Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. júla 2013: Žite svoju vieru srdcom a príkladom! live your faith with your heart and by your example!

358
Drahé deti! S radosťou v srdci vás všetkých pozývam, aby ste žili svoju vieru a dosvedčovali ju srdcom a príkladom v každej podobe.
Deti moje, rozhodnite sa byť ďaleko od hriechu a pokušenia; nech je vo vašich srdciach radosť a láska k svätosti.
Ja vás, deti moje, milujem a sprevádzam vás svojím príhovorom pred Najvyšším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. 
Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júla 2013,

Poselství 25.července 2013

„Drahé děti!
S radostí v srdci vás všechny zvu, abyste žili vaší víru a svědčili o ní
srdcem i příkladem a každým způsobem. Rozhodněte se, děti moje, být daleko
od hříchu a pokušení a ať ve vašich srdcích je radost a láska pro svatost.
Já vás, děti moje, miluji a doprovázím vás svou přímluvou u Nejvyššího.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“
Poruka, 25. srpanj 2013
„Draga djeco! S radošću u srcu sve vas pozivam da živite vašu vjeru i da
je svjedočite srcem i primjerom u svakom obliku. Odlučite se dječice da
budete daleko od grijeha i napasti, i neka u vašim srcima bude radost i
ljubav za svetošću. Ja vas dječice ljubim i pratim vas svojim zagovorom
pred Svevišnjim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“
Message, 25. July 2013
“Dear children! With joy in my heart I call all of you to live your faith
and to witness it with your heart and by your example in every way.
Decide, little children, to be far from sin and temptation and may there
be joy and love for holiness in your hearts. I love you, little children,
and accompany you with my intercession before the Most High. Thank you for
having responded to my call.”
Messaggio, 25. luglio 2013
„Cari figli! Con la gioia nel cuore vi invito tutti a vivere la vostra
fede ed a testimoniarla col cuore e con l’esempio in ogni modo. Decidetevi
figlioli di stare lontano dal peccato e dalle tentazioni; nei vostri cuori
ci sia la gioia e l’amore per la santità. Io, figlioli, vi amo e vi
accompagno con la mia intercessione davanti all’Altissimo. Grazie per aver
risposto alla mia chiamata.”
Message, 25. juillet 2013
« Chers enfants, avec la joie dans le coeur, je vous appelle tous à vivre
votre foi et à témoigner par votre exemple et sous toutes les formes.
Décidez-vous, petits enfants, à être loin du péché et des tentations, et
que dans vos coeurs il y ait la joie et l’amour pour la sainteté. Je vous
aime, petits enfants, et je vous accompagne de mon intercession devant le
Tout-Puissant. Merci d’avoir répondu à mon appel.»
Botschaft, 25. Juli 2013
„Liebe Kinder! Mit Freude im Herzen rufe ich euch alle auf, euren Glauben
zu leben, und dass ihr ihn mit eurem Herz und Beispiel auf jede Weise
bezeugt. Liebe Kinder, entscheidet euch, fern von der Sünde und der
Versuchung zu sein, und mögen in euren Herzen Freude und Liebe zur
Heiligkeit sein. Ich, liebe Kinder, liebe euch und begleite euch mit
meiner Fürsprache vor dem Allerhöchsten. Danke, dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!“

Zasvätenie sa  Panne Márii z Aparecidy pápežom Františkom