Medžugorie, posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2013: Vediem vás k obráteniu, I lead you towards conversion

255

„Drahé deti!  Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť byť s vami, a viesť vás k obráteniu. Každý deň zasievam a pozývam vás k obráteniu, aby ste boli modlitbou, pokojom, láskou, pšenicou, ktorá keď umiera, rodí stonásobne.

Neprajem si, drahé deti, aby ste museli ľutovať toho všetkého, čo ste mohli, a nechceli. Preto, drahé deti, povedzte opäť s nadšením: Chcem byť pre druhých znamením!

Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. augusta 2013

Poselství, 25.srpna 2013

„Drahé děti!
I dnes mi Nejvyšší dává milost být s vámi a vést vás k obrácení. Každý
den zasévám a zvu vás k obrácení, abyste byli modlitbou, pokojem, láskou,
pšenicí, která když umírá, rodí stonásobně. Nepřeji si, drahé děti, abyste
museli litovat toho všeho, co jste mohli, ale nechtěli. Proto drahé děti,
řekněte znovu, s nadšením: “Chci být pro druhé znamením“.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Poruka, 25. kolovoz 2013

„Draga djeco! I danas mi Svevišnji daje milost da sam s vama i da vas
vodim prema obraćenju. Svakim danom ja sijem i pozivam vas na obraćenje,
da budete molitva, mir, ljubav, žito koje umirući rađa stostruko. Ne želim
da se vi, draga djeco, kajete za sve ono što ste mogli a niste htjeli.
Zato, dječice, iznova s poletom recite: „ Želim biti znak drugima“. Hvala
vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Botschaft, 25. August 2013
„Liebe Kinder! Auch heute gibt mir der Allerhöchste die Gnade, bei euch zu
sein und dass ich euch zur Bekehrung führe. Jeden Tag säe ich und rufe
euch zur Bekehrung auf, damit ihr Gebet, Friede, Liebe seid und das
Weizenkorn dass sterbend hundertfach Frucht bringt. Liebe Kinder, ich
möchte nicht, dass euch all das reut, was ihr gekonnt hättet, aber es
nicht wolltet. Deshalb, meine lieben Kinder, sagt von neuem mit
Begeisterung: „ Ich möchte den Anderen ein Zeichen sein“. Danke, dass ihr
meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. agosto 2013
„Cari figli! Anche oggi l’Altissimo mi dona la grazia di essere con voi e
di guidarvi verso la conversione. Giorno dopo giorno Io semino e vi invito
alla conversione perché siate preghiera, pace, amore e grano che morendo
genera il centuplo. Non desidero che voi, cari figli, abbiate a pentirvi
per tutto ciò che potevate fare e che non l’avete voluto. Perciò,
figlioli, di nuovo con entusiasmo dite: “ Desidero essere segno per gli
altri”. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Message, 25. août 2013
« Chers enfants, aujoud’hui encore, le Très-Haut me donne la grâce d’être
avec vous et de vous conduire vers la conversion. Chaque jour, je sème et
je vous appelle à la conversion, afin que vous soyez prière, paix, amour,
le grain qui en mourant porte du fruit au centuple. Je ne désire pas,
chers enfants, que vous ayez à regretter tout ce que vous pouviez faire et
n’avez pas voulu faire. C’est pourquoi, petits enfants, dites à nouveau
avec enthousiasme : « Je désire être un signe pour les autres. » Merci
d’avoir répondu à mon appel.»

Message, 25. August 2013
“Dear children! Also today, the Most High is giving me the grace to be
with you and to lead you towards conversion. Every day I am sowing and am
calling you to conversion, that you may be prayer, peace, love – the grain
that by dying will give birth a hundredfold. I do not desire for you, dear
children, to have to repent for everything that you could have done but
did not want to. Therefore, little children, again, with enthusiasm say:
‘I want to be a sign to others.’ Thank you for having responded to my
call.”