopem, hľadám a prosím, aby moja modlitba bola vypočutá. (Predneste svoju prosbu)

Ó, Ježišu, ktorý si povedal: „Čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, dá vám to.“ Na príhovor Panny Márie, Tvojej Najsvätejšej Matky, skromne a najnaliehavejšie prosím, aby moja modlitba bola vypočutá. (Prednes svoju prosbu)

Ó, Ježišu, ktorý si povedal: „ Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ Na príhovor Panny Márie, Tvojej Najsvätejšej Matky, som si istý, že moja modlitba bude vypočutá. (Predneste svoju prosbu)

(Táto novéna sa má modliť v rovnakom čase po 9 po sebe nasledujúcich dňoch)

 

Svetová spoločnosť živého ruženca pre Česko, Moravu a Slovensko Zdislava Filoména Chvátalová, Kafkova 20, 160 00 Praha 6 - Dejvice.

 

Modlitba k zázračnému Jezuliatku

Ó, moje Jezuliatko, k Tebe sa obraciam a prostredníctvom Tvojej Panenskej Matky, padajúc na tvár, Teba vzývam, pomôž mi v mojich potrebách - veď Tvoja ruka je všemocná.

V Teba vkladám svoju nádej, dovoľ, aby som našiel milosť v Tvojom Srdci. Milujem Ťa celým svojím srdcom a celou svojou dušou, očisti ma, prosím, od mojich hriechov. Sľubujem, že Ťa nikdy neobrazím a po celý svoj život Ti budem verne slúžiť. Obetujem Ti svoje telo a svoju dušu, prijmi ma do svojich služieb!

Svoj kríž ponesiem z lásky k Tebe, ktorý si ma miloval až po smrť. Z lásky k Tebe milujem svojho blížneho ako seba samého tak, ako si nám to kázal.

Ó, moje Jezuliatko, padajúc k zemi, zbožňujem Ťa a pre Tvoju veľkosť Ťa zvelebujem! Zbav ma mojich terajších i budúcich úzkostí, aby som Ti z celej duše vďaky vzdával.

Daj, aby som Ťa v nebi s Pannou Máriou, sv. Jozefom, v kruhu Tvojich anjelov, stále vídal. Amen.       (Cirkevne schválené)

 

Čo znamená PRAŽSKÉ JEZULIATKO pre našu súčasnosť?

Na základe sľubu, že pri dôveryhodnom a láskyplnom uctení jedlo nikdy nebude chýbať, mala by mať táto soška prístup do každého rodinného kruhu a nájsť tam svoje domovské právo.

Stačia aj vystavené obrázky Pražského Jezuliatka.

Je známe, že v r. 1741, keď bola Praha obsadená nepriateľskými mocnosťami, sa nekonalo žiadne plienenie. Historik píše: „Nikdy mesto, o ktoré sa bojovalo, netrpelo tak málo.“ A čo urobili ľudia? Pripli na všetky domové dvere obrázky Pražského Jezuliatka. Mali by sme si  pripomenúť, že pri všetkých súčasných pohromách, či už sú duchovné, duševné alebo telesné, nesmie nastať stav beznádeje.

Milostiplné Dieťa udeľuje požehnanie v každej životnej situácii:

1. Na smrť chorému pacientovi dopomôže skrze Cirkev k novým oživujúcim silám a prináša bohaté plody v kňazskom a rehoľnom stave.

2. Zničí všetky nepriateľské sily, usmrcuje „bacila nového veku“ - new age.

3. Chráni pred morálnym úpadkom, akým je sexualita a pornografia.

4. Pomáha všetkým nešťastným a depresívnym, zúfalým, závislým na drogách a kandidátom samovraždy a necháva im možnosť opäť nájsť zmysel života a chuť žiť.

5. Vytvára pokoj v rodinách a na pracoviskách.

6. Necháva znova rozkvitať materinskú lásku, takže ukončí vraždy nenarodených  detí.

7. Pomáha pri bezdetnosti.

8. Poskytuje pomoc aj pri dnešných postihnutiach, ako je infarkt srdca, rakovina, AIDS a pri všetkých iných ťažkých chorobách.

V každom kostole a v každom dome by malo „Pražské Jezuliatko“ práve v týchto démonických temných časoch vystierať k nám svoje nápomocné ruky!

 

Pripravila: Viera Koleková

Ilustračné foto: (a)

 


 

Omša s Pannou Máriou

 

Táto udalosť sa udiala v Clermonte. Deň sa skončil a zbožný Bonnet sa ešte modlil, kým kostolník chodil po kostole svätého Michala a hrkotal kľúčmi. Potom nastalo ticho. Dvere boli zatvorené a dobrý biskup nič nezbadal, lebo vnímal iba ticho vo svojej duši; zázračné ticho, v ktorom počuť hlasy z neba.

 

Zrazu ho obklopili spevy, spevy, ktoré nepochádzali zo zeme. Kostol sa naplnil jasom. Svätý muž zodvihol hlavu a videl, ako sama Panna Mária zostupuje k oltáru. Bola veľmi krásna. Nedalo sa povedať, či jej šaty boli ružové, biele alebo modré; podobali sa na kryštáliky snehu vyzdobené tisíckami žiarivých odbleskov. Okolo Márie bol zástup bielych mužov: anjelov.

Pri oltári sa zrazu objavil trón a Mária sa  posadila, zatiaľ čo anjeli pripravili všetko na svätú omšu. Oltár bol ozdobený kvetmi, sviečky zažaté, tymián dymil v kadidle, misál bol otvorený a poznačený záložkou zo zlata. Ale anjeli sa predsa len pýtali: „Nie je tu kňaz. Kto bude slúžiť?“

Mária s úsmevom odpovedala: „Môj služobník Bonnet nie je ďaleko.“

Boží muž sa bál všetkých týchto zázrakov. Aby zachránil svoju pokoru, schoval sa naivne za veľký stĺp, akoby si myslel, že anjeli by ho nevedeli nájsť. Ale, ako hovorí kronika, „anjeli slúžiaci Márii sa  ľahko ujali utečenca!" Priviedli ho k ich Kráľovnej.

„Bonnet, chcem, aby si teraz slúžil svätú omšu.“ Pochopiteľne, mohol iba poslúchnuť, ale chvel sa na celom tele. Anjeli ho obliekli do rúcha a potom slúžili omšu. City svätého Bonneta sa postupne utíšili. Spomenul si, že anjeli sú vždy blízko svätostánku, pri oltári, kde sa završuje svätá obeta a že najväčším zázrakom je, že Boh sám zostupuje na oltár, čo sa deje pri každej svätej omši. Po ukončení omše si Bonnet vyzliekol omšové rúcha. Panna Mária mu darovala ornát a potom všetko zmizlo...

Pripravil: Michal Hargaš

 

Litánie k svätému Michalovi

Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, uslyš nás. Kriste, vyslyš nás.

Otče, z nebies Bože, zmiluj sa nad nami, Synu, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami, Duchu Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami,

 

Svätá Trojica, jeden Bože, zmiluj sa nad nami,

Svätá Mária, Kráľovná anjelov, oroduj za nás

Svätý Michal, archanjel,* oroduj za nás.

Svätý Michal, vodca všetkých anjelov, *

Svätý Michal, naplnený Božou múdrosťou,

Svätý Michal, slávne knieža,

Svätý Michal, silný v boji,

Svätý Michal, postrach démonov,

Svätý Michal, víťaz nad satanom,

Svätý Michal, naša pomoc v boji proti zlu,

Svätý Michal, Knieža nebeského vojska,

Svätý Michal, verný služobník Boha,

Svätý Michal, Boží posol,

Svätý Michal, anjel pokoja,

Svätý Michal, strážca raja,

Svätý Michal, opora Božieho ľudu,

Svätý Michal, strážca a patrón Cirkvi,

Svätý Michal, dobrodinec národov, ktoré ťa uctievajú,

Svätý Michal, ktorého modlitba vedie do neba,

Baránok Boží ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Bož, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Oroduj za nás, svätý Michal archanjel,

R: aby sme sa stali hodní  prisľúbeníKristových.

 

Modlime sa:

Všemohúci a večný Bože, ty si svätého Michala ustanovil za strážcu Cirkvi a raja, daj na jeho orodovanie, aby Cirkev splnila svoje poslanie, aby vo svete vládol pokoj a spravodlivosť a nám daruj milosť v tomto živote a slávu vo večnosti. Skrze Krista, nášho Pána.     Amen.

február 2005
rubriky/články:
Na linke M Rosy / Do vašej pozornosti  
Misia Vládkyne sveta  
Misia Nepoškvrnenej Čistoty  
Misia kráľovnej pokoja  
Aktuálne / Panna Mária Don Gobbimu  
Zaujalo nás / Pripomíname  
Náš rozhovor  
Slovo mladých  
Zo života svätých  
List z Ukrajiny / Napísali ste nám  
Krátke správy / Rôzne