Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. Augusta 2011: Buďte silní a rozhodní, , The Queen of peace, Die Königin des Friedens, Be strong and resolute, Seid stark und entschlossen

254

 

„Drahé deti!
Dnes vás pozývam, aby ste sa modlili a postili na moje úmysly, pretože satan chce zničiť môj plán. Tu som začala s touto farnosťou a pozvala celý svet. Mnohí prijali moje pozvanie, a ohromný je počet tých, ktorí nechcú počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali ÁNO, buďte silní a rozhodní.“

Prostredníctvom Márie Pavlovičovej Lunettiovej, Medžugorie, 25. Augusta 2011

„Drahé děti!
Dnes vás zvu, abyste se modlili a postili na moje úmysly, protože Satan, chce zničit můj plán. Zde jsem začala s touto farností a pozvala celý svět. Mnozí přijali mou výzvu, ale je ohromný počet těch, kteří nechtějí slyšet ani přijmout mou výzvu. Proto vy, kteří jste řekli ANO, buďte silní a rozhodní.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. kolovoz 2011
„Draga djeco! Danas vas pozivam da molite i postite na moje nakane, jer sotona želi uništiti moj plan. Ovdje sam počela sa ovom župom i pozvala čitavi svijet. Mnogi su se odazvali, ali ogromni broj je onih koji ne žele čuti niti prihvatiti moj poziv. Zato vi koji ste izrekli DA, budite jaki i odlučni. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. August 2011
“Dear children! Today I call you to pray and fast for my intentions, because Satan wants to destroy my plan. Here I began with this parish and invited the entire world. Many have responded, but there is an enormous number of those who do not want to hear or accept my call. Therefore, you who have said ‘yes’, be strong and resolute. Thank you for having responded to my call.”

Botschaft, 25. August 2011
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, dass ihr betet und fastet in meinen Anliegen, denn Satan möchte meinen Plan zerstören. Hier habe ich mit dieser Pfarre begonnen und ich habe die ganze Welt aufgerufen. Viele sind dem Ruf gefolgt, aber riesengroß ist die Zahl jener, die weder hören noch meinen Ruf annehmen möchten. Deshalb seid stark und entschlossen, ihr, die ihr euer JA ausgesprochen habt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. agosto 2011
„Cari figli, oggi vi invito a pregare e a digiunare per le mie intenzioni, perché satana vuole distruggere il mio piano. Ho iniziato qui con questa parrocchia e ho invitato il mondo intero. Molti hanno risposto ma è enorme il numero di coloro che non vogliono sentire ne accettare il mio invito. Perciò voi che avete pronunciato il SI, siate forti e decisi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Message, 25. août 2011
« Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à prier et à jeûner à mes intentions, car Satan désire détruire mon plan. Ici, j’ai commençé avec cette paroisse et j’ai invité le monde entier. Beaucoup ont répondu, mais il y a un nombre énorme qui ne veut pas entendre ni accepter mon appel. C’est pouquoi, vous qui avez prononcé votre « oui », soyez forts et décidés. Merci d’avoir répondu à mon appel. »