Medžugorie, Kráľovná pokoja, 25. júna 2012: Žite modlitbu v každom okamihu!

246

„Drahé deti!   S veľkou nádejou v srdci vás pozývam k modlitbe. Keď sa modlíte, deti moje, ste so mnou, hľadáte vôľu môjho Syna a žijete ju. Buďte otvorení a žite modlitbu v každom okamihu, aby vám bola korením  a radosťou vašej duše.   Ja som s vami a prihováram  sa za vás všetkých pred mojím Synom.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej  – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júna 2012

 Poselství 25.června 2012

„ Drahé děti!    S velikou nadějí v srdci vás zvu k modlitbě. Když se modlíte, děti moje, jste se mnou, hledáte vůli mého Syna a žijete ji. Buďte otevřeni a žijte modlitbu v každém okamžiku, aby vám byla kořením a radostí vaší duše.

Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás všechny před mým Synem.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.“

Poruka, 25. lipanj 2012

„Draga djeco! S velikom nadom u srcu i danas vas pozivam na molitvu. Ako molite dječice, vi ste sa mnom i tražite volju moga Sina i živite je. Budite otvoreni i živite molitvu i u svakom momentu neka vam ona bude začin i radost vaše duše. Ja sam s vama i za sve vas zagovaram pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Botschaft, 25. Juni 2012

„Liebe Kinder! Mit großer Hoffnung im Herzen rufe ich euch auch heute zum Gebet auf. Wenn ihr betet, meine lieben Kinder, seid ihr mit mir, und ihr sucht den Willen meines Sohnes und lebt ihn. Seid offen und lebt das Gebet, und in jedem Moment sei es für euch die Würze und Freude eurer Seele. Ich bin bei euch und ich halte für euch alle Fürsprache vor meinem Sohn Jesus. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. giugno 2012

„Cari figli! Con la grande speranza nel cuore anche oggi vi invito alla preghiera. Se pregate figlioli, voi siete con me, cercate la volontà di mio Figlio e la vivete. Siate aperti e vivete la preghiera; in ogni momento sia essa sapore e gioia della vostra anima. Io sono con voi e intercedo per tutti voi presso mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Message, 25. juin 2012

« Chers enfants, avec une grande espérance dans le coeur, aujourd’hui encore, je vous invite à la prière. Si vous priez, petits enfants, vous êtes avec moi, vous recherchez la volonté de mon Fils et vous la vivez. Soyez ouverts et vivez la prière; à chaque instant, qu’elle soit pour vous la saveur et la joie de votre âme. Je suis avec vous et j’intercède pour vous tous devant mon Fils Jésus. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Message, 25. June 2012

“Dear children! With great hope in the heart, also today I call you to prayer. If you pray, little children, you are with me and you are seeking the will of my Son and are living it. Be open and live prayer and, at every moment, may it be for you the savor and joy of your soul. I am with you and I intercede for all of you before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”