Marija Pavlovič v Bejrúte: Posolstvo Gospy pre Libanon

550

 „Keď som vás odkázala  k Panne Márii a spýtala sa jej, čo by chcela povedať ľuďom v Libanone,   povedala: „Nezabudnite, že ja som vaša matka a že vás milujem. “   Marija  Pavlovič – Lunetti , nedeľa 11. marca, Bejrút.

Obrovská hala  Bejrút fórum, ktorá sa nachádza asi štyri kilometre severne od mesta, bola plná na prasknutie.  Zišlo sa tu viac  ako  50.000 obyvateľov  rôzneho náboženského vyznania z Bejrútu i mimo neho (jedna skupina prišla zo susednej Sýrie a Jordánska). Aby sa zúčastnili  Dvojdňového modlitebného stretnutia, ktoré zorganizovalo združenie   Priateľov Márie Kráľovnej mieru, s požehnaním maronitského Patriachu, na počesť návštevy Marije Pavlovičovej – Lunettiovej v Libanone.

 

Priatelia Marie Kráľovnej mieru je organizácia založená Albertom Nassarom (už zosnulý) s cieľom šíriť posolstvo Medžugoria. Združenie, ktoré organizuje modlitebné stretnutia, bolo založené na základe Medžugorského programu, ako aj pútí do Medžugoria, ktoré umožnili tisícom Libanončanov po dlhé roky zažiť pokoj v tejto malej bosnianskej dedine a prijímať požehnanie Panny Márie.

Sana Nasar, dcéra Alberta a prezidenta združenia povedala : „Počas tých 25 rokov zjavení Kráľovnej pokoja sme pozývali medžugorských vizionárov, a sme bez seba od radosti, že jeden z nich, Marija, nakoniec prijala naše pozvanie.  Som   šťastná, že je jedným z troch vizionárov, ktorému sa Panna Márie ešte denne zjavuje „ 

Bejrút fórum bolo upravené na svätyňu v prednej časti s oltárom , zdobeným stovkami bielych kvetov. Na jednej strane stál zbor s hudobníkmi, a na druhej strane bola nádherná socha Panny Márie, Nepoškvrneného počatia. Niekoľko veľkých obrazoviek prenášalo dianie vo vnútri, aj mimo halu. Predné sedadlá boli pridelené osobám so zdravotným postihnutím.

O  18. 00 h. začal program modlitbou k Duchu Svätému a vyznaním ľútosti. Radostný sv. ruženec sa ľudia modlili v chorvátčine aj arabčine.  Marija Pavlovičová – Lunettiová pokľakla pred sochou Panny Márie. Keď Ruženec skončil,  pozvala ľudí, aby sa pripravili  na zjavenie. Potom kňaz predniesol zasväcujúcu modlitbu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu  Panny Márie.

Okolo 19. 45 sa Mariji zjavila Kráľovná pokoja. Marija ešte predtým povedala prítomným, že bude odovzdávať  všetkých ľudí v sále, ako aj ich prosby, Gospe. 

Vzhľadom k obrovskému počtu prítomných osôb nastalo pôsobivé ticho. Zjavenie Gospy trvalo päť minút a potom sa  Marija modlila Magnificat a Sláva Otcu. 


Nasledovala svätá omša. Bolo prítomných viac ako 50 kňazov,  mnoho rehoľníčok z rôznych  rádov. Sv. omša bola počas obidvoch modlitbových dní slávená biskupmi,  Mons Paul Boulusom v sobotu a Mons Antoine Andarom v nedeľu.

Na konci sv. omše bol sprievod s Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou v hale, i mimo ňu. Ľudia spontánne tlieskali a rozsýpali počas sprievodu lupienky ruží.

 

Stretnutie bolo v nedeľu 11. marca 2012  bola naživo vysielané libanonskou kresťanskou televíznou stanicou  Noursat.

 

 

 

 

Záverečná časť večera bola venovaná svedectvu Marija Pavlovičovej – Lunettiovej, ktorá povedala:

 „Chcela  by som poďakovať Pánovi, pretože v posledných dvoch dňoch sme zažili trochu neba. Teraz musíme prísť dolu z Tábora a vrátiť sa do svojich domovov, k našim denným zápasom.

Panna Mária žiada, aby sme boli soľou zeme. Nie je ľahké sa modliťkaždý deň v tomto svete. Zakaždým, keď vidíme Pannu Máriu, že nám dáva silu hlásať, že Boh je láska,  hlôásať to neveriacim i tým, ktorí stratili nádej, tým, ktorí Pannu Máriu neprijímajú 

Boh nás vyzýva, aby sme sa prebudili, a vrátili sa k viere, k viere našich otcov. Cez svoju lásku, Panna Mária, posilni našu vieru, aby sme pocítili  Božiu lásku a milosrdenstvo.

Boh musí byť v našom živote prvý.  V tejto dobe ekonomickej a politickej krízy  má riešenia pre povolania, pre krízu v manželstve, pre mladých ľudí bez nádeje.  Panna Mária nám dáva nádej. Ona nás vedie svojou láskou, každého z nás,  a predstavuje nám Ježiša. Ona  stála pod krížom, keď sa učeníci stratili, keď videla Ježiša mŕtveho. Ale Ježiš vstal z mŕtvych, a to je naša nádej.

Vy, mladí ľudia,  modlite sa. Venujte  čas Bohu. Vaši rodičia vám dali mnoho, ale nie toľko čo Boh. Dajte Boha na prvé miesto. Panna Mária nás volá k svätosti. Ak budeme svätí,   tak nebude viac rozvodov, nebudú viac  potraty. A naše domovy budú plné požehnania. Matka Božia nás volá , aby sme boli požehnaním v našom domove, v našej farnosti, na našom pracovisku, požehnaním pre našu krajinu. 

Keď som bola na Sicílii, ľudia sa chceli zasvätiť Panne Márii v priebehu zjavenia.  Počas zjavenia som sa pozerala na Gospu, a Ona, ako sa pozerala na ľudí povedala, že to nebudú ľutovať, ani ich deti, ani ich vnúčatá.  A Panna Mária požehnala ich krajine.
Som si istá, že v tento večer, keď sa Jej odovzdáte, dostanete rovnakú odpoveď.
Keď som sa jej spýtala, aké posolstvo chce odovzdať vám tu prítomným, povedala:  „Nezabudnite, že ja som vaša Matka, a že vás milujem. „


Som tu, pretože Panna Mária si ma vybrala, a budem až do svojej smrti hlásať, že Boh nás miluje.

(Pondelok, 12. marca 2012, Bejrút, Libanon)

* * * * *

Drahí bratia a sestry v Kristu,

preposielam prosbu našej spolusestry o modlitbu za chorú Katku.
Ďakujeme za každú modlitbu za chorú sestru.
Nech vás Pán žehná, s láskou a vďakou

Olga Merkovićová, Medžugorie