Kniha o Slobodomurárstve

345

Jakub Szymański: Slobodomurárstvo „cirkev“ Antikrista. Poznań, Wers, 2010.

V súčasnosti v mnohých oblastiach sveta slobodomurárstvo je hlavným ideovým a mocenským činiteľom. Niektorí z jeho predstaviteľov ho označujú ako proticirkev, čím je dostatočne naznačený jeho pôvod (od diabla), zásady (antidesatoro) i a ciele (zatratenie). Je hlavným činiteľom demoralizácie súčasného sveta i hlavným protivníkom Katolíckej cirkvi.

Hoci pápeži slobodomurárstvu venovali veľa pozornosti, vydali mu niekoľko sto dokumentov, vrátane encyklík, ktoré ho rozhodne odsudzovali, katolícke médiá na Slovensku si ho prakticky nevšímajú. Napriek jeho už 200 ročnému pôsobeniu takmer niet slovenskej katolíckej literatúry o ňom, dosiaľ vyšla o ňom iba jediná katolícka kniha od slovenského autora: Slobodomurárstvo- nešťastie našej doby.

Priaznivejšia je situácia medzi inými národmi, napr. v Poľsku. Napr. v minulom roku v ňom vyšla kniha, ktorá už svojim názvom poukazuje, koho je slobodomurárstvo nástroj. Autor v nej rozoberá symboliku, rituál a „filozofiu“ slobodomurárstva. Jeho práca prináša nové pohľady na slobodomurárstvo, najmä na jeho symboliku.

Tá v slobodomurárstve má napomáhať u ich členov osvojovanie si

protikresťanského postoja. Slobodomurárstvo totiž do svojich radov prijíma aj veľa kresťanov, vrátane katolíkov, ktorí nedbajú na cirkevný zákaz vstupovať do jeho radov. Spočiatku, najmä v anglosaských krajinách, slobodomurárstvo sa im ani nemusí zdať protikatolíckym. Je to však iba slobodomurárska taktika. Súčasťou slobodomurárstva je aj rozsiahla symbolika. Kým nováčikovi sa dáva len nepravdivé vysvetlenie, ktoré nie je zjavne protikresťanské, v prípade postupu do vyšších slobodomurárskych stupňov dostáva také ich objasnenie, ktoré má čoraz viac protikresťanského ducha. A jeho členovia si tento duch osvojujú. Napr. skratka I. H. S., používaná v počiatkoch kresťanstva, neznačí Ježiš Kristus Spasiteľ, ale Nasledujte mlčanie Hirama (t. j. neprezradiť nijaké slobodomurárske tajomstvo za nijakú cenu). Katolícka náuka, na rozdiel od slobodomurárskej, nemá tajomstvá, nepotrebuje sa skrývať.

Na rozdiel od zahmlievajúcimi a idealizujúcich mnohých kníh o slobodomurárstve, táto jasne poukazuje na satanistickú povahu slobodomurárstva, ktoré zároveň pripravuje svet na príchod Antikrista. Je založená na širšej verejnosti neznámych dielach významnejších slobodomurárskych autorov, aj tých, ktorí sa v ňom sklamali a rozišli sa s ním. Autorov pohľad na túto problematiku je v mnohom originálny a prínosný.

Táto recenzia sa týka knihy Slobodomurárstvo, nešťastie našej doby, ktorú vydal Magnificat Slovakia. Vyšla aj v Poľsku, a ponúkame ju v elektronickej verzii. Cena 1, 50 eura. Redakcia